IsiXhosa 1996 (XHO96)
20

Ulawulo lweminyaka eliwaka

201Ndabona isithunywa sivela ezulwini sisiphethe ngesandla isitshixo senzonzobila. Sasiphethe nento enkulu yetyathanga. 2Salibamba igongqongqo, inyoka endala,ZiQalo 3:1 umtyholi, uSathana. Salikhonkxa iwaka leminyaka. 3Salifaka enzonzobileni, sawuvala umnyango, sawutywina, sisenzela ukuba lingabe liphinde lilulahlekise uluntu kude kuphele iwaka leminyaka. Emva kwelo thuba igongqongqo limelwe kukukhululwa; phofu okwethutyana nje elingephi.

4Emva koko ndabona izihlalo. Ndabona kuhlala kuzo abo babenikwe igunya lokugweba.Dan 7:9,22 Ndababona nâbo babenqunyulwe iintloko ngenxa yokuba ngamangqina kaYesu nangenxa yokushumayela ilizwi likaThixo. Ndababona nabo bangavumanga ukulinqula irhamncwa okanye umfanekiso walo, kwanabo bangavumanga ukuphawulwa kumabunzi okanye esandleni ngophawu lwerhamncwa. Bavuka ekufeni, balawula kunye noKrestu iminyaka eliwaka. 5Luvuko lokuqala ke olu. Inxalenye yabafi yona ayizange ivuke kwade kwaphela iminyaka eliwaka. 6Unoyolo engokaThixo lowo uluxhamleyo uvuko lokuqala. Ukufa kwesibini akunamandla kuye. Kaloku woba ngumbingeleli kaThixo nokaKrestu, axhamle ulawulo kunye noKrestu iminyaka eliwaka.

Ukoyiswa kukamtyholi

7Iya kuthi ke yakuphela iminyaka eliwaka, akhululwe umtyholi enzonzobileni. 8Ekhululekile ke uya kuzilahlekisa izizwe kumagumbi omane ehlabathi;Hez 7:2 ezo ke nguGogi noMagogi.Hez 38:2,9,15 Umtyholi uya kuziqokelela zibe zininzi njengentlabathi eselunxwemeni lolwandle, aye nazo emfazweni. 9Nazo ke zicombuluka ehlabathini liphela, zirhawula impi yomkhosi wosapho lukaThixo, ndawonye neso sixeko asithandayo. Kuthe kusenjalo suka kwehla umlilo phezulu, wazithi lence-lence. 10Okokwakhe umtyholi, umlahlekisi wazo, yena wathiwa dywa echibini lomlilo onesalfa, apho irhamncwa kunye *nomshumayeli oxokayo bebesebephoswe khona. Apho ke baya kungcungcutheka imini nobusuku ngonaphakade kanaphakade.

Umgwebo

11Ndaza ke ndabona isihlalo sokulawula esimhlophe, kukho ohleli kuso. Umhlaba namazulu ambaleka, awaba sabonakala. 12Ndababona abafileyo, abakhulu kwanabanci, bemile phambi kwesihlalo sokulawula. Zavulwa iincwadi, kwaza kwavulwa nenye incwadi eneenkcukacha zobomi. Abo bafileyo bagwetywa ngokwengxelo yezenzo zabo eyayibhalwe kwezo ncwadi.Dan 7:9-10 13Ulwandle, ukufa, nelabafileyo labakhuphela ngaphandle abafileyo ababekulo. Umntu ngamnye wagwetywa ngokwezenzo zakhe. 14Ukufa nelabafileyo kwaphoswa echibini elivuthayo. Eli chibi lomlilo ke kukufa kwesibini. 15Wonke umntu ogama lingabhalwanga encwadini yeenkcukacha zobomi waphoswa echibini elivuthayo.

21

Izulu elitsha nehlabathi elitsha

211Ndabona izulu elitsha nehlabathi elitsha.Isaya 65:17; 66:22; 2 Pet 3:13 Kaloku elokuqala izulu nelokuqala ihlabathi laliselidlule. Kwakungasekho nolwandle olu. 2Ndabona nesixeko esingcwele,Isaya 52:1 iJerusalem entsha, isihla ivela kuThixo ezulwini.SiTyh 3:12 Yayingasentle! Yayingathi ngumtshakazi ehombele umyeni.Isaya 61:10 3Ndive ilizwi elikhulu, livela ngasesihlalweni sokulawula, lisithi: “Uyasibona esi sixeko? Kulapho uThixo ahlala khona nabantu. Uya kuhlala phakathi kwabo, babe yimilowo yakhe, yena abe nguThixo wabo.Hez 37:27; Nqulo 26:11-12 UThixo ngenkqu uya kuhlala nabo. 4Uya kubosula zonke iinyembezi. Akusayi kubuye kubekho kufa,Isaya 25:8 nalusizi, nasikhalo, nazintlungu.Isaya 35:10; 65:19 Kaloku lidlule ilizwe lokuqala.”

