IsiXhosa 1996 (XHO96)
92

Ingoma yombulelo

Umbongo *waNgomhla woPhumlo.

921Yinto entle ukumbulela *uNdikhoyo;

yinto entle ukubonga igama loPhezukonke.

2Kulungil' ukubalisa ngezibele zakhe kusasa,

nangokunyaniseka kwakhe ngokuhlwa,

3kuvakala uncuthu lwengoma yeentambula,

nehapu itsho ngesongo sengom' emyoli.

4Kub' undivuyisile, Ndikhoyo, ngezinto ondenzele zona;

ndokubonga ndinemincili ngenxa yemisebenzi yakho.

5Hay' ukubaluleka kwemisebenzi yakho, Ndikhoyo!

Hay' ukuba nzulu kweengcamango zakho!

6Isidenge asinakuyazi loo nto,

nesiyatha asinako ukukuqiqa:

7le yokuba amatshijolo aya kubhangiswa,

nokuba selede amila njengokhula,

nokuba selede aphumelela.

8Kaloku wena, Ndikhoyo, unguPhezukonke;

wena unguye nanini-nanini.

9Iintshaba zakho, Ndikhoyo, zotshabalala kuphele,

kananjalo abhangiswe onke amatshijolo.

10Undomeleze ndanga ndiyinyathi;

undithe jize ngombhiyozo nolonwabo.

11Ndikubone ngala wam amehlo ukuwa kweentshaba zam;

ndiyive ngezi zam iindlebe intshabalalo yâbo bandizungulayo.

12Amalungisa achuma njengesundu,

akhula njengemisedare yaseLibhanon.

13Amilile emzini kaNdikhoyo;

ayakhula endlwini kaThixo.

14Avelisa iziqhamo naxa selaluphele,

aqhelezele omelele.

15Kutheth' ukuthi ke uNdikhoyo ulilungisa,

yena ngumkhuseli wam, akukho khwiniba kuye.

93

UThixo ukumkani

931*UNdikhoyo ungukumkani;

uthe wambu isihomo nesithozela namandla.

Ewe, ulimise zinzi ihlabathi, aligungqi.

2Isihlalo sakho, Ndikhoyo,

sasekwa kwantlandlolo;

wena wawukho kwanini-nini.

3Iyagquma imilambo, Ndikhoyo,

ivakalisa isandi sayo;

iyavakala imigqumo yayo.

4UNdikhoyo yingangalala yaphezulu;

unamandla kunamaza alephuzayo,

nangaphezu kwamaza agqumayo.

5Imiqondiso yakho ayiguquki, Ndikhoyo;

iyingcwele ngenene indlu yakho, Ndikhoyo,

kuya kuda kube nini-nini.

94

UThixo umgwebi woluntu

941*Ndikhoyo, Thixo ongumgwebi,

wena Thixo ophindezelayo, zibonakalise.

2Lamla, wena mgwebi woluntu;

babuyekeze kwangezitya zabo abantw' abazingcayo!

3Koda kube nini na, Ndikhoyo,

koda kube nini kakade esivuyelela amatshijolo?

4Koda kube nini eqhayisa;

koda kube nini ezidla ngokungcola kwawo?

5Ayababulala abantu bakho, Ndikhoyo;

ayawucinezela umzi wakho amatshijolo.

6abandezele abahlolokazi neenkedama,

abulale nabantu basemzini.

7Ade athi: “Akaboni nto uNdikhoyo;

akaqondi konke uThixo kaYakobi.”

8Lumkani, bantundini bazizidenge!

Noda niqiqe nini, zityhifilindini?

9Nithini? Nithi uThixo owadala iindlebe akeva?

Nithi lo wenza amehlo enu akaboni?

10Lo ulawula zonk' iintlanga nithi akanakuzohlwaya?

Lo ufundise abantu nithi akazi nto?

11Ulogocagoca iingcinga zabantu,

uyazi ukuba zibubuvuvu nje bodwa.1 Kor 3:20

12Unoyolo lowo uyalwa nguwe, Ndikhoyo;

nditsho ofundiswa nguwe umyalelo wakho.

13Umnika inzolo ngemihla yobubi,

lo gama amatshijolo ombelwa umhadi.

14Kaloku akayi kubafulathela abantu bakhe uNdikhoyo;

akasoze ayilahle indlu yakhe.

15Kobakho ubulungisa ezinkundleni,

abulandele onke amalungisa.

16Azi, ngubani owondilwela kumatshijolo?

Yoba ngubani na ongakum?

17Ukuba bendingancedwanga nguNdikhoyo,

ngesele ndikwantsonga-nyawana.

18Xa ndandisendisithi ndiyoyisakala,

wandixhasa ngezibele zakho wena, Ndikhoyo.

19Xa ndandinxubile, ndixhalabile,

wandithuthuzela, wandonwabisa wena.

20Akunabudlelana nabalawuli abakhohlakeleyo,

bona bayenza umthetho intswela-bulungisa.

21Bayalihlanganyela ilungisa bona,

bamgwebele ukufa umnt' engenatyala.

22Kodwa ngumkhuseli wam yena uThixo;

yinqaba endizimela ngayo.

23UNdikhoyo wobohlwaya ngenxa yenkohlakalo yabo,

batshabalalele kobo bugwenxa babo;

wobabhangisa kuphele tu uThixo.