IsiXhosa 1996 (XHO96)
22

221Isithunywa eso sandibonisa umlambo onamanzi obomi ebengezela okweglasi.Hez 47:1; Zakar 14:8 Ayempompoza evela kwibhotwe likaThixo kunye neXhwane. 2La manzi ayesihla phakathi kwisitalato sesixeko eso. Lo mlambo wawuphahlwe ngumthi wobomi.ZiQalo 2:9 Lo mthi uvelisa iziqhamo ngazo zonke iinyanga zonyaka. Amagqabi alo mthi ayimpilo yezizwe. 3Nayiphi na into eqalekisiweyo ayisayi kubakho apho.Zakar 14:11; ziQalo 3:17

Into ekhoyo apho libhotwe likaThixo kunye neXhwane. Izicaka zakhe ziya kuphithizela zimkhonza. 4Ziya kujongana naye ebusweni, zinegama lakhe ebunzi. 5Akusayi kubakho busuku khona; kungasayi kubakho mfuneko yasibane nalanga. Kaloku iNkosi uThixo uya kuzikhanyisela.Isaya 60:19 Ziya kuxhamla ulawulo ngonaphakade kanaphakade.Dan 7:18

Ukubuya kukaYesu

6Kananjalo sathi kum: “La mazwi ayinyaniso, athembekile. INkosi uThixo obaxhobisayo ngefuthe loMoya abavakalisi belizwi,Okanye “*abashumayeli” wathumela isithunywa sakhe ukuze sibonise izicaka zakhe izinto eziza kwenzeka kamsinya.”

7“Uyabona ke, ndiyeza ngokukhawuleza! Unoyolo umntu owathobelayo amazwi odaba lwale ncwadi!”

8Ndim mna Yohane ozivileyo wazibona ezi zinto. Ndakuba ndizivile ndazibona ezi zinto, ndawa ezinyaweni zesithunywa eso sandibonisayo, ndikhahlela. 9Kodwa sakhalima sathi: “Hayi bo! Sukwenjenjalo; kaloku nam ndisisicaka njengawe, ugxa wakho namawenu abavakalisi belizwi, nabo bonke abawathobelayo amazwi akule ncwadi. NguThixo ofanele ukumnqula wena.” 10Saqhuba sathi: “Uze ungawafihli amazwi ale ncwadi; kaloku ithuba lokuzalisekiswa kwawo lisemnyango. 11Ke yena umenzi wobubi makaqhubele phambili, ngokunjalo nongcolileyo makaqhubele phambili; nalowo ulungisayo makathathe unyawo, kanti ke nonyulu makahlale enjalo.Dan 12:10

12“Ewe, ndiyeza kamsinya! Ulowo nalowo ndiya kumphathela ibhasoIsaya 40:10; 62:11 ngokwemisebenzi yakhe!Ndum 28:4; Isaya 40:10; Jer 17:10 13Kaloku ndingu-A, ndikwangu-Z;SiTyh 1:8 ndingowokuqala, ndikwangowokugqibela,Isaya 44:6; 48:12; siTyh 1:17; 2:8 ndikwasisiqalo nesiphelo.”

14Banoyolo abo bazabalazela ukuba bahlale benyulu! Baya kuba nelungelo kuwo umthi wobomi;ZiQalo 2:9; 3:22 baya kungena ngamasango esixekweni. 15Kambe ke ngaphandle zizinja, namagqwirha, abarheletyi, izigwinta, abanqula *izithixo, nabo bonke abathe phithi kukuxoka.

16“Ndim mna Yesu osithumileyo isithunywa sam ukuba siye kushumayela ezi ndaba emabandleni. Ndingumnombo nomzukulwana kaDavide,Isaya 11:1,10 ikhwezi lokusa.”

17UMoya kunye nomtshakazi bathi: “Yiza”

Wonke umntu ovayo makathi: “Yiza!”

Wonke umntu onxaniweyo makeze. Makawasele amanzi obomi; asisisa kwabo bawafunayo.Isaya 55:1

Isiphetho

18Ndiyamlumkisa wonke umntu owevayo amazwi ale ncwadi: Ukuba ukhe wawongeza, uThixo uya kumhlisela zonke izibetho ezichaziweyo kule ncwadi. 19Kanti ke ukuba ukhe wawaphungula,Hlaz 4:2; 12:32 uThixo uya kumvimba inxaxheba kuwo umthi wobomi, angabi nalungelo nakuso isiXeko esiNgcwele – zinto ezo zichaziweyo kule ncwadi.

20Lo unika obu bungqina uthi: “Nanjani na ndiza kufika ngokukhawuleza!”

Makube njalo! Yiza, Nkosi Yesu!

21Ubabalo lweNkosi uYesu maluhlale kuni nonke.