IsiXhosa 1996 (XHO96)
91

UThixo umkhuseli wethu

911Lowo uhleli ekhuselwe nguPhezukonke,

uhlala esemthunzini kaSomandla.

2Yena uya kuthi: “*Ndikhoyo, ungumkhuseli wam;

uyinqaba yam, wena Thixo, ndiya kuthembela kuwe.”

3Kuba nguye okuhlangula emgibeni wabakugcayiseleyo

nakubhubhani wesifo,

4akwambathise ngamaphiko akhe, akufihle ekhusini lakhe,

kube likhaka nekhuselo lakho ukuthembeka kwakhe.

5Akuyi koyika zingozi zasebusuku,

nakuhlaselwa ngequbuliso emini,

6nabhubhani wangobusuku,

nasifo sigqugqisayo emini emaqanda.

7Nokuba kungawa iwaka ecaleni kwakho,

neshumi lamawaka liwe likungqonge,

akusayi kuchukunyiswa nto wena.

8Uya kuqwalasela ukubone ngamehlo akho

ukohlwaywa kwawo amatshijolo.

9Ngenxa yokuba uthembele ngoNdikhoyo,

wamenza umkhuseli wakho uPhezukonke,

10akuyi kuhlelwa bubi;

akuyi kusondela nasibetho emzini wakho.

11Kaloku woziwisela umthetho ngawe izithunywa zakheMat 4:6; Luka 4:10

wokuba zikugcine endleleni yakho,

12zikufunqule hleze ukhubeke elityeni.Mat 4:6; Luka 4:11

13Wonyathela phezu kweengonyama neenyoka,

unyhashe amathol' eengonyama noogqoloma.Luka 10:19

14Ngenxa yokuba endithanda, ndomhlangula;

ndimphakamise, kuba elazi igama lam.

15Akuzibika kum, ndiya kumva;

ndiya kuba naye ezimbandezelweni,

ndimhlangule, ndimbek' ezimbekweni,

16ndimvuze ngobomi obude,

ndimbonise ukuba ndiyasindisa.