IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

Umbono wezulu

41Emva koko ndabona izulu livulekile phambi kwam. Ndeva eliya lizwi bendilive lithetha nam, lihlokoma okwexilongo lisithi kum: “Yiza ngapha ndikubonise izinto ezimelwe kukwenzeka emva kwezi.” 2Ngoko nangoko ndaba semandleni kaMoya. Ndabona apho ezulwini kukho isihlalo sobukhosi. 3Kwakuhleli kuso ingangalala ekhazimla okwamatye exabiso, akudidi loozidayimani ngokumenyezela, ekuthiwa yijaspa nekorneli ukubizwa kwawo.Hez 1:26-28; 10:1 Isihlalo eso sasinesangqa somnyama owawubengezela nawo oku kwelitye lexabiso eliluhlaza ekuthiwa yiemeraldi ukubizwa kwalo. 4Kwakukho nezinye izihlalo zithe thande, zingqonge isihlalo sobukhosi, zingamashumi mabini anesine; kukho namadoda amakhulu angamashumi mabini anesine awayethe nqwadalala kwezo zihlalo. Ayethe wambu ezimhlophe iingubo, ethwele izithsaba zegolide. 5Apho esihlalweni sobukhosi kwakutshawuza imibane, kugragrama iindudumo.Mfud 19:16; siTyh 8:5; 11:19; 16:18 Kwakukho nezibane ezisixhenxe ezivuthayoHez 1:13 phambi kwaso, ezingooMoya abasixhenxe bakaThixo.Zakar 4:2; siTyh 1:4 6Kwakukho nento eyayingathi lulwandle lweglasi, ithe thebelele apho ngasesihlalweni, icwenge ngathi ngumkhenkce.Hez 1:22

Esazulwini apho, kanye ngasesihlalweni, kwakuhleli izilwanyana ezine zinamehlo macala onke, zingqonge isihlalo eso kanye. 7Isilwanyana sokuqala sasifana nengonyama. Esesibini sasinjengenkomo. Esesithathu sasifana nomntu, esesine sinjengokhozi luphaphazela.Hez 1:5-10; 10:14 8Isilwanyana ngasinye sasinamaphiko amathandathu, sinamehlo ngapha nangapha.Hez 1:18; 10:12 Zazidumisa zingayeki emini nasebusuku, zisithi:

“Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele,

Nkosi Thixo Somandla,

wena ubukade ukho,

wena ukhoyo, uya kuhlala ukho!”Isaya 6:2-3

9Lo gama izilwanyana ezine zibongayo, zidumisa, zibulela kulowo unguSonini-nanini uhleli esihlalweni sokulawula, 10wona amadoda amakhulu angamashumi amabini anesine ayekhahlela, enqula kulowo uhleli esihlalweni, unguSonini-nanini. Ayedanduluka, atsho azibeke nezithsaba zawo phambi kwengangalala, athi:

11“Ufanelwe, Nkosi, Thixo, ngumbongo;

imbeko negunya zezakho!

Kaloku iinto zonke zadalwa nguwe;

zabakho, zanobomi ngokuthanda kwakho.”

5

IXhwane livula incwadi

51Ke kaloku ndabona kukho ohleli esihlalweni sokulawula, esandleni sakhe sokunene ephethe incwadi. Yona ke yayibhalwe macala,Hez 2:9-10; Isaya 29:11 futhi iyincwadi enamacandelo asixhenxe. Icandelo ngalinye lalinophawu olugunyazisa ukuba yovulwa ngonelungelo kuphela. 2Kananjalo ndabona ingwanyalala yesithunywa sezulu esakhwaza sabuza sathi: “Ngaba ngubani ofanelekileyo onokuluqhaqha uphawu, ayivule le ncwadi?” 3Kambe ke zange afumaneke onako ukuyivula ayifunde, nditsho nasezulwini, emhlabeni, naphantsi komhlaba. 4Kuthe kwakungafumaneki bani ukufaneleyo ukuyivula ayifunde incwadi leyo, zehl' iinyembezi kum. 5Kodwa ke enye yamadoda amakhulu yandikhalimela yathi: “Musa ukulila. Kaloku iNgonyama yesizwe sikaJuda,ZiQalo 49:9 umnombo kaDavide,Isaya 11:1,10 igqwesile, ikufanele ukuluqhaqha uphawu ngalunye, iyivule incwadi.”

6Ndaza ke ndabona iXhwane limi bhuxe esazulwini sebhotwe. Lalingqongwe zizilwanyana ezine, ngokunjalo nangamadoda amakhulu. IXhwane eli lalibonakala ngathi lagwintwa.Isaya 53:7 Lalineempondo ezisixhenxe, namehlo asixhenxe,Zakar 4:10 angooMoya abasixhenxe bakaThixo abathunyelwe ehlabathini liphela. 7IXhwane eli laya kulowo wayehleli esihlalweni sokulawula, lafika layithatha incwadi leyo esandleni sakhe sokunene. 8Lithe iXhwane lakuyithatha incwadi leyo, izilwanyana ezine ndawonye namashumi amabini anesine amadoda amakhulu, asuka ee guqaqa phambi kwalo. Indoda nganye yayinehapu nesitya segolide esizele ziziqhumiso eziyimithandazo yosapho lukaThixo.Ndum 141:2 9Ayevuma ingoma entsha,Ndum 33:3; 98:1; Isaya 42:10 esithi:

“Ukufanele wena ukuyithatha incwadi;

ukufanele wena ukuluqhaqha uphawu lwayo.

Ewe, kaloku wena wabulawa;

ngegazi lakho waluthengela uThixo uluntu

kuzo zonke iintlanga neelwimi,

kubantu ngabantu nezizwe ngezizwe.

