IsiXhosa 1996 (XHO96)
94

UThixo umgwebi woluntu

941*Ndikhoyo, Thixo ongumgwebi,

wena Thixo ophindezelayo, zibonakalise.

2Lamla, wena mgwebi woluntu;

babuyekeze kwangezitya zabo abantw' abazingcayo!

3Koda kube nini na, Ndikhoyo,

koda kube nini kakade esivuyelela amatshijolo?

4Koda kube nini eqhayisa;

koda kube nini ezidla ngokungcola kwawo?

5Ayababulala abantu bakho, Ndikhoyo;

ayawucinezela umzi wakho amatshijolo.

6abandezele abahlolokazi neenkedama,

abulale nabantu basemzini.

7Ade athi: “Akaboni nto uNdikhoyo;

akaqondi konke uThixo kaYakobi.”

8Lumkani, bantundini bazizidenge!

Noda niqiqe nini, zityhifilindini?

9Nithini? Nithi uThixo owadala iindlebe akeva?

Nithi lo wenza amehlo enu akaboni?

10Lo ulawula zonk' iintlanga nithi akanakuzohlwaya?

Lo ufundise abantu nithi akazi nto?

11Ulogocagoca iingcinga zabantu,

uyazi ukuba zibubuvuvu nje bodwa.1 Kor 3:20

12Unoyolo lowo uyalwa nguwe, Ndikhoyo;

nditsho ofundiswa nguwe umyalelo wakho.

13Umnika inzolo ngemihla yobubi,

lo gama amatshijolo ombelwa umhadi.

14Kaloku akayi kubafulathela abantu bakhe uNdikhoyo;

akasoze ayilahle indlu yakhe.

15Kobakho ubulungisa ezinkundleni,

abulandele onke amalungisa.

16Azi, ngubani owondilwela kumatshijolo?

Yoba ngubani na ongakum?

17Ukuba bendingancedwanga nguNdikhoyo,

ngesele ndikwantsonga-nyawana.

18Xa ndandisendisithi ndiyoyisakala,

wandixhasa ngezibele zakho wena, Ndikhoyo.

19Xa ndandinxubile, ndixhalabile,

wandithuthuzela, wandonwabisa wena.

20Akunabudlelana nabalawuli abakhohlakeleyo,

bona bayenza umthetho intswela-bulungisa.

21Bayalihlanganyela ilungisa bona,

bamgwebele ukufa umnt' engenatyala.

22Kodwa ngumkhuseli wam yena uThixo;

yinqaba endizimela ngayo.

23UNdikhoyo wobohlwaya ngenxa yenkohlakalo yabo,

batshabalalele kobo bugwenxa babo;

wobabhangisa kuphele tu uThixo.

95

Ingoma yokubonga

951Yizani sombelele *uNdikhoyo,

simculele sigcobile umkhuseli nomsindisi wethu!

2Masiye kuye sinombulelo,

simombelele iingoma zokubonga.

3Kaloku uNdikhoyo nguThixo onamandla,

ngukumkani omkhulu *kwizithixo zonke.

4Lisesandleni sakhe ihlabathi liphela;

iinzulu neencopho zilawulwa nguye.

5Ulawula ulwandle kuba walwenza;

nomhlaba wawudala ngezandla zakhe.

6Yizani siqubude simnqule,

siguqe phambi koNdikhoyo umdali wethu,

7kuba yena nguThixo wethu.

Thina singumhlambi awalusayo,

iigusha ezondliwa nguye.

Namhla liveni ilizwi lakhe elithi:

8“Musan' ukuba neenkani,Hebh 3:15; 4:7 njengookhokho benu eMeribha,

njengemihla yaseMasa entlango,

9apho bandilingayo,Mfud 17:1-7; Ntlango 20:2-13

naxa babezibona izinto endandibenzela zona.

10Iminyaka emashumi mane bandikruqula,

ndada ndathi: ‘Hay' ukungeva kwabo;

abayithobeli imiyalelo yam.’

11Ngoko ke ndafunga ngomsindo, ndathi:

‘Abasoze bangene ekuphumleni kwam.’ ”Ntlango 14:20-23; Hlaz 1:34-36; 12:9-10; Hebh 3:7-11; 4:3,5

96

IKumkani yeekumkani

(1 Gan 16:23-33)

961Mombeleleni ingoma entsha *uNdikhoyo!

Mombelel' uNdikhoyo, hlabathi lonke!

2Mombelelen' uNdikhoyo, nibonge igama lakhe;

zivakaliseni mihla le iindaba zakhe zosindiso.

3Zibaliseleni ngesihomo nesithozela sakhe iintlanga;

zixeleleni ngemimangaliso ayenzileyo zonke izizwe.

4Kaloku yingangalala uNdikhoyo, ufanelwe yimbeko enkulu;

ufanelwe kukoyikwa ngaphezu *kwezithixo zonke,

5kuba yimifanekiso nje izithixo zeentlanga,

kodwa yena uNdikhoyo wadal' oomazulu.

6Yena unobungangamsha nesithozela;

kukho isihomo nendili apho akhoyo.

7Mbongeni uNdikhoyo, nina bemi bomhlaba;

mbongeni kuba unewonga namagunya.

8Mnikeni imbeko efanele igama lakhe;

sondezani amadini, ningene endlwini yakhe.

9Mnquleni uNdikhoyo, yena unesihomo nesithozela;

malingcangcazele lonk' ihlabathi phambi kwakhe.

10Zixeleleni iintlanga ukuba uNdikhoyo nguKumkani;

nguye olizinzisayo ihlabathi, aliyi kugungqa;

nguye oya kubagweba ngobulungisa bonke abantu.

11Gcobani, mazulu, lichwayite ihlabathi;

gquma, wena lwandle, nako konke okwakho;

12makayeyezele amadlelo nezinto ezikuwo;

mayombele imithi emahlathini;

13kuba uyeza uNdikhoyo;

uza kuligweba ihlabathi,

alilawule ngobulungisa,

azigwebe ngokomthetho izizwe.