5Ke lowo uhleli esihlalweni sokulawula wathi: “Ngoku yonke indalo ndiyenza ntsha.” Ubuye wathi: “Bhala kaloku! La mazwi ndiwathethayo athembekile, ayinyaniso.” 6Wabuya wathi: “Sekwenzekile. Ndim u-A kwano-Z, ndim isiqalo nesiphelo. Nabani na onxaniweyo ndomnika ngesisa amanziIsaya 55:1 aphuma emthonjeni odlisa ubomi. 7Lowo woyisayo wozixhamla zibe lilifa lakhe ezi zinto. Mna ndoba nguThixo wakhe, yena abe ngunyana wam.2 Sam 7:14; Ndum 89:26-27 8Kodwa ilifa lamagwala, abangakholwayo, izingcoli, izigwinta, abarheletyi, amagqwirha, abanquli-zithixo, nawo onke amaxoki, loba kukufa kwesibini kwidike lomlilo ovutha yisalfa.”

IJerusalem entsha

9Kusuke esinye sezithunywa ezisixhenxe ezaziphethe izitya ezisixhenxe zezibetho zokugqibela sathi kum: “Yiza ngapha ndikubonise umtshakazi walo iXhwane.” 10Sandithatha ndisemandleni kaMoya, sandisa encotsheni yentabakazi enkulu. Sandibonisa iJerusalem, isiXeko esiNgcwele,Hez 40:2 isihla ivela kuThixo ezulwini. 11Yayiqaqambile bubuqaqawuli bukaThixo, ibengezela okwelitye lexabiso elicwenge okwedayimani. 12Yayineendonga eziphakamileyo kakhulu, inamasango alishumi elinambini. Kwisango ngalinye kwakukho isithunywa. Phezu kwamasango kwakubhalwe amagama ezizwe ezilishumi elinambini zakwaSirayeli.Hez 48:30-35 13Ngasempumalanga kwakukho amasango amathathu, emathathu emntla, emathathu emzantsi, nangasentshonalanga. 14Iindonga zesixeko zazimi phezu kweziseko zamatye alishumi elinambini. Ilitye ngalinye lalinegama *lomthunywa ngamnye kubathunywa beXhwane abalishumi elinambini.

15Isithunywa esasithetha nam sasiphethe induku yegolide yokulinganisa. Sasiza kulinganisa ngayo ubukhulu besixeko, amasango, neendonga zaso.Hez 40:3 16Amacala omane ayelingana, ubude bungangobubanzi. Isithunywa salinganisa ubukhulu besixeko ngenduku yaso. Safumana buziikhilomithaOkanye “buzizitadiya.” Ke isitadiya simalunga neemitha ezili-180. ezilishumi elinesibini lamawaka, ubude kwanobubanzi baso. Sasikwangako ukuphakama. 17Salinganisa iindonga, sazifumana ziziinyawoOkanye “ziziikubhite.” Ke ikubhite imalunga nesiqingatha semitha. ezilikhulu linamashumi mane anane ukuphakama. Sasisebenzisa umlinganiso oqhelekileyo ebantwini. 18Udonga lwalwenziwe ngeedayimani.Okanye “ngelitye lejaspa” Sona isixeko sasenziwe ngegolide; sasingathi siyiglasi egudisiweyo. 19Iziseko zaso zazihonjiswe ngazo zonke iintlobo zamatye exabiso. Kuqala yayiyidayimani,Okanye “yayiyijaspa” kulandele ilitye lexabiso ekuthiwa yisafire, iagati, iemeraldi, 20isadonisi, ikorneli, ikrizoli, ibherilo, itopazi, ikrizoprazi, ihakinto, eleshumi elinambini yayiametiste. 21Amasango alishumi elinambini *ayeziiperile ezilishumi elinambini. Isango ngalinye laliyiperile enye, nesitalato sesixeko siyigolide ecwengileyo, sifana neglasi.Isaya 54:11-12

22Andizange ndiyibone *indlu kaThixo esixekweni apho. Kaloku iNkosi uThixo uSomandla kunye nalo iXhwane ngabo ngenkqu loo ndlu. 23Isixeko sasingadingi langa nanyanga yakusikhanyisela. Sasikhanyiselwa bubuqaqawuli bukaThixo nalo iXhwane.Isaya 60:19-20 24Izizwe ziya kuhamba ekukhanyeni kwaso;Isaya 60:3 iikumkani zehlabathi zowazisa kuso amagugu azo. 25Akasayi kuvalwa emini amasango aso, yaye akusayi kubakho busuku khona. 26Izizwe ziya kuza ziphethe amagugu azo neendyebo zazo.Isaya 60:11 27Akuyi kungena bubi khona; akuyi kungena nasingcoli naxoki;Isaya 52:1; Hez 44:9 kuphela kongena abo babhaliweyo encwadini yeXhwane, leyo yeenkcukacha zobomi.

