IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Intshayelelo

11Nasi isityhilelo esaboniswa uYesu Krestu nguThixo. Wasiboniswa khon' ukuze yena abonise izicaka zakhe izinto eziza kuhla kamsinya. Esi sityhilelo uYesu wasithumela ngesithunywa sezulu kwisicaka sakhe uYohane. 2Yena ke uYohane wayibhala wayixela yonke into awayibonayo. Ngoku ke uchaza udaba lukaThixo olo walutyhilelwa nguYesu Krestu. 3Unoyolo kambe umntu owafundayo amazwi olu daba, benoyolo nâbo bawaphulaphula bawathathele ingqalelo. Kaloku ixesha lokuzalisekiswa kwawo lisemnyango.

4Mna Yohane ndibhalela amabandla asixhenxe akwiphondo laseAsiya, ndisithi: Kuwo makube sisisa noxolo oluvela kuNdikhoyo, lowo wayekho, oya kusoloko ekho;Mfud 3:14 nakubo ooMoya abasixhenxe abaphambi kwakhe ebhotwe;SiTyh 4:5 5ngokunjalo nakuYesu Krestu, olingqina elithembekileyo,Isaya 55:4 inkulu yâbo bavuka bebefile, nomlawuli wezikumkani zehlabathi.Ndum 89:27 Kaloku yena lowo usithandayo, ngokuphalala kwegazi lakhe, usikhulule ezonweni zethu. 6Ewe, yena usenze ababingeleli basebhotwe ukuze sikhonze uThixo uYise.Mfud 19:6; siTyh 5:10 Mabube kuye ke ubungangamsha nolawulo nanini-nanini! *Amen.

7Khawukhangele, nanko esiza ekhatshwa ngamafu!Dan 7:13; Mat 24:30; Marko 13:26; Luka 21:27; 1 Tes 4:17 Lonke uluntu luya kumbona, nkqu nabo bâmhlabáyo.Zakar 12:10; Yoh 19:34,37 Ewe, zonke izizwe ziya kungqukruleka zizisola.Zakar 12:10; Mat 24:30 Injalo ke loo nto! Amen.

8“Ndim isiqalo nesiphelo,”Okanye: “Ndingu-A; ndikwangu-Z.” SiTyh 22:13 itsho iNkosi uThixo, uSomandla, uNdikhoyo, owayekho, lowo uya kusoloko ekho.Mfud 3:14

UYohane ubona uKrestu

9NdinguYohane umwenu onenxaxheba ebunzimeni, kunyamezelo, nasekulawulweni – zinto ezo zisibandakanyayo thina bamanyiweyo noYesu. Ke kaloku ndazibona sendisesiqithini sePatimo ngenxa yokushumayela ilizwi likaThixo nokungqina ngoYesu. 10Kwathi ngomhla weCaweOkanye “ngoMhla weNkosi” ndaba semandleni kaMoya, ndaza ndeva ilizwi lihlokoma ngathi lixilongo emva kwam. 11Lenjenje ukuthetha: “Ezi zinto uzibonayo zibhale encwadini, uzithumele kula mabandla osixhenxe: e-Efese, eSmirna, ePergamo, eTiyatire, eSardes, eFiladelfiya, naseLawodike.”

12Ndakhangela ngasemva, ndifuna ukuqonda ukuba ngaba lalilelikabani na eli lizwi ndandiliva lithetha nam. Ndithe ndakubheka, ndabona kumi izibane ezisixhenxe zegolide. 13Phakathi kwazo kwakukho into engathi ngumntu,Dan 7:13 itsho ngezivatho ezaziye kuthi xhaxhe ezinyaweni, ithe thande ibhanti yegolide esifubeni.Dan 10:5 14Iinwele zayo zazimhlophe okwekhephu,Dan 7:9 itsho ngamehlo abukhali, alenya okwamadangatye omlilo.Dan 10:6 15Yayineenyawo ezibengezela okobhedu olugudisiweyo,Dan 10:6 ilizwi layo livakala ngathi sisandi samanzi engxangxasi.Hez 1:24; 43:2 16Yayiphethe iinkwenkwezi ezisixhenxe ngesandla sokunene, emlonyeni kuphuma ikrele elibukhali, libazwe macala, ubuso bayo buqaqamba njengelanga mhla ligqats' ubhobhoyi.