10Ubenze ababingeleli basebhotwe,Mfud 19:6; siTyh 1:6

ukuze bakhonze uThixo wethu.

Ewe, baya kulilawula nehlabathi.”

11Kwakhona ndakhangela, ndabona izigidi ngezigidi namawaka-waka ezithunywa zezulu!Dan 7:10 Zazingqonge ibhotwe, nezilwanyana ezine, ngokunjalo namadoda amakhulu. 12Zazidanduluka zicula zisithi:

“IXhwane elabulawayo likufanele

ukuba namandla, ubutyebi, nolwazi,

ukomelela, isithozela, ubungangamsha, nodumo!”

13Ke kaloku ndaziva izidalwa nayo yonke indalo, ezulwini nasemhlabeni, phantsi komhlaba naselwandle, zidanduluka zisithi:

“Kulowo uhleli esihlalweni sokulawula, nakulo iXhwane,

mayibekho indumiso nesithozela, ubungangamsha namandla,

ngonaphakade kanaphakade!”

14Zavakala izilwanyana zozine zisithi: “*Amen!” Wona amadoda amakhulu athi guqaqa, akhahlela.
6

Amacandelo encwadi amathandathu

61Ndalibona ke iXhwane liqhaqha uphawu lokuqala lwaloo macandelo asixhenxe. Ngokunjalo ndasiva esinye sezilwanyana ezine sithetha ngelizwi elizongomayo, sisithi: “Yiz' apha!” 2Kwaza kwathi gqi ihashe elimhlophe,Zakar 1:8; 6:3,6 ophezu kwalo ephethe utolo. Ke kaloku wathiwa jize ngesithsaba. Waphuma noloyiso, wahamba esenza iziqwenga, kuj' ubugodo konke apho ahamba khona.

3Lithe iXhwane lakuqhaqha uphawu lwesibini, ndeva isilwanyana sesibini sisithi: “Yiz' apha!” 4Kwathi gqi elinye ihashe, libomvu ngebala.Zakar 1:8; 6:2 Lowo wayephezu kwalo wanikwa ilungelo lokugxobha-gxobha inzolo ehlabathini liphela, khon' ukuze abantu bagebengane. Yena ke wanikwa ingxavula yekrele.

5IXhwane lithe lisakuluqhaqha uphawu lwesithathu, ndeva isilwanyana sesithathu sisithi: “Yiz' apha!” Ndithe ndakukhangela ndabona ihashe elimnyama.Zakar 6:2,6 Lowo wayekhwele kulo wayephethe isikali sokulinganisa, ngesandla. 6Kananjalo ndeva isandi esingathi lilizwi, siphuma kweziya zilwanyana zine. Lathetha lathi: “Isitya sengqolowa singangomvuzo wemini enye; izitya ezithathu zamazimba zingangomvuzo wemini enye; kambe ke uze ungadlalisi ngawo amafutha ndawonye newayini.”

7Kwakhona iXhwane laqhaqha uphawu lwesine, ndaza ndeva isilwanyana sesine sisithi: “Yiz' apha!” 8Ndakukhangela ndabona elinye ihashe; lona lalimbatshile. Igama lalowo wayehleli phezu kwalo lalinguKufa, kanti ke ezinyaweni zakhe kwakulandela uLabafileyo. Banikwa amagunya phezu kwesiqingatha sesine sehlabathi, ukuze bageqe ngekrele, ngembalela, isibetho, nangamarhamncwa.Hez 14:21

9Ngokunjalo iXhwane laluqhaqha nolwesihlanu uphawu. Ngaphantsi kweqonga lamadini ndababona abo babebulewe ngenxa yokushumayela ilizwi likaThixo, nangenxa yokungqina. 10Babhomboloza bathi: “Kakade ke, Nkosi, Somandla oyiNgcwele kanye, koda kube nini ungasiphindezeli ulibuyekeze igazi lethu elaphalazwa ngabantu beli hlabathi?” 11Elowo nalowo kubo wathiwa wambu ngomnweba omhlophe. Ngokunjalo kwathiwa mabakhe balinde okwethutyana, bade baphelele abalingane namawabo asaza kubulawa kwanjengabo.

12Ndalibona ke ngoku iXhwane liqhaqha uphawu lwesithandathu. Suka yazama-zamisa inyikima,SiTyh 11:13; 16:18 ilanga lafaka ezokuzila lathi thsu,Isaya 13:10; Jow 2:10,31; 3:15; Mat 24:29; Marko 13:24-25; Luka 21:25 inyanga yona yajika yaligazi.Jow 2:31 13Iinkwenkwezi zona zavuthulukela emhlabeni, zaxel' amakhiwane egeqwa sisaqhwithi. 14Sona isibhakabhaka saphel' emehlweni, kwaba ngathi kusongwa umqulu,Isaya 34:4 zonke iintaba neziqithi zanqukrulwa.SiTyh 16:20 15Zasuka ke izikumkani zehlabathi, abasemagunyeni neengqwayi-ngqwayi zomkhosi, oozityebi nezinxiba-mxhaka, nalo lonke uluntu, oozicaka nabakhululekileyo, baya kuzímela emiqolombeni nasemiqhokrweni ezintabeni.Isaya 2:19,21 16Badanduluka bebhekisa ezintabeni nasemaweni, bathi: “Siweleni, ukuze sifihlakaleHos 10:8; Luka 23:30 kulowo uhleli esihlalweni sokulawula nakwingqumbo yeXhwane! 17Ewe, kaloku iMini yabo yokuphindezela igalelekile.Jow 2:11; Mal 3:2 Yaz'ba ngubani na ke onokusinda kuyo?”