IsiXhosa 1996 (XHO96)
99

UThixo yingangalala

991*UNdikhoyo ngukumkani, uyalawula;

mazimnike imbeko izizwe!

Ungqendeve esihlalweni engqongwe *zizithunywa ezimaphiko;Mfud 25:22

malingcangcazele ihlabathi!

2UNdikhoyo yingangalala eZiyon;

ngumlawuli wazo zonk' iintlanga.

3Malidunyiswe ngumntu wonk' igama lakhe elindilekileyo!

Kaloku yena nguyedwa okhethekileyo.

4Wena kumkani, ngangalala, mthandi wokulungileyo;

nguwe owezisa ubulungisa kwaYakobi,

wawis' izigwebo kakuhle ungenamkhethe.

5Mbongeni uNdikhoyo uThixo wethu;

zikhahleleni ngasezinyaweni zakhe.

Kaloku yena unobungangamsha.

6UMosis noAron yayingababingeleli bakhe;

uSamweli yayingomnye wababemnqula;

bonke bazibika kuNdikhoyo, wabeva.

7Wayethetha nabo ekwintshinyela yelifu,Mfud 33:9

kuba babeyithobela imiyalelo nemithetho yakhe.

8Ewe, Ndikhoyo, Thixo, wabeva abantu bakho;

wababonisa ukuba unguThixo oxolelayo,

kodwa ukwangoyohlwayayo intw' embi.

9Mbongeni uNdikhoyo uThixo wethu.

Mnquleleni entabeni yakhe eyodwa!

Kaloku ungcwele uNdikhoyo uThixo wethu.