IsiXhosa 1996 (XHO96)
15

Ingoma yabakhululekileyo

151Ndiphinde ndabona umqondiso ocacileyo nomangalisayo esibhakabhakeni. Izithunywa ezisixhenxe zezisa ezokugqibela izibetho ezisixhenxe. Kaloku yayiza kufezekiswa ngazo ingqumbo kaThixo.

2Kwaba ngathi ndibona ulwandle olusabuglasi, luxutywe nomlilo. Kwakumi ngakulo abo babequbisene nerhamncwa baza boyisa, baphikisana nomfanekiso walo, ngokunjalo nenani legama lalo. Bonke babephethe iihapu, 3bevuma ingoma kaMosisMfud 15:1 isicaka sikaThixo neXhwane, besithi:

“Mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho,

Nkosi, Thixo Somandla!

Zilungile, ziyinyaniso iindlela zakho,

Kumkani weentlanga zonke!

4Ngubani obengenakunkwantya aze akubonge wena, Nkosi?Jer 10:7

Kaloku nguwe wedwa oyingcwele.

Zonke iintlanga ziya kunqula ziqubude kuwe,Ndum 86:9

kuba izigqibo zakho ezilungileyo zicacile kubo bonke.”

Izithunywa nezibetho zokugqibela

5Emva koko ndabona ingcwele yeengcwele, isibingelelo ahlala kuso uThixo,Mfud 38:21 sivuleka ezulwini. 6Kwaphuma kuso izithunywa ezisixhenxe zezibetho ezisixhenxe, zivathe ezimhlophe zelinen, zibhinqe ngeebhanti zegolide. 7Esinye sezilwanyana ezine sazinika izithunywa ezisixhenxe izitya zegolide ezalatha ukuba yayiseligcwel' ibhekile yingqumbo kaThixo ohlal' ehleli. 8*Indlu kaThixo yayiqhuma ilitsili ngumsiMfud 40:34; 1 Kum 8:10-11; 2 Gan 5:13-14; Isaya 6:4 wesihomo namandla kaThixo. Akuzange kubekho mntu waba nakungena, zada zaba zigqithile izibetho ezisixhenxe zezithunywa ezisixhenxe.