IsiXhosa 1996 (XHO96)
95

Ingoma yokubonga

951Yizani sombelele *uNdikhoyo,

simculele sigcobile umkhuseli nomsindisi wethu!

2Masiye kuye sinombulelo,

simombelele iingoma zokubonga.

3Kaloku uNdikhoyo nguThixo onamandla,

ngukumkani omkhulu *kwizithixo zonke.

4Lisesandleni sakhe ihlabathi liphela;

iinzulu neencopho zilawulwa nguye.

5Ulawula ulwandle kuba walwenza;

nomhlaba wawudala ngezandla zakhe.

6Yizani siqubude simnqule,

siguqe phambi koNdikhoyo umdali wethu,

7kuba yena nguThixo wethu.

Thina singumhlambi awalusayo,

iigusha ezondliwa nguye.

Namhla liveni ilizwi lakhe elithi:

8“Musan' ukuba neenkani,Hebh 3:15; 4:7 njengookhokho benu eMeribha,

njengemihla yaseMasa entlango,

9apho bandilingayo,Mfud 17:1-7; Ntlango 20:2-13

naxa babezibona izinto endandibenzela zona.

10Iminyaka emashumi mane bandikruqula,

ndada ndathi: ‘Hay' ukungeva kwabo;

abayithobeli imiyalelo yam.’

11Ngoko ke ndafunga ngomsindo, ndathi:

‘Abasoze bangene ekuphumleni kwam.’ ”Ntlango 14:20-23; Hlaz 1:34-36; 12:9-10; Hebh 3:7-11; 4:3,5

96

IKumkani yeekumkani

(1 Gan 16:23-33)

961Mombeleleni ingoma entsha *uNdikhoyo!

Mombelel' uNdikhoyo, hlabathi lonke!

2Mombelelen' uNdikhoyo, nibonge igama lakhe;

zivakaliseni mihla le iindaba zakhe zosindiso.

3Zibaliseleni ngesihomo nesithozela sakhe iintlanga;

zixeleleni ngemimangaliso ayenzileyo zonke izizwe.

4Kaloku yingangalala uNdikhoyo, ufanelwe yimbeko enkulu;

ufanelwe kukoyikwa ngaphezu *kwezithixo zonke,

5kuba yimifanekiso nje izithixo zeentlanga,

kodwa yena uNdikhoyo wadal' oomazulu.

6Yena unobungangamsha nesithozela;

kukho isihomo nendili apho akhoyo.

7Mbongeni uNdikhoyo, nina bemi bomhlaba;

mbongeni kuba unewonga namagunya.

8Mnikeni imbeko efanele igama lakhe;

sondezani amadini, ningene endlwini yakhe.

9Mnquleni uNdikhoyo, yena unesihomo nesithozela;

malingcangcazele lonk' ihlabathi phambi kwakhe.

10Zixeleleni iintlanga ukuba uNdikhoyo nguKumkani;

nguye olizinzisayo ihlabathi, aliyi kugungqa;

nguye oya kubagweba ngobulungisa bonke abantu.

11Gcobani, mazulu, lichwayite ihlabathi;

gquma, wena lwandle, nako konke okwakho;

12makayeyezele amadlelo nezinto ezikuwo;

mayombele imithi emahlathini;

13kuba uyeza uNdikhoyo;

uza kuligweba ihlabathi,

alilawule ngobulungisa,

azigwebe ngokomthetho izizwe.

97

UThixo ulawula konke

971Ngukumkani *uNdikhoyo, uyalawula;

malichwayite ke ngoko ihlabathi, nani ziqithi vuyani!

2Ugqubuthele ngentshinyela yelifu,

nesithokothoko sobumnyama simsithile;

ngukumkani ogweba kakuhle, ngobulungisa.

3Kulephuz' umlilo ngaphambi kwakhe,

uzitshise macal' onke iintshaba zakhe.

4Imibane yakhe imenyezela kutsho kukhany' ehlabathini;

batsho bangcangcazele kukoyika bakuyibon' abemi balo.

5Zitsho zinyibilik' iintaba phambi koNdikhoyo, zixel' umthwebeba;

nditheth' ingangalala yehlabathi liphela.

6Sibonakalis' ubulungisa bakhe isibhakabhaka,

ze zonk' iintlanga ziluqond' udumo lwakhe.

7Bahlala bedana bonk' abanqula imifanekiso;

nditshw' abo baqhayisa ngemifanekiso eqingqiweyo;

kuba zonk' *izithixo zikhahlela kuNdikhoyo.

8Beva, bavuya abantu baseZiyon,

nezixeko zakwaJuda zachwayita,

ngenxa yezigqibo zakho, Thixo.

9Kuba wena, Ndikhoyo, uyingangalal' ehlabathini;

uyingqonyela yazo zonke izithixo.

10Nina bamthandayo uNdikhoyo, buthiyeni ububi;

kaloku yena uyabagcina abantu bakhe,

abahlangule esandleni sabantw' abakhohlakeleyo.

11Ilitha lokukhanya lithe thaa phezu kwamalungisa;

banemincili abantw' abantliziyo zinyulu.

12Gcobani nonke malungisa,

nibulel' uNdikhoyo ngezintw' ezintl' anenzele zona.