IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Intshayelelo

11Nasi isityhilelo esaboniswa uYesu Krestu nguThixo. Wasiboniswa khon' ukuze yena abonise izicaka zakhe izinto eziza kuhla kamsinya. Esi sityhilelo uYesu wasithumela ngesithunywa sezulu kwisicaka sakhe uYohane. 2Yena ke uYohane wayibhala wayixela yonke into awayibonayo. Ngoku ke uchaza udaba lukaThixo olo walutyhilelwa nguYesu Krestu. 3Unoyolo kambe umntu owafundayo amazwi olu daba, benoyolo nâbo bawaphulaphula bawathathele ingqalelo. Kaloku ixesha lokuzalisekiswa kwawo lisemnyango.

4Mna Yohane ndibhalela amabandla asixhenxe akwiphondo laseAsiya, ndisithi: Kuwo makube sisisa noxolo oluvela kuNdikhoyo, lowo wayekho, oya kusoloko ekho;Mfud 3:14 nakubo ooMoya abasixhenxe abaphambi kwakhe ebhotwe;SiTyh 4:5 5ngokunjalo nakuYesu Krestu, olingqina elithembekileyo,Isaya 55:4 inkulu yâbo bavuka bebefile, nomlawuli wezikumkani zehlabathi.Ndum 89:27 Kaloku yena lowo usithandayo, ngokuphalala kwegazi lakhe, usikhulule ezonweni zethu. 6Ewe, yena usenze ababingeleli basebhotwe ukuze sikhonze uThixo uYise.Mfud 19:6; siTyh 5:10 Mabube kuye ke ubungangamsha nolawulo nanini-nanini! *Amen.

7Khawukhangele, nanko esiza ekhatshwa ngamafu!Dan 7:13; Mat 24:30; Marko 13:26; Luka 21:27; 1 Tes 4:17 Lonke uluntu luya kumbona, nkqu nabo bâmhlabáyo.Zakar 12:10; Yoh 19:34,37 Ewe, zonke izizwe ziya kungqukruleka zizisola.Zakar 12:10; Mat 24:30 Injalo ke loo nto! Amen.

8“Ndim isiqalo nesiphelo,”Okanye: “Ndingu-A; ndikwangu-Z.” SiTyh 22:13 itsho iNkosi uThixo, uSomandla, uNdikhoyo, owayekho, lowo uya kusoloko ekho.Mfud 3:14

UYohane ubona uKrestu

9NdinguYohane umwenu onenxaxheba ebunzimeni, kunyamezelo, nasekulawulweni – zinto ezo zisibandakanyayo thina bamanyiweyo noYesu. Ke kaloku ndazibona sendisesiqithini sePatimo ngenxa yokushumayela ilizwi likaThixo nokungqina ngoYesu. 10Kwathi ngomhla weCaweOkanye “ngoMhla weNkosi” ndaba semandleni kaMoya, ndaza ndeva ilizwi lihlokoma ngathi lixilongo emva kwam. 11Lenjenje ukuthetha: “Ezi zinto uzibonayo zibhale encwadini, uzithumele kula mabandla osixhenxe: e-Efese, eSmirna, ePergamo, eTiyatire, eSardes, eFiladelfiya, naseLawodike.”

12Ndakhangela ngasemva, ndifuna ukuqonda ukuba ngaba lalilelikabani na eli lizwi ndandiliva lithetha nam. Ndithe ndakubheka, ndabona kumi izibane ezisixhenxe zegolide. 13Phakathi kwazo kwakukho into engathi ngumntu,Dan 7:13 itsho ngezivatho ezaziye kuthi xhaxhe ezinyaweni, ithe thande ibhanti yegolide esifubeni.Dan 10:5 14Iinwele zayo zazimhlophe okwekhephu,Dan 7:9 itsho ngamehlo abukhali, alenya okwamadangatye omlilo.Dan 10:6 15Yayineenyawo ezibengezela okobhedu olugudisiweyo,Dan 10:6 ilizwi layo livakala ngathi sisandi samanzi engxangxasi.Hez 1:24; 43:2 16Yayiphethe iinkwenkwezi ezisixhenxe ngesandla sokunene, emlonyeni kuphuma ikrele elibukhali, libazwe macala, ubuso bayo buqaqamba njengelanga mhla ligqats' ubhobhoyi.

17Ndithe ke ndakumbona, ndajuba ezinyaweni zakhe, ndanjengofileyo. Ke yena wasibeka phezu kwam isandla sakhe sokunene, wathi: “Musa ukoyika. Mna ndingowokuqala, ndikwangowokugqibela.Isaya 44:6; 48:12; siTyh 2:8; 22:13 18Ndingohleliyo. Ndandifile. Kodwa khangela ndim lo ndikho, kuya kude kube nini-nini. Ukufa ndiyakulawula; kwanelabafileyo ndiyalilawula. 19Ngoko ke zibhale ezo zinto uzibone zisenzeka, kwanezo zenzekayo, neziya kuhla. 20Nantsi ke ingcaciso yento ethethwa ziinkwenkwezi ezisixhenxe ezisesandleni sam sokunene, kwanezibane ezisixhenxe zegolide: Iinkwenkwezi ezisixhenxe ngabameli bamabandla asixhenxe. Izibane ezisixhenxe zona ngamabandla lawo.”