17Ndithe ke ndakumbona, ndajuba ezinyaweni zakhe, ndanjengofileyo. Ke yena wasibeka phezu kwam isandla sakhe sokunene, wathi: “Musa ukoyika. Mna ndingowokuqala, ndikwangowokugqibela.Isaya 44:6; 48:12; siTyh 2:8; 22:13 18Ndingohleliyo. Ndandifile. Kodwa khangela ndim lo ndikho, kuya kude kube nini-nini. Ukufa ndiyakulawula; kwanelabafileyo ndiyalilawula. 19Ngoko ke zibhale ezo zinto uzibone zisenzeka, kwanezo zenzekayo, neziya kuhla. 20Nantsi ke ingcaciso yento ethethwa ziinkwenkwezi ezisixhenxe ezisesandleni sam sokunene, kwanezibane ezisixhenxe zegolide: Iinkwenkwezi ezisixhenxe ngabameli bamabandla asixhenxe. Izibane ezisixhenxe zona ngamabandla lawo.”

2

Udaba oluya e-Efese

21“Bhalela ummeli webandla lase-Efese, uthi: ‘Nanga amazwi avela kulowo uphethe iinkwenkwezi ezisixhenxe ngesandla sokunene, ujikeleza phakathi kwezibane ezisixhenxe zegolide. 2Ndiyayazi indlela obusebenza ngayo ubulaleka, unenyameko. Ndiyazi ukuba akubanyamezeli abantu abakhohlakeleyo. Ubavavanyile abo babesithi *bangabathunywa bengengabo, wabafumanisa bengamaxoki. 3Ubunzima ubuthwele ngenyameko ngenxa yam, akoyiswa. 4Kodwa ke nantsi indawo ngakuwe: Akusandithandi njengoko wawundithanda ekuqaleni. 5Khawukhumbule indlela owawa bhaxa ngayo. Yahlukana nezono; qhuba ngendlela obuhamba ngayo ekuqaleni. Ukuba akuguquki, ndiya kuza ndisisuse isibane sakho endaweni yaso. 6Kambe ke nantsi indawo ekuthethelelayo: Imikhwa yamaNikolawo uyithiyile kanye njengam.

7“ ‘Lowo uneendlebe zokuva makaluve udaba oluthethwa nguMoya ebandleni!

“ ‘Lowo woyisileyo ndomnika ilungelo lokutya kumthi wobomiZiQalo 2:9; siTyh 22:2 osemyezweni kaThixo.Hez 28:13; 31:8’ ”

Udaba oluya eSmirna

8“Bhalela ummeli webandla laseSmirna, uthi: ‘Nanga amazwi alowo ungowokuqala ukwangowokugqibela,Isaya 44:6; 48:12; siTyh 1:17; 22:13 owayefile wabuya wavuka: 9Ndiyayazi indlela ebenicinezeleke ngayo, nihlwempuzekile. Kodwa nizizityebi phezu koko. Ndiyayazi indlela ebenenyeliswa ngayo ngabo bazenza amaJuda – baligquba likaSathana! 10Nize ningayoyiki intshutshiso ezayo. Abanye benu umtyholi uza kubaphosa entolongweni, enivavanya. Nophatheka nzima iintsuku ezilishumi. Nize ninyaniseke kude kuse ekufeni. Ndonithwesa imbasa yobomi.

11“ ‘Lowo uneendlebe zokuva makaluve udaba oluthethwa nguMoya ebandleni!

