IsiXhosa 1996 (XHO96)
19

191Emva koko ndeva ngathi kukho intswahla yehlokondiba ezulwini, lidanduluka lisithi: “Mayibongwe iNkosi! Uloyiso nesihomo namandla ngakaThixo wethu. 2Kaloku zinyanisekile, zilungile izigqibo zakhe. Eli henyukazi ebelifudula lidyobha ihlabathi ngoluchwe lokurheletya uligwebile. Ulohlwayile ngenxa yokuphalala kwegazi lezicaka zakhe.Hlaz 32:43; 2 Kum 9:73Liphindile lathi kwakho ihlokondiba: “Huntshu! Nanko unyuka ngonaphakade umsi wesixeko esitshayo!”Isaya 34:10 4Iinkonde zomashumi omabini nane, nezilwanyana zozine, zathi qubudu zinqula uThixo osesihlalweni sobukhosi, zathi: “Ewe, kunjalo! Huntshu!”

Isidlo somtshato weXhwane

5Kwavakala ilizwi livela esihlalweni sobukhosi, lisithi: “Mbongeni uThixo wethu, nonke nina zicaka zakhe, nonke nina bamhlonelayo, baphakamileyo nabaphantsi!”Ndum 115:13 6Ndibuye ndeva intswahla ekwangathi yeyehlokondiba. Yaba ngathi sisandi samanzi engxangxasi,Hez 1:24 nokugqekreza kweendudumo, isithi: “Huntshu! INkosi uThixo wethu onguSomandla yiKumkani.Ndum 93:1; 97:1; 99:1 7Vuyani, nimemelele yimincili, nimnike imbeko. Ifikile kaloku imini yomtshato weXhwane. Umtshakazi selezilungiselele. 8Wambeswe umwunduwundu omhle womchako omhlophe welinen eqaqambileyo.” (Kaloku ilinen entle yalatha imisebenzi elungileyo yemilowo kaThixo.)

9Sithe ke kum isithunywa: “Bhala uthi: ‘Banoyolo abo bamenyelwe kwisidlo somtshatoMat 22:2-3 weXhwane.’ ” Satsho sisithi: “Ngamazwi kaThixo ngenkqu lawo.”

10Ndazikhahlela ngasezinyaweni zaso ndinqula. Suka sathi sona kum: “Mus' ukuyenza loo nto. Nam ndisisicaka njengawe namawenu angamangqina kaYesu. NguThixo omakanqulwe. Abo bangamangqina kaYesu banikwa ifuthe loMoya *njengabashumayeli.”

Okhwele ihashe elimhlophe

11Ndabona izulu livuleka,Hez 1:1 kwathi gqi ihashe elimhlophe. Igama lalowo wayelikhwele ihashe elo nguThembekile noNyaniso. Kaloku ugweba ngobulungisa,Ndum 96:13; Isaya 11:4 enze nemfazwe kwangobulungisa. 12Wayetsho ngamehlo abukhali ngathi avutha umlilo;Dan 10:6 ethe jize izithsaba ezininzi entloko. Wayenombhalo wegama elalingaziwa bani ngaphandle kwakhe. 13Wayethe wambu ingubo eyayilijaja ligazi. Igama abizwa ngalo nguLizwi kaThixo. 14Wayelandelwa yimikhosi yasezulwini, ikhwele amahashe amhlophe, yambethe iingubo ezimhlophe eziqaqambileyo zelinen. 15Kwaphuma ikrele elibukhali emlonyeni wakhe. Wayeza kuxabela iintlanga ngalo, azifake phantsi kolawulo olungqongqo.Ndum 2:9 Yena wozikhama iinkani ngesohlwayo sengqumbo kaThixo uSomandla.Isaya 63:3; Jow 3:13; siTyh 14:20 16Engubeni yakhe nasethangeni kwakukho umbhalo othi: “IKumkani yeekumkani neNkosi yeenkosi.”

17Ndabona isithunywa simi elangeni. Sazikhwaza zonke iintaka ezazibhabha esibhakabhakeni, sathi: “Qokelelanani nize kwisidlo esenziwe nguThixo. 18Yizani nitye inyama yeekumkani neengqwayi-ngqwayi, eyamajoni amahashe nabo bawakhweleyo, eyabantu bonke: amakhoboka nabakhululekileyo, abakhulu nabaphantsi.”Hez 39:17-20

19Ndalibona irhamncwa neekumkani zehlabathi nemikhosi yazo zixhontelene. Zazize kuqubisana nalowo ukhwele ihashe elimhlophe, kunye nomkhosi wakhe. 20Lathinjwa irhamncwa, ngokunjalo *nomshumayeli oxokayo obefudula esenza imilingo phambi kwalo. (Wabalahlekisa ngemilingo abo babenophawu lwerhamncwa, benqula umfanekiso walo.SiTyh 13:1-18) Elo rhamncwa ndawonye nomshumayeli oxokayo baphoswa edikeni lomlilo ovutha yisalfa besahleli. 21Imikhosi yabo yabulawa ngekrele elaliphuma emlonyeni walowo wayekhwele ihashe. Iintaka zonke zazitsho zabomvu izisu yinyama.

