IsiXhosa 1996 (XHO96)
95

Ingoma yokubonga

951Yizani sombelele *uNdikhoyo,

simculele sigcobile umkhuseli nomsindisi wethu!

2Masiye kuye sinombulelo,

simombelele iingoma zokubonga.

3Kaloku uNdikhoyo nguThixo onamandla,

ngukumkani omkhulu *kwizithixo zonke.

4Lisesandleni sakhe ihlabathi liphela;

iinzulu neencopho zilawulwa nguye.

5Ulawula ulwandle kuba walwenza;

nomhlaba wawudala ngezandla zakhe.

6Yizani siqubude simnqule,

siguqe phambi koNdikhoyo umdali wethu,

7kuba yena nguThixo wethu.

Thina singumhlambi awalusayo,

iigusha ezondliwa nguye.

Namhla liveni ilizwi lakhe elithi:

8“Musan' ukuba neenkani,Hebh 3:15; 4:7 njengookhokho benu eMeribha,

njengemihla yaseMasa entlango,

9apho bandilingayo,Mfud 17:1-7; Ntlango 20:2-13

naxa babezibona izinto endandibenzela zona.

10Iminyaka emashumi mane bandikruqula,

ndada ndathi: ‘Hay' ukungeva kwabo;

abayithobeli imiyalelo yam.’

11Ngoko ke ndafunga ngomsindo, ndathi:

‘Abasoze bangene ekuphumleni kwam.’ ”Ntlango 14:20-23; Hlaz 1:34-36; 12:9-10; Hebh 3:7-11; 4:3,5