IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

11Nalu uncuthu lwengoma lukaSolomon.1 Kum 4:32

UmtshakaziUkuba ngubani othethayo kuqondakala ngesiHebhere esahlulayo phakathi kwentetho yomfazi nendoda. Maxa wambi kuqondakala ukuba ngabathelelayo. Phofu akucacanga ngalo lonke ixesha ukuba ngubani na othethayo.

2Akwaba ubungakhe undiphuze,

undincamise ngaloo mlomo!

Aluyole ngako uthando lwakho;

luhlasimlisa ngaphezu kwayo newayini!

3Isiqholo sakho sithi ndirhogole,

negama lakho lifuz' eso siqholo.

Yiyo le nto iintombi zithe phithi nguwe!

4Khawulezisa, ndithathe simke!

Masiye entangeni yakho, kumkani!

Abathelelayo

Siya kugcoba sivuye ngawe!

Uthando lwakho luyancomeka ngaphezu kwewayini;

iintombi zifanele ukuthi phithi nguwe.

Umtshakazi

5Ewe, zintombi zaseJerusalem,

ndingunomdakazana, kodwa ndinomkhitha

oku kweentente zaseKedare nemikhusane kaSolomon.

6Ndingade ndibe ngunomdakazana kodwa noko ke sukundidela;

ndifiphele nje kungenxa yelanga.

Oonyana bakama basuka bandiqumbela,

baza bandenza umgcini wesidiliya,

ndaza mna siqu ndaziyekelela.

7Khawutsho ke, sithandwa sam,

ngaba walusela phi kakade?

Ziphumla phi iigusha zakho emini?

Ngani ukuba ndibe ngogqubutheleyo

ndikufune phakathi kwemihlambi yezihlobo zakho?

Umyeni

8Awazi na kakade, nzwakazindini egqwesileyo?

Hayi ke, landela umzila weegusha,

uye kwalusa amatakane eebhokhwe kufutshane neentente zabelusi.

9Hayi ke wena, sithandwa sam, usuke wafana nethokazi lehashe

elitsala inqwelo yokumkani waseJiputa.Okanye “kaFaro” igama ababesakubizwa ngalo ookumkani kwelaseJiputa

10Azizihle ngako ezo zidlele ziphahlwe ngaloo macicikazi,

naloo ntamo yakho ivathiswe ngamaso.

11Ndokwenzela amacici egolide aqhoqhonywe ngesiliva.

Umtshakazi

12Ukumkani uthe esangqengqile ngasetafileni yakhe,

isiqholo sam satsho ngevumba elimyoli.

13Isithandwa sam ngathi yingxowana yesiqholo semore

esithe nca phakathi kwamabele am.

14Isithandwa sam ngathi sisipha seentyatyambo zehena,

ezo zezidiliya zase-Engedi.

Umyeni

15Waza wamhle, sithandwa sam!

Ewe, uyinzwakazi ke khona!

Amehlo – hotyazana lakwabani!

Umtshakazi

16Ewe, uyinzwana ke khona, sithandwa!

Hayi, umtsalane wakho!

Umandlalo wethu uluhlaza yaka!

17Indlu yethu itsho ngemiqadi yemisedare,

ngaphakathi yambathiswe ngemipayini.