20

Ulawulo lweminyaka eliwaka

201Ndabona isithunywa sivela ezulwini sisiphethe ngesandla isitshixo senzonzobila. Sasiphethe nento enkulu yetyathanga. 2Salibamba igongqongqo, inyoka endala,ZiQalo 3:1 umtyholi, uSathana. Salikhonkxa iwaka leminyaka. 3Salifaka enzonzobileni, sawuvala umnyango, sawutywina, sisenzela ukuba lingabe liphinde lilulahlekise uluntu kude kuphele iwaka leminyaka. Emva kwelo thuba igongqongqo limelwe kukukhululwa; phofu okwethutyana nje elingephi.

4Emva koko ndabona izihlalo. Ndabona kuhlala kuzo abo babenikwe igunya lokugweba.Dan 7:9,22 Ndababona nâbo babenqunyulwe iintloko ngenxa yokuba ngamangqina kaYesu nangenxa yokushumayela ilizwi likaThixo. Ndababona nabo bangavumanga ukulinqula irhamncwa okanye umfanekiso walo, kwanabo bangavumanga ukuphawulwa kumabunzi okanye esandleni ngophawu lwerhamncwa. Bavuka ekufeni, balawula kunye noKrestu iminyaka eliwaka. 5Luvuko lokuqala ke olu. Inxalenye yabafi yona ayizange ivuke kwade kwaphela iminyaka eliwaka. 6Unoyolo engokaThixo lowo uluxhamleyo uvuko lokuqala. Ukufa kwesibini akunamandla kuye. Kaloku woba ngumbingeleli kaThixo nokaKrestu, axhamle ulawulo kunye noKrestu iminyaka eliwaka.

Ukoyiswa kukamtyholi

7Iya kuthi ke yakuphela iminyaka eliwaka, akhululwe umtyholi enzonzobileni. 8Ekhululekile ke uya kuzilahlekisa izizwe kumagumbi omane ehlabathi;Hez 7:2 ezo ke nguGogi noMagogi.Hez 38:2,9,15 Umtyholi uya kuziqokelela zibe zininzi njengentlabathi eselunxwemeni lolwandle, aye nazo emfazweni. 9Nazo ke zicombuluka ehlabathini liphela, zirhawula impi yomkhosi wosapho lukaThixo, ndawonye neso sixeko asithandayo. Kuthe kusenjalo suka kwehla umlilo phezulu, wazithi lence-lence. 10Okokwakhe umtyholi, umlahlekisi wazo, yena wathiwa dywa echibini lomlilo onesalfa, apho irhamncwa kunye *nomshumayeli oxokayo bebesebephoswe khona. Apho ke baya kungcungcutheka imini nobusuku ngonaphakade kanaphakade.

Umgwebo

11Ndaza ke ndabona isihlalo sokulawula esimhlophe, kukho ohleli kuso. Umhlaba namazulu ambaleka, awaba sabonakala. 12Ndababona abafileyo, abakhulu kwanabanci, bemile phambi kwesihlalo sokulawula. Zavulwa iincwadi, kwaza kwavulwa nenye incwadi eneenkcukacha zobomi. Abo bafileyo bagwetywa ngokwengxelo yezenzo zabo eyayibhalwe kwezo ncwadi.Dan 7:9-10 13Ulwandle, ukufa, nelabafileyo labakhuphela ngaphandle abafileyo ababekulo. Umntu ngamnye wagwetywa ngokwezenzo zakhe. 14Ukufa nelabafileyo kwaphoswa echibini elivuthayo. Eli chibi lomlilo ke kukufa kwesibini. 15Wonke umntu ogama lingabhalwanga encwadini yeenkcukacha zobomi waphoswa echibini elivuthayo.

21

Izulu elitsha nehlabathi elitsha

211Ndabona izulu elitsha nehlabathi elitsha.Isaya 65:17; 66:22; 2 Pet 3:13 Kaloku elokuqala izulu nelokuqala ihlabathi laliselidlule. Kwakungasekho nolwandle olu. 2Ndabona nesixeko esingcwele,Isaya 52:1 iJerusalem entsha, isihla ivela kuThixo ezulwini.SiTyh 3:12 Yayingasentle! Yayingathi ngumtshakazi ehombele umyeni.Isaya 61:10 3Ndive ilizwi elikhulu, livela ngasesihlalweni sokulawula, lisithi: “Uyasibona esi sixeko? Kulapho uThixo ahlala khona nabantu. Uya kuhlala phakathi kwabo, babe yimilowo yakhe, yena abe nguThixo wabo.Hez 37:27; Nqulo 26:11-12 UThixo ngenkqu uya kuhlala nabo. 4Uya kubosula zonke iinyembezi. Akusayi kubuye kubekho kufa,Isaya 25:8 nalusizi, nasikhalo, nazintlungu.Isaya 35:10; 65:19 Kaloku lidlule ilizwe lokuqala.”

