IsiXhosa 1996 (XHO96)
91

UThixo umkhuseli wethu

911Lowo uhleli ekhuselwe nguPhezukonke,

uhlala esemthunzini kaSomandla.

2Yena uya kuthi: “*Ndikhoyo, ungumkhuseli wam;

uyinqaba yam, wena Thixo, ndiya kuthembela kuwe.”

3Kuba nguye okuhlangula emgibeni wabakugcayiseleyo

nakubhubhani wesifo,

4akwambathise ngamaphiko akhe, akufihle ekhusini lakhe,

kube likhaka nekhuselo lakho ukuthembeka kwakhe.

5Akuyi koyika zingozi zasebusuku,

nakuhlaselwa ngequbuliso emini,

6nabhubhani wangobusuku,

nasifo sigqugqisayo emini emaqanda.

7Nokuba kungawa iwaka ecaleni kwakho,

neshumi lamawaka liwe likungqonge,

akusayi kuchukunyiswa nto wena.

8Uya kuqwalasela ukubone ngamehlo akho

ukohlwaywa kwawo amatshijolo.

9Ngenxa yokuba uthembele ngoNdikhoyo,

wamenza umkhuseli wakho uPhezukonke,

10akuyi kuhlelwa bubi;

akuyi kusondela nasibetho emzini wakho.

11Kaloku woziwisela umthetho ngawe izithunywa zakheMat 4:6; Luka 4:10

wokuba zikugcine endleleni yakho,

12zikufunqule hleze ukhubeke elityeni.Mat 4:6; Luka 4:11

13Wonyathela phezu kweengonyama neenyoka,

unyhashe amathol' eengonyama noogqoloma.Luka 10:19

14Ngenxa yokuba endithanda, ndomhlangula;

ndimphakamise, kuba elazi igama lam.

15Akuzibika kum, ndiya kumva;

ndiya kuba naye ezimbandezelweni,

ndimhlangule, ndimbek' ezimbekweni,

16ndimvuze ngobomi obude,

ndimbonise ukuba ndiyasindisa.

92

Ingoma yombulelo

Umbongo *waNgomhla woPhumlo.

921Yinto entle ukumbulela *uNdikhoyo;

yinto entle ukubonga igama loPhezukonke.

2Kulungil' ukubalisa ngezibele zakhe kusasa,

nangokunyaniseka kwakhe ngokuhlwa,

3kuvakala uncuthu lwengoma yeentambula,

nehapu itsho ngesongo sengom' emyoli.

4Kub' undivuyisile, Ndikhoyo, ngezinto ondenzele zona;

ndokubonga ndinemincili ngenxa yemisebenzi yakho.

5Hay' ukubaluleka kwemisebenzi yakho, Ndikhoyo!

Hay' ukuba nzulu kweengcamango zakho!

6Isidenge asinakuyazi loo nto,

nesiyatha asinako ukukuqiqa:

7le yokuba amatshijolo aya kubhangiswa,

nokuba selede amila njengokhula,

nokuba selede aphumelela.

8Kaloku wena, Ndikhoyo, unguPhezukonke;

wena unguye nanini-nanini.

9Iintshaba zakho, Ndikhoyo, zotshabalala kuphele,

kananjalo abhangiswe onke amatshijolo.

10Undomeleze ndanga ndiyinyathi;

undithe jize ngombhiyozo nolonwabo.

11Ndikubone ngala wam amehlo ukuwa kweentshaba zam;

ndiyive ngezi zam iindlebe intshabalalo yâbo bandizungulayo.

12Amalungisa achuma njengesundu,

akhula njengemisedare yaseLibhanon.

13Amilile emzini kaNdikhoyo;

ayakhula endlwini kaThixo.

14Avelisa iziqhamo naxa selaluphele,

aqhelezele omelele.

15Kutheth' ukuthi ke uNdikhoyo ulilungisa,

yena ngumkhuseli wam, akukho khwiniba kuye.

93

UThixo ukumkani

931*UNdikhoyo ungukumkani;

uthe wambu isihomo nesithozela namandla.

Ewe, ulimise zinzi ihlabathi, aligungqi.

2Isihlalo sakho, Ndikhoyo,

sasekwa kwantlandlolo;

wena wawukho kwanini-nini.

3Iyagquma imilambo, Ndikhoyo,

ivakalisa isandi sayo;

iyavakala imigqumo yayo.

4UNdikhoyo yingangalala yaphezulu;

unamandla kunamaza alephuzayo,

nangaphezu kwamaza agqumayo.

5Imiqondiso yakho ayiguquki, Ndikhoyo;

iyingcwele ngenene indlu yakho, Ndikhoyo,

kuya kuda kube nini-nini.