22

221Isithunywa eso sandibonisa umlambo onamanzi obomi ebengezela okweglasi.Hez 47:1; Zakar 14:8 Ayempompoza evela kwibhotwe likaThixo kunye neXhwane. 2La manzi ayesihla phakathi kwisitalato sesixeko eso. Lo mlambo wawuphahlwe ngumthi wobomi.ZiQalo 2:9 Lo mthi uvelisa iziqhamo ngazo zonke iinyanga zonyaka. Amagqabi alo mthi ayimpilo yezizwe. 3Nayiphi na into eqalekisiweyo ayisayi kubakho apho.Zakar 14:11; ziQalo 3:17

Into ekhoyo apho libhotwe likaThixo kunye neXhwane. Izicaka zakhe ziya kuphithizela zimkhonza. 4Ziya kujongana naye ebusweni, zinegama lakhe ebunzi. 5Akusayi kubakho busuku khona; kungasayi kubakho mfuneko yasibane nalanga. Kaloku iNkosi uThixo uya kuzikhanyisela.Isaya 60:19 Ziya kuxhamla ulawulo ngonaphakade kanaphakade.Dan 7:18

Ukubuya kukaYesu

6Kananjalo sathi kum: “La mazwi ayinyaniso, athembekile. INkosi uThixo obaxhobisayo ngefuthe loMoya abavakalisi belizwi,Okanye “*abashumayeli” wathumela isithunywa sakhe ukuze sibonise izicaka zakhe izinto eziza kwenzeka kamsinya.”

7“Uyabona ke, ndiyeza ngokukhawuleza! Unoyolo umntu owathobelayo amazwi odaba lwale ncwadi!”

8Ndim mna Yohane ozivileyo wazibona ezi zinto. Ndakuba ndizivile ndazibona ezi zinto, ndawa ezinyaweni zesithunywa eso sandibonisayo, ndikhahlela. 9Kodwa sakhalima sathi: “Hayi bo! Sukwenjenjalo; kaloku nam ndisisicaka njengawe, ugxa wakho namawenu abavakalisi belizwi, nabo bonke abawathobelayo amazwi akule ncwadi. NguThixo ofanele ukumnqula wena.” 10Saqhuba sathi: “Uze ungawafihli amazwi ale ncwadi; kaloku ithuba lokuzalisekiswa kwawo lisemnyango. 11Ke yena umenzi wobubi makaqhubele phambili, ngokunjalo nongcolileyo makaqhubele phambili; nalowo ulungisayo makathathe unyawo, kanti ke nonyulu makahlale enjalo.Dan 12:10

12“Ewe, ndiyeza kamsinya! Ulowo nalowo ndiya kumphathela ibhasoIsaya 40:10; 62:11 ngokwemisebenzi yakhe!Ndum 28:4; Isaya 40:10; Jer 17:10 13Kaloku ndingu-A, ndikwangu-Z;SiTyh 1:8 ndingowokuqala, ndikwangowokugqibela,Isaya 44:6; 48:12; siTyh 1:17; 2:8 ndikwasisiqalo nesiphelo.”

14Banoyolo abo bazabalazela ukuba bahlale benyulu! Baya kuba nelungelo kuwo umthi wobomi;ZiQalo 2:9; 3:22 baya kungena ngamasango esixekweni. 15Kambe ke ngaphandle zizinja, namagqwirha, abarheletyi, izigwinta, abanqula *izithixo, nabo bonke abathe phithi kukuxoka.

16“Ndim mna Yesu osithumileyo isithunywa sam ukuba siye kushumayela ezi ndaba emabandleni. Ndingumnombo nomzukulwana kaDavide,Isaya 11:1,10 ikhwezi lokusa.”

17UMoya kunye nomtshakazi bathi: “Yiza”

Wonke umntu ovayo makathi: “Yiza!”

Wonke umntu onxaniweyo makeze. Makawasele amanzi obomi; asisisa kwabo bawafunayo.Isaya 55:1

Isiphetho

18Ndiyamlumkisa wonke umntu owevayo amazwi ale ncwadi: Ukuba ukhe wawongeza, uThixo uya kumhlisela zonke izibetho ezichaziweyo kule ncwadi. 19Kanti ke ukuba ukhe wawaphungula,Hlaz 4:2; 12:32 uThixo uya kumvimba inxaxheba kuwo umthi wobomi, angabi nalungelo nakuso isiXeko esiNgcwele – zinto ezo zichaziweyo kule ncwadi.

20Lo unika obu bungqina uthi: “Nanjani na ndiza kufika ngokukhawuleza!”

Makube njalo! Yiza, Nkosi Yesu!

21Ubabalo lweNkosi uYesu maluhlale kuni nonke.