IsiXhosa 1996 (XHO96)
18

Ukuwa kweBhabheli

181Kamva ke ndabona esinye isithunywa sisiza siphuma ezulwini. Ke sona sasingusomagunya; futhi ukubengezela kwaso kwaqaqamba ehlabathini liphela. 2Sadanduluka samemeza sathi: “Siwile isikhulukazi uBhabheli!Isaya 21:9; Jer 51:8; siTyh 14:8 Ngoku sesilikhaya leendimoni. Igquba khona imimoya emibi, ngokunjalo nentaka yeshwangusha.Isaya 13:21; Jer 50:39 3Kaloku izizwe zilugongqozile uluchwe lokurheletya kwakhe.Isaya 23:17; Jer 51:7 Ewe, izikumkani zehlabathi bezirheletya naye. Ngoku oosomashishini zizinhanha ngenxa yokuqhuba ngobuqili bakhe.”

4Kwaphuma elinye ilizwi ezulwini lisithi: “Bantu bam, phumani kuye,Isaya 48:20; Jer 50:8; 51:6,45 hleze nide nithelele kwizono zakhe, nibe nenxaxheba nakwizibetho zakhe. 5Kaloku izono zakhe ziyimfumba eye kufikelela ezulwini.ZiQalo 18:20-21; Jer 51:9 Kambe ke uThixo akawalibalanga amatyala akhe. 6Mbuyiseleni kwaizitya zakhe!Ndum 137:8; Jer 50:29 Mbuyekezeni ngokuphindiweyo ngezenzo zakhe! Isikhuni masibuye nomkhwezeli! 7Iinzingo nokungcungcutheka kwakhe mazifane nodumo nozuko ebekade ekulo. Kaloku uthi xa ezithuthuzela: ‘Ndiyikumkanikazi, kukhonya mna! Soze ndigixe, andingomhlolokazi!’ 8Ngenxa yale nto ke, uya kuhlelwa zizibetho ngamini-nye:Isaya 47:7-9 izifo, iinzingo, nendlala. Uya kutshiswa ngumlilo. Kaloku uThixo omgwebayo unamandla.

9“Ookumkani behlabathi ababerheletya naye, bexhamla intlala-kahle kunye naye, baya kukhala bakuwubona umsi womlilo omtshisayo. 10Baya kuhambela phaya bebindekile ngenxa yokungcungcutheka kwakhe. Baya kukhuza bathi: ‘Awu, kunyembelekile! Hayi kambe, sixekokazi singuBhabheli! Ngomzuzwana nje usuke wee shwaka!Hez 26:16-17

11“Nditsho noosomashishini beli hlabathi baya kungqukruleka beselusizini ngenxa yakhe. Kaloku koba kungasekho bani uyithengayo imithwalo yorhwebo lwabo.Hez 27:31,36 12Igolide, isiliva, amatye exabiso, nentsimbi; imichako yelinen, eyamalaphu amfusa, isilika, kunye nemichako ebomvu; imithi evumba limnandi, amazinyo endlovu, nazo zonke izinto ezenziwe ngemithi eyomeleleyo; ubhedu, intsimbi, nemabhile; 13iziqholo zokutya, iziqhumiso, iziqholo zomzimba, intlaka emhlophe; iwayini namafutha, iflawa nengqolowa, iinkomo neegusha, amahashe neenqwelo, amakhoboka nobomi babantu; ewe, zonke ezi ntlobo-ntlobo zoba zingasenamthengi.Hez 27:12-13,22 14Abantu baya kuphoxisa bathi: ‘Zonke izinto ezintle owawuzilangazelela ziphel' emehlweni; kanti nobutyebi nobuyokoyoko bakho bubhangile; futhi awusoze uphinde ubufumane!’ 15Oosomashishini abafumana ubutyebi beshishina kwesi sixeko baya kuhambela mgama bebindekile ngenxa yokungcungcutheka kwaso. Baya kungqukruleka beselusizini,Hez 27:31,36 16bathi: ‘Heyi, kunyembelekile kwesi sixekokazi! Kaloku sona sasivethe ezelinen ecikiziweyo, ezimfusa nezibomvu; sasiyokozela yigolide, amatye exabiso nentsimbi! 17Engaka yona ilahleko yobutyebi ngomzuzwana nje!’

“Abaphathi-nqanawa noomatiloshe, nabahamba ngolwandle, nabo bonke abaphila lulwandle, bahambela phaya,Isaya 23:14; Hez 27:26-30 18bekhuza kukubona umsi womlilo ositshisayo, besithi: ‘Sakhe sakho phi na isixeko esifana nesi sixekokazi?Hez 27:3219Bazigalela ngomhlaba, bengqukruleka beselusizini besithi: ‘Awu, kunyembelekile, sixekokazindini, apho bonke abahamba ngeenqanawa bamfimfithe khona ubutyebi! Ngomzuzwana nje usuke uthi shwaka.’Hez 27:30-34

20“Vuyani nimemelele, mazulu, ngenxa yokutshabalala kwakhe! Vuyani, lusapho lukaThixo, bathunywa, nani bavakalisi beendaba! Kaloku uThixo uyigwebile iBhabheli waniphindezela.”Hlaz 32:43; Jer 51:48

21Kananjalo enye ingwanyalala yesithunywa yathatha ilitye elingathi lilitye lokusila, yaliphosa elwandle, yathi: “Siya kwenziwa nje ke isixekokazi iBhabheli, sintlithwe phantsi,Jer 51:63-64 singaze siphinde sibonwe bani.Hez 26:21 22Abadlali behapu, neemvumi, abakhalisa ifluti nexilongo, abasoze baphinde babe khona apho kuwe.Hez 26:13; Isaya 24:8 Soze kuphinde kubekho magcisa alo naluphi na udidi apho kuwe, singasoze siphinde sivakale nesandi selitye lokusila! 23Akusoze kuphinde kubonakale nalitha lesibane apho, engasoze eviwe namazwi omyeni nomtshakazi apho kwakho!Jer 7:34; 25:10 Oosomashishini bakwakho bakhe bazizinhanha zehlabathi; ewe, ngemilingo yakho wazilahlekisa izizwe! 24Nangoku lilapho kwakho igazi labavakalisi beendaba ezimnandi, nelosapho lukaThixo;Jer 51:49 ewe, nditsho nelabo bonke abakhe babulawa apha emhlabeni.”