IsiXhosa 1996 (XHO96)
19

191Emva koko ndeva ngathi kukho intswahla yehlokondiba ezulwini, lidanduluka lisithi: “Mayibongwe iNkosi! Uloyiso nesihomo namandla ngakaThixo wethu. 2Kaloku zinyanisekile, zilungile izigqibo zakhe. Eli henyukazi ebelifudula lidyobha ihlabathi ngoluchwe lokurheletya uligwebile. Ulohlwayile ngenxa yokuphalala kwegazi lezicaka zakhe.Hlaz 32:43; 2 Kum 9:73Liphindile lathi kwakho ihlokondiba: “Huntshu! Nanko unyuka ngonaphakade umsi wesixeko esitshayo!”Isaya 34:10 4Iinkonde zomashumi omabini nane, nezilwanyana zozine, zathi qubudu zinqula uThixo osesihlalweni sobukhosi, zathi: “Ewe, kunjalo! Huntshu!”

Isidlo somtshato weXhwane

5Kwavakala ilizwi livela esihlalweni sobukhosi, lisithi: “Mbongeni uThixo wethu, nonke nina zicaka zakhe, nonke nina bamhlonelayo, baphakamileyo nabaphantsi!”Ndum 115:13 6Ndibuye ndeva intswahla ekwangathi yeyehlokondiba. Yaba ngathi sisandi samanzi engxangxasi,Hez 1:24 nokugqekreza kweendudumo, isithi: “Huntshu! INkosi uThixo wethu onguSomandla yiKumkani.Ndum 93:1; 97:1; 99:1 7Vuyani, nimemelele yimincili, nimnike imbeko. Ifikile kaloku imini yomtshato weXhwane. Umtshakazi selezilungiselele. 8Wambeswe umwunduwundu omhle womchako omhlophe welinen eqaqambileyo.” (Kaloku ilinen entle yalatha imisebenzi elungileyo yemilowo kaThixo.)

9Sithe ke kum isithunywa: “Bhala uthi: ‘Banoyolo abo bamenyelwe kwisidlo somtshatoMat 22:2-3 weXhwane.’ ” Satsho sisithi: “Ngamazwi kaThixo ngenkqu lawo.”

10Ndazikhahlela ngasezinyaweni zaso ndinqula. Suka sathi sona kum: “Mus' ukuyenza loo nto. Nam ndisisicaka njengawe namawenu angamangqina kaYesu. NguThixo omakanqulwe. Abo bangamangqina kaYesu banikwa ifuthe loMoya *njengabashumayeli.”

Okhwele ihashe elimhlophe

11Ndabona izulu livuleka,Hez 1:1 kwathi gqi ihashe elimhlophe. Igama lalowo wayelikhwele ihashe elo nguThembekile noNyaniso. Kaloku ugweba ngobulungisa,Ndum 96:13; Isaya 11:4 enze nemfazwe kwangobulungisa. 12Wayetsho ngamehlo abukhali ngathi avutha umlilo;Dan 10:6 ethe jize izithsaba ezininzi entloko. Wayenombhalo wegama elalingaziwa bani ngaphandle kwakhe. 13Wayethe wambu ingubo eyayilijaja ligazi. Igama abizwa ngalo nguLizwi kaThixo. 14Wayelandelwa yimikhosi yasezulwini, ikhwele amahashe amhlophe, yambethe iingubo ezimhlophe eziqaqambileyo zelinen. 15Kwaphuma ikrele elibukhali emlonyeni wakhe. Wayeza kuxabela iintlanga ngalo, azifake phantsi kolawulo olungqongqo.Ndum 2:9 Yena wozikhama iinkani ngesohlwayo sengqumbo kaThixo uSomandla.Isaya 63:3; Jow 3:13; siTyh 14:20 16Engubeni yakhe nasethangeni kwakukho umbhalo othi: “IKumkani yeekumkani neNkosi yeenkosi.”

17Ndabona isithunywa simi elangeni. Sazikhwaza zonke iintaka ezazibhabha esibhakabhakeni, sathi: “Qokelelanani nize kwisidlo esenziwe nguThixo. 18Yizani nitye inyama yeekumkani neengqwayi-ngqwayi, eyamajoni amahashe nabo bawakhweleyo, eyabantu bonke: amakhoboka nabakhululekileyo, abakhulu nabaphantsi.”Hez 39:17-20

19Ndalibona irhamncwa neekumkani zehlabathi nemikhosi yazo zixhontelene. Zazize kuqubisana nalowo ukhwele ihashe elimhlophe, kunye nomkhosi wakhe. 20Lathinjwa irhamncwa, ngokunjalo *nomshumayeli oxokayo obefudula esenza imilingo phambi kwalo. (Wabalahlekisa ngemilingo abo babenophawu lwerhamncwa, benqula umfanekiso walo.SiTyh 13:1-18) Elo rhamncwa ndawonye nomshumayeli oxokayo baphoswa edikeni lomlilo ovutha yisalfa besahleli. 21Imikhosi yabo yabulawa ngekrele elaliphuma emlonyeni walowo wayekhwele ihashe. Iintaka zonke zazitsho zabomvu izisu yinyama.