IsiXhosa 1996 (XHO96)
21

Izulu elitsha nehlabathi elitsha

211Ndabona izulu elitsha nehlabathi elitsha.Isaya 65:17; 66:22; 2 Pet 3:13 Kaloku elokuqala izulu nelokuqala ihlabathi laliselidlule. Kwakungasekho nolwandle olu. 2Ndabona nesixeko esingcwele,Isaya 52:1 iJerusalem entsha, isihla ivela kuThixo ezulwini.SiTyh 3:12 Yayingasentle! Yayingathi ngumtshakazi ehombele umyeni.Isaya 61:10 3Ndive ilizwi elikhulu, livela ngasesihlalweni sokulawula, lisithi: “Uyasibona esi sixeko? Kulapho uThixo ahlala khona nabantu. Uya kuhlala phakathi kwabo, babe yimilowo yakhe, yena abe nguThixo wabo.Hez 37:27; Nqulo 26:11-12 UThixo ngenkqu uya kuhlala nabo. 4Uya kubosula zonke iinyembezi. Akusayi kubuye kubekho kufa,Isaya 25:8 nalusizi, nasikhalo, nazintlungu.Isaya 35:10; 65:19 Kaloku lidlule ilizwe lokuqala.”

5Ke lowo uhleli esihlalweni sokulawula wathi: “Ngoku yonke indalo ndiyenza ntsha.” Ubuye wathi: “Bhala kaloku! La mazwi ndiwathethayo athembekile, ayinyaniso.” 6Wabuya wathi: “Sekwenzekile. Ndim u-A kwano-Z, ndim isiqalo nesiphelo. Nabani na onxaniweyo ndomnika ngesisa amanziIsaya 55:1 aphuma emthonjeni odlisa ubomi. 7Lowo woyisayo wozixhamla zibe lilifa lakhe ezi zinto. Mna ndoba nguThixo wakhe, yena abe ngunyana wam.2 Sam 7:14; Ndum 89:26-27 8Kodwa ilifa lamagwala, abangakholwayo, izingcoli, izigwinta, abarheletyi, amagqwirha, abanquli-zithixo, nawo onke amaxoki, loba kukufa kwesibini kwidike lomlilo ovutha yisalfa.”

IJerusalem entsha

9Kusuke esinye sezithunywa ezisixhenxe ezaziphethe izitya ezisixhenxe zezibetho zokugqibela sathi kum: “Yiza ngapha ndikubonise umtshakazi walo iXhwane.” 10Sandithatha ndisemandleni kaMoya, sandisa encotsheni yentabakazi enkulu. Sandibonisa iJerusalem, isiXeko esiNgcwele,Hez 40:2 isihla ivela kuThixo ezulwini. 11Yayiqaqambile bubuqaqawuli bukaThixo, ibengezela okwelitye lexabiso elicwenge okwedayimani. 12Yayineendonga eziphakamileyo kakhulu, inamasango alishumi elinambini. Kwisango ngalinye kwakukho isithunywa. Phezu kwamasango kwakubhalwe amagama ezizwe ezilishumi elinambini zakwaSirayeli.Hez 48:30-35 13Ngasempumalanga kwakukho amasango amathathu, emathathu emntla, emathathu emzantsi, nangasentshonalanga. 14Iindonga zesixeko zazimi phezu kweziseko zamatye alishumi elinambini. Ilitye ngalinye lalinegama *lomthunywa ngamnye kubathunywa beXhwane abalishumi elinambini.

15Isithunywa esasithetha nam sasiphethe induku yegolide yokulinganisa. Sasiza kulinganisa ngayo ubukhulu besixeko, amasango, neendonga zaso.Hez 40:3 16Amacala omane ayelingana, ubude bungangobubanzi. Isithunywa salinganisa ubukhulu besixeko ngenduku yaso. Safumana buziikhilomithaOkanye “buzizitadiya.” Ke isitadiya simalunga neemitha ezili-180. ezilishumi elinesibini lamawaka, ubude kwanobubanzi baso. Sasikwangako ukuphakama. 17Salinganisa iindonga, sazifumana ziziinyawoOkanye “ziziikubhite.” Ke ikubhite imalunga nesiqingatha semitha. ezilikhulu linamashumi mane anane ukuphakama. Sasisebenzisa umlinganiso oqhelekileyo ebantwini. 18Udonga lwalwenziwe ngeedayimani.Okanye “ngelitye lejaspa” Sona isixeko sasenziwe ngegolide; sasingathi siyiglasi egudisiweyo. 19Iziseko zaso zazihonjiswe ngazo zonke iintlobo zamatye exabiso. Kuqala yayiyidayimani,Okanye “yayiyijaspa” kulandele ilitye lexabiso ekuthiwa yisafire, iagati, iemeraldi, 20isadonisi, ikorneli, ikrizoli, ibherilo, itopazi, ikrizoprazi, ihakinto, eleshumi elinambini yayiametiste. 21Amasango alishumi elinambini *ayeziiperile ezilishumi elinambini. Isango ngalinye laliyiperile enye, nesitalato sesixeko siyigolide ecwengileyo, sifana neglasi.Isaya 54:11-12

22Andizange ndiyibone *indlu kaThixo esixekweni apho. Kaloku iNkosi uThixo uSomandla kunye nalo iXhwane ngabo ngenkqu loo ndlu. 23Isixeko sasingadingi langa nanyanga yakusikhanyisela. Sasikhanyiselwa bubuqaqawuli bukaThixo nalo iXhwane.Isaya 60:19-20 24Izizwe ziya kuhamba ekukhanyeni kwaso;Isaya 60:3 iikumkani zehlabathi zowazisa kuso amagugu azo. 25Akasayi kuvalwa emini amasango aso, yaye akusayi kubakho busuku khona. 26Izizwe ziya kuza ziphethe amagugu azo neendyebo zazo.Isaya 60:11 27Akuyi kungena bubi khona; akuyi kungena nasingcoli naxoki;Isaya 52:1; Hez 44:9 kuphela kongena abo babhaliweyo encwadini yeXhwane, leyo yeenkcukacha zobomi.