IsiXhosa 1996 (XHO96)
90

ICANDELO LESINE

(IiNdumiso 90 – 106)

Amandla kaThixo nobulwelwe bomntu

Umthandazo kaMosis, isicaka sikaThixo.

901Usoloko ulikhaya lethu, wena Nkosi,

izizukulwana ngezizukulwana.

2Zingekadalwa iintaba, ungekalenzi ilizwe nehlabathi,

ubusel' ukade unguThixo wena kwanini-nini.

3Umbuyisela kwaseluthulini umntu, usithi:

“Buyela apho ubuvela khona, mntundini!”

4Linjengemini enye iwaka leminyaka kuwe,

lona liyafana nemini yezolo,2 Pet 3:8

lifutshane okwexesha labalindi ebusuku.

5Uphephetheka njengephepha umntu;

uphela okobuthongo, abune njengengca,

6yona iba luhlaza kusasa,

ithi kwakuhlwa ibe selintshwenyile.

7Siyaphela kaloku yingqumbo yakho,

uyasigqiba umsindo wakho.

8Izono zethu zaziwa nguwe,

nezifihliweyo zisekuhleni kuwe.

9Uyinqumle imihla yethu ngenxa yomsindo,

yadlula ngathi kukuqhwanyaza.

10Iminyaka yomntu iba ngamashum' asixhenxe,

xa ngaba womelele ibe ngamashum' asibhozo;

kodwa iza neenkxwaleko neentsizi,

imihla yethu ithi tshe iphele.

11Ngubani owaziyo umsindo wakho;

ingubani oluqondayo unkwantyo oluza nengqumbo yakho?

12Sifundise ukuyiqingqa imihla yethu,

ukuze sizuze ubulumko.

13Yiba nebuyambo, *Ndikhoyo;

koda kube nini usifulathele?

Yiba nenceba kuthi zicaka zakho.

14Sithululele izibele zakho kwangentseni,

size sonwabe, simemelele yonke imihla yobomi bethu.

15Sithuthuzele kaloku wakuba usohlwayile;

sonwabe kangangoko ubusibandezele.

16Bubonakalise ububele bakho kuthi zicaka zakho,

ukuze nesizukulwana sethu sisazi isihomo sakho.

17Nkosi, Thixo, sithamsanqelise!

Siphumelelise kuyo yonke imizamo yethu;

ewe, yiphumelelise yonke imizamo yethu.

91

UThixo umkhuseli wethu

911Lowo uhleli ekhuselwe nguPhezukonke,

uhlala esemthunzini kaSomandla.

2Yena uya kuthi: “*Ndikhoyo, ungumkhuseli wam;

uyinqaba yam, wena Thixo, ndiya kuthembela kuwe.”

3Kuba nguye okuhlangula emgibeni wabakugcayiseleyo

nakubhubhani wesifo,

4akwambathise ngamaphiko akhe, akufihle ekhusini lakhe,

kube likhaka nekhuselo lakho ukuthembeka kwakhe.

5Akuyi koyika zingozi zasebusuku,

nakuhlaselwa ngequbuliso emini,

6nabhubhani wangobusuku,

nasifo sigqugqisayo emini emaqanda.

7Nokuba kungawa iwaka ecaleni kwakho,

neshumi lamawaka liwe likungqonge,

akusayi kuchukunyiswa nto wena.

8Uya kuqwalasela ukubone ngamehlo akho

ukohlwaywa kwawo amatshijolo.

9Ngenxa yokuba uthembele ngoNdikhoyo,

wamenza umkhuseli wakho uPhezukonke,

10akuyi kuhlelwa bubi;

akuyi kusondela nasibetho emzini wakho.

11Kaloku woziwisela umthetho ngawe izithunywa zakheMat 4:6; Luka 4:10

wokuba zikugcine endleleni yakho,

12zikufunqule hleze ukhubeke elityeni.Mat 4:6; Luka 4:11

13Wonyathela phezu kweengonyama neenyoka,

unyhashe amathol' eengonyama noogqoloma.Luka 10:19

14Ngenxa yokuba endithanda, ndomhlangula;

ndimphakamise, kuba elazi igama lam.

15Akuzibika kum, ndiya kumva;

ndiya kuba naye ezimbandezelweni,

ndimhlangule, ndimbek' ezimbekweni,

16ndimvuze ngobomi obude,

ndimbonise ukuba ndiyasindisa.

92

Ingoma yombulelo

Umbongo *waNgomhla woPhumlo.

921Yinto entle ukumbulela *uNdikhoyo;

yinto entle ukubonga igama loPhezukonke.

2Kulungil' ukubalisa ngezibele zakhe kusasa,

nangokunyaniseka kwakhe ngokuhlwa,

3kuvakala uncuthu lwengoma yeentambula,

nehapu itsho ngesongo sengom' emyoli.

4Kub' undivuyisile, Ndikhoyo, ngezinto ondenzele zona;

ndokubonga ndinemincili ngenxa yemisebenzi yakho.

5Hay' ukubaluleka kwemisebenzi yakho, Ndikhoyo!

Hay' ukuba nzulu kweengcamango zakho!

6Isidenge asinakuyazi loo nto,

nesiyatha asinako ukukuqiqa:

7le yokuba amatshijolo aya kubhangiswa,

nokuba selede amila njengokhula,

nokuba selede aphumelela.

8Kaloku wena, Ndikhoyo, unguPhezukonke;

wena unguye nanini-nanini.

9Iintshaba zakho, Ndikhoyo, zotshabalala kuphele,

kananjalo abhangiswe onke amatshijolo.

10Undomeleze ndanga ndiyinyathi;

undithe jize ngombhiyozo nolonwabo.

11Ndikubone ngala wam amehlo ukuwa kweentshaba zam;

ndiyive ngezi zam iindlebe intshabalalo yâbo bandizungulayo.

12Amalungisa achuma njengesundu,

akhula njengemisedare yaseLibhanon.

13Amilile emzini kaNdikhoyo;

ayakhula endlwini kaThixo.

14Avelisa iziqhamo naxa selaluphele,

aqhelezele omelele.

15Kutheth' ukuthi ke uNdikhoyo ulilungisa,

yena ngumkhuseli wam, akukho khwiniba kuye.