IsiXhosa 1996 (XHO96)
5

IXhwane livula incwadi

51Ke kaloku ndabona kukho ohleli esihlalweni sokulawula, esandleni sakhe sokunene ephethe incwadi. Yona ke yayibhalwe macala,Hez 2:9-10; Isaya 29:11 futhi iyincwadi enamacandelo asixhenxe. Icandelo ngalinye lalinophawu olugunyazisa ukuba yovulwa ngonelungelo kuphela. 2Kananjalo ndabona ingwanyalala yesithunywa sezulu esakhwaza sabuza sathi: “Ngaba ngubani ofanelekileyo onokuluqhaqha uphawu, ayivule le ncwadi?” 3Kambe ke zange afumaneke onako ukuyivula ayifunde, nditsho nasezulwini, emhlabeni, naphantsi komhlaba. 4Kuthe kwakungafumaneki bani ukufaneleyo ukuyivula ayifunde incwadi leyo, zehl' iinyembezi kum. 5Kodwa ke enye yamadoda amakhulu yandikhalimela yathi: “Musa ukulila. Kaloku iNgonyama yesizwe sikaJuda,ZiQalo 49:9 umnombo kaDavide,Isaya 11:1,10 igqwesile, ikufanele ukuluqhaqha uphawu ngalunye, iyivule incwadi.”

6Ndaza ke ndabona iXhwane limi bhuxe esazulwini sebhotwe. Lalingqongwe zizilwanyana ezine, ngokunjalo nangamadoda amakhulu. IXhwane eli lalibonakala ngathi lagwintwa.Isaya 53:7 Lalineempondo ezisixhenxe, namehlo asixhenxe,Zakar 4:10 angooMoya abasixhenxe bakaThixo abathunyelwe ehlabathini liphela. 7IXhwane eli laya kulowo wayehleli esihlalweni sokulawula, lafika layithatha incwadi leyo esandleni sakhe sokunene. 8Lithe iXhwane lakuyithatha incwadi leyo, izilwanyana ezine ndawonye namashumi amabini anesine amadoda amakhulu, asuka ee guqaqa phambi kwalo. Indoda nganye yayinehapu nesitya segolide esizele ziziqhumiso eziyimithandazo yosapho lukaThixo.Ndum 141:2 9Ayevuma ingoma entsha,Ndum 33:3; 98:1; Isaya 42:10 esithi:

“Ukufanele wena ukuyithatha incwadi;

ukufanele wena ukuluqhaqha uphawu lwayo.

Ewe, kaloku wena wabulawa;

ngegazi lakho waluthengela uThixo uluntu

kuzo zonke iintlanga neelwimi,

kubantu ngabantu nezizwe ngezizwe.

10Ubenze ababingeleli basebhotwe,Mfud 19:6; siTyh 1:6

ukuze bakhonze uThixo wethu.

Ewe, baya kulilawula nehlabathi.”

11Kwakhona ndakhangela, ndabona izigidi ngezigidi namawaka-waka ezithunywa zezulu!Dan 7:10 Zazingqonge ibhotwe, nezilwanyana ezine, ngokunjalo namadoda amakhulu. 12Zazidanduluka zicula zisithi:

“IXhwane elabulawayo likufanele

ukuba namandla, ubutyebi, nolwazi,

ukomelela, isithozela, ubungangamsha, nodumo!”

13Ke kaloku ndaziva izidalwa nayo yonke indalo, ezulwini nasemhlabeni, phantsi komhlaba naselwandle, zidanduluka zisithi:

“Kulowo uhleli esihlalweni sokulawula, nakulo iXhwane,

mayibekho indumiso nesithozela, ubungangamsha namandla,

ngonaphakade kanaphakade!”

14Zavakala izilwanyana zozine zisithi: “*Amen!” Wona amadoda amakhulu athi guqaqa, akhahlela.