“ ‘Lowo woyisileyo akanako ukwenziwa nto kukufa kwesibini.SiTyh 20:14; 21:8’ ”

Udaba oluya ePergama

12“Bhalela ummeli webandla lasePergama, uthi: ‘Olu daba luvela kulowo unekrele elibukhali elibaze macala. 13Ndiyayazi le ndawo uhlala kuyo: Kusebhotwe kwaSathana! Kodwa nakuba kunjalo awundilahlanga. Awuzange utyhafe undikhanyele, nangethuba kwakubulawa ingqina lam elithembekileyo uAntipas, apho kuloo dolophu yakho ilikhaya likaSathana. 14Kambe ke ndineendawana ezingandikholisiyo apha kuwe: Kwalapho kuwe bakho abasabambelele kwimfundiso kaBhalam. Kaloku yena ngulowa wafundisa uBhalaki ukulukuhla amaSirayeli.Ntlango 22:5,7; 31:16; Hlaz 23:4 Wawakhuthaza ukuba atye ukutya okwenzelwe izithixo, arheletye.Ntlango 25:1-3 15Ngokukwanjalo ke nalapho kuni bakho ababambelele kwimfundiso yamaNikolawo. 16Ngoko ke guquka, kungenjalo abo bantu ndiya kubahlasela ngekrele lomlomo.

17“ ‘Lowo uneendlebe zokuva makaluve udaba oluthethwa nguMoya ebandleni!

“ ‘Lowo woyisileyo ndiya kumpha *imanaMfud 16:14-15; 16:33-34; Yoh 6:48-50 efihliweyo. Ndiya kumnika nelitye elimhlophe apho kukrolwe igama elitshaIsaya 62:2; 65:15 elingaziwa mntu ngaphandle kwalowo lilelakhe.’ ”

Udaba oluya eTiyatire

18“Bhalela ummeli webandla laseTiyatire, uthi: ‘Nalu udaba oluvela kuNyana kaThixo, yena unamehlo alenya ngathi ngamadangatye omlilo, onyawo zimenyezela ngathi lubhedu olugudisiweyo. 19Ndiyasazi isimo sakho: unothando; uthembekile, ukhuthele, unomonde. Futhi ndiyaqonda ukuba ngoku uthath' unyawo kunakuqala. 20Kambe ke ndinendawo ngakuwe: Kaloku awumchasi uJezebhele,1 Kum 16:31; 2 Kum 9:22,30 intokazi ethi *ingumshumayeli. Ngemfundiso yakhe izicaka zam uziwexulela ekurheletyeni nasekutyeni ukutya okwenzelwe izithixo. 21Nakuba ndimnikile ithuba lokuguquka ezonweni zakhe, akazimiselanga ukwahlukana nokurheletya. 22Ngoku ke ndiya kumphosa emandlalweni apho aya kuthi yena kunye nabo arheletya nabo bangcungcutheke. Le nto ndiza kuyenza; ngaphandle kokuba bangaguquka kule nkohlakalo bayenza kunye naye. 23Ndiya kubabulala abalandeli bakhe. Onke amabandla aya kuqonda ukuba mna ndiyazazi iingcinga neenjongo zabantu.Ndum 7:9; Jer 17:10 Umntu ngamnye ndiya kumamkelisa ngokwezenzo zakhe.Ndum 62:12

24“ ‘Kodwa ke abanye benu apha eTiyatire khange bayingene le mfundiso. Aninamava ngale nto abanye bathi yimfihlelo kaSathana. Nina andiyi kunibeka xanduva lumbi. 25Kambe ke namathelani kuloo nto ninayo ndide ndifike. 26Lowo woyisileyo, ewe, onyamezeleyo ekwenzeni ukuthanda kwam kwada kwasesiphelweni, ndiya kumnika amagunya phezu kwezizwe. 27Uya kuzilawula ngentonga yentsimbi izizwe, azintlekeze njengezitya zodongwe.Ndum 2:8-9 28Loo magunya ndawathatha kuBawo. Nam ke ndiya kumnika ikhwezi lokusa.

29“ ‘Lowo uneendlebe zokuva makaluve udaba oluthethwa nguMoya ebandleni!’ ”