5Ke lowo uhleli esihlalweni sokulawula wathi: “Ngoku yonke indalo ndiyenza ntsha.” Ubuye wathi: “Bhala kaloku! La mazwi ndiwathethayo athembekile, ayinyaniso.” 6Wabuya wathi: “Sekwenzekile. Ndim u-A kwano-Z, ndim isiqalo nesiphelo. Nabani na onxaniweyo ndomnika ngesisa amanziIsaya 55:1 aphuma emthonjeni odlisa ubomi. 7Lowo woyisayo wozixhamla zibe lilifa lakhe ezi zinto. Mna ndoba nguThixo wakhe, yena abe ngunyana wam.2 Sam 7:14; Ndum 89:26-27 8Kodwa ilifa lamagwala, abangakholwayo, izingcoli, izigwinta, abarheletyi, amagqwirha, abanquli-zithixo, nawo onke amaxoki, loba kukufa kwesibini kwidike lomlilo ovutha yisalfa.”

IJerusalem entsha

9Kusuke esinye sezithunywa ezisixhenxe ezaziphethe izitya ezisixhenxe zezibetho zokugqibela sathi kum: “Yiza ngapha ndikubonise umtshakazi walo iXhwane.” 10Sandithatha ndisemandleni kaMoya, sandisa encotsheni yentabakazi enkulu. Sandibonisa iJerusalem, isiXeko esiNgcwele,Hez 40:2 isihla ivela kuThixo ezulwini. 11Yayiqaqambile bubuqaqawuli bukaThixo, ibengezela okwelitye lexabiso elicwenge okwedayimani. 12Yayineendonga eziphakamileyo kakhulu, inamasango alishumi elinambini. Kwisango ngalinye kwakukho isithunywa. Phezu kwamasango kwakubhalwe amagama ezizwe ezilishumi elinambini zakwaSirayeli.Hez 48:30-35 13Ngasempumalanga kwakukho amasango amathathu, emathathu emntla, emathathu emzantsi, nangasentshonalanga. 14Iindonga zesixeko zazimi phezu kweziseko zamatye alishumi elinambini. Ilitye ngalinye lalinegama *lomthunywa ngamnye kubathunywa beXhwane abalishumi elinambini.

15Isithunywa esasithetha nam sasiphethe induku yegolide yokulinganisa. Sasiza kulinganisa ngayo ubukhulu besixeko, amasango, neendonga zaso.Hez 40:3 16Amacala omane ayelingana, ubude bungangobubanzi. Isithunywa salinganisa ubukhulu besixeko ngenduku yaso. Safumana buziikhilomithaOkanye “buzizitadiya.” Ke isitadiya simalunga neemitha ezili-180. ezilishumi elinesibini lamawaka, ubude kwanobubanzi baso. Sasikwangako ukuphakama. 17Salinganisa iindonga, sazifumana ziziinyawoOkanye “ziziikubhite.” Ke ikubhite imalunga nesiqingatha semitha. ezilikhulu linamashumi mane anane ukuphakama. Sasisebenzisa umlinganiso oqhelekileyo ebantwini. 18Udonga lwalwenziwe ngeedayimani.Okanye “ngelitye lejaspa” Sona isixeko sasenziwe ngegolide; sasingathi siyiglasi egudisiweyo. 19Iziseko zaso zazihonjiswe ngazo zonke iintlobo zamatye exabiso. Kuqala yayiyidayimani,Okanye “yayiyijaspa” kulandele ilitye lexabiso ekuthiwa yisafire, iagati, iemeraldi, 20isadonisi, ikorneli, ikrizoli, ibherilo, itopazi, ikrizoprazi, ihakinto, eleshumi elinambini yayiametiste. 21Amasango alishumi elinambini *ayeziiperile ezilishumi elinambini. Isango ngalinye laliyiperile enye, nesitalato sesixeko siyigolide ecwengileyo, sifana neglasi.Isaya 54:11-12

22Andizange ndiyibone *indlu kaThixo esixekweni apho. Kaloku iNkosi uThixo uSomandla kunye nalo iXhwane ngabo ngenkqu loo ndlu. 23Isixeko sasingadingi langa nanyanga yakusikhanyisela. Sasikhanyiselwa bubuqaqawuli bukaThixo nalo iXhwane.Isaya 60:19-20 24Izizwe ziya kuhamba ekukhanyeni kwaso;Isaya 60:3 iikumkani zehlabathi zowazisa kuso amagugu azo. 25Akasayi kuvalwa emini amasango aso, yaye akusayi kubakho busuku khona. 26Izizwe ziya kuza ziphethe amagugu azo neendyebo zazo.Isaya 60:11 27Akuyi kungena bubi khona; akuyi kungena nasingcoli naxoki;Isaya 52:1; Hez 44:9 kuphela kongena abo babhaliweyo encwadini yeXhwane, leyo yeenkcukacha zobomi.