IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

Umbono wezulu

41Emva koko ndabona izulu livulekile phambi kwam. Ndeva eliya lizwi bendilive lithetha nam, lihlokoma okwexilongo lisithi kum: “Yiza ngapha ndikubonise izinto ezimelwe kukwenzeka emva kwezi.” 2Ngoko nangoko ndaba semandleni kaMoya. Ndabona apho ezulwini kukho isihlalo sobukhosi. 3Kwakuhleli kuso ingangalala ekhazimla okwamatye exabiso, akudidi loozidayimani ngokumenyezela, ekuthiwa yijaspa nekorneli ukubizwa kwawo.Hez 1:26-28; 10:1 Isihlalo eso sasinesangqa somnyama owawubengezela nawo oku kwelitye lexabiso eliluhlaza ekuthiwa yiemeraldi ukubizwa kwalo. 4Kwakukho nezinye izihlalo zithe thande, zingqonge isihlalo sobukhosi, zingamashumi mabini anesine; kukho namadoda amakhulu angamashumi mabini anesine awayethe nqwadalala kwezo zihlalo. Ayethe wambu ezimhlophe iingubo, ethwele izithsaba zegolide. 5Apho esihlalweni sobukhosi kwakutshawuza imibane, kugragrama iindudumo.Mfud 19:16; siTyh 8:5; 11:19; 16:18 Kwakukho nezibane ezisixhenxe ezivuthayoHez 1:13 phambi kwaso, ezingooMoya abasixhenxe bakaThixo.Zakar 4:2; siTyh 1:4 6Kwakukho nento eyayingathi lulwandle lweglasi, ithe thebelele apho ngasesihlalweni, icwenge ngathi ngumkhenkce.Hez 1:22

Esazulwini apho, kanye ngasesihlalweni, kwakuhleli izilwanyana ezine zinamehlo macala onke, zingqonge isihlalo eso kanye. 7Isilwanyana sokuqala sasifana nengonyama. Esesibini sasinjengenkomo. Esesithathu sasifana nomntu, esesine sinjengokhozi luphaphazela.Hez 1:5-10; 10:14 8Isilwanyana ngasinye sasinamaphiko amathandathu, sinamehlo ngapha nangapha.Hez 1:18; 10:12 Zazidumisa zingayeki emini nasebusuku, zisithi:

“Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele,

Nkosi Thixo Somandla,

wena ubukade ukho,

wena ukhoyo, uya kuhlala ukho!”Isaya 6:2-3

9Lo gama izilwanyana ezine zibongayo, zidumisa, zibulela kulowo unguSonini-nanini uhleli esihlalweni sokulawula, 10wona amadoda amakhulu angamashumi amabini anesine ayekhahlela, enqula kulowo uhleli esihlalweni, unguSonini-nanini. Ayedanduluka, atsho azibeke nezithsaba zawo phambi kwengangalala, athi:

11“Ufanelwe, Nkosi, Thixo, ngumbongo;

imbeko negunya zezakho!

Kaloku iinto zonke zadalwa nguwe;

zabakho, zanobomi ngokuthanda kwakho.”