IsiXhosa 1996 (XHO96)
96

IKumkani yeekumkani

(1 Gan 16:23-33)

961Mombeleleni ingoma entsha *uNdikhoyo!

Mombelel' uNdikhoyo, hlabathi lonke!

2Mombelelen' uNdikhoyo, nibonge igama lakhe;

zivakaliseni mihla le iindaba zakhe zosindiso.

3Zibaliseleni ngesihomo nesithozela sakhe iintlanga;

zixeleleni ngemimangaliso ayenzileyo zonke izizwe.

4Kaloku yingangalala uNdikhoyo, ufanelwe yimbeko enkulu;

ufanelwe kukoyikwa ngaphezu *kwezithixo zonke,

5kuba yimifanekiso nje izithixo zeentlanga,

kodwa yena uNdikhoyo wadal' oomazulu.

6Yena unobungangamsha nesithozela;

kukho isihomo nendili apho akhoyo.

7Mbongeni uNdikhoyo, nina bemi bomhlaba;

mbongeni kuba unewonga namagunya.

8Mnikeni imbeko efanele igama lakhe;

sondezani amadini, ningene endlwini yakhe.

9Mnquleni uNdikhoyo, yena unesihomo nesithozela;

malingcangcazele lonk' ihlabathi phambi kwakhe.

10Zixeleleni iintlanga ukuba uNdikhoyo nguKumkani;

nguye olizinzisayo ihlabathi, aliyi kugungqa;

nguye oya kubagweba ngobulungisa bonke abantu.

11Gcobani, mazulu, lichwayite ihlabathi;

gquma, wena lwandle, nako konke okwakho;

12makayeyezele amadlelo nezinto ezikuwo;

mayombele imithi emahlathini;

13kuba uyeza uNdikhoyo;

uza kuligweba ihlabathi,

alilawule ngobulungisa,

azigwebe ngokomthetho izizwe.

97

UThixo ulawula konke

971Ngukumkani *uNdikhoyo, uyalawula;

malichwayite ke ngoko ihlabathi, nani ziqithi vuyani!

2Ugqubuthele ngentshinyela yelifu,

nesithokothoko sobumnyama simsithile;

ngukumkani ogweba kakuhle, ngobulungisa.

3Kulephuz' umlilo ngaphambi kwakhe,

uzitshise macal' onke iintshaba zakhe.

4Imibane yakhe imenyezela kutsho kukhany' ehlabathini;

batsho bangcangcazele kukoyika bakuyibon' abemi balo.

5Zitsho zinyibilik' iintaba phambi koNdikhoyo, zixel' umthwebeba;

nditheth' ingangalala yehlabathi liphela.

6Sibonakalis' ubulungisa bakhe isibhakabhaka,

ze zonk' iintlanga ziluqond' udumo lwakhe.

7Bahlala bedana bonk' abanqula imifanekiso;

nditshw' abo baqhayisa ngemifanekiso eqingqiweyo;

kuba zonk' *izithixo zikhahlela kuNdikhoyo.

8Beva, bavuya abantu baseZiyon,

nezixeko zakwaJuda zachwayita,

ngenxa yezigqibo zakho, Thixo.

9Kuba wena, Ndikhoyo, uyingangalal' ehlabathini;

uyingqonyela yazo zonke izithixo.

10Nina bamthandayo uNdikhoyo, buthiyeni ububi;

kaloku yena uyabagcina abantu bakhe,

abahlangule esandleni sabantw' abakhohlakeleyo.

11Ilitha lokukhanya lithe thaa phezu kwamalungisa;

banemincili abantw' abantliziyo zinyulu.

12Gcobani nonke malungisa,

nibulel' uNdikhoyo ngezintw' ezintl' anenzele zona.

98

UThixo ingqonyela yehlabathi

Umhobe.

981Mombelelen' ingoma entsha *uNdikhoyo,

kuba unenzele izinto ezintle.

Kaloku woyisile ngamandla akhe nangegunya lakhe.

2UNdikhoyo ulutyhilile usindiso lwakhe,

wabuveza ezintlangeni ubulungisa bakhe.

3Wasigcina isithembiso sakhe kumaSirayeli.

Uthe ngcembe ngezibele nangentembeko;

lwabonwa ngumntu wonk' ehlabathini uloyiso lukaThixo wethu.

4Mombeleleni ngemihlali uNdikhoyo, nonke hlabathi!

Dandulukani, nimemelele, nivum' imibongo!

5Mbongeni uNdikhoyo ngesandi sengoma yehapu;

mbethelen' uncuthu lwengoma ngehapu.

6Bethan' amaxilongo, kukhal' isigodlo,

nenz' intshol' emnandi phambi koNdikhoyo ukumkani.

7Gquma, wena lwandle, nako konk' okukuwe;

nawe hlabathi, hlabel' ingoma!

8Bethan' izandla, milambo;

nani zinduli, mombelelen' uNdikhoyo!

9Kuba uza kuligweb' ihlabathi,

alawule konke ngobulungisa, engenamkhethe.