IsiXhosa 1996 (XHO96)
90

ICANDELO LESINE

(IiNdumiso 90 – 106)

Amandla kaThixo nobulwelwe bomntu

Umthandazo kaMosis, isicaka sikaThixo.

901Usoloko ulikhaya lethu, wena Nkosi,

izizukulwana ngezizukulwana.

2Zingekadalwa iintaba, ungekalenzi ilizwe nehlabathi,

ubusel' ukade unguThixo wena kwanini-nini.

3Umbuyisela kwaseluthulini umntu, usithi:

“Buyela apho ubuvela khona, mntundini!”

4Linjengemini enye iwaka leminyaka kuwe,

lona liyafana nemini yezolo,2 Pet 3:8

lifutshane okwexesha labalindi ebusuku.

5Uphephetheka njengephepha umntu;

uphela okobuthongo, abune njengengca,

6yona iba luhlaza kusasa,

ithi kwakuhlwa ibe selintshwenyile.

7Siyaphela kaloku yingqumbo yakho,

uyasigqiba umsindo wakho.

8Izono zethu zaziwa nguwe,

nezifihliweyo zisekuhleni kuwe.

9Uyinqumle imihla yethu ngenxa yomsindo,

yadlula ngathi kukuqhwanyaza.

10Iminyaka yomntu iba ngamashum' asixhenxe,

xa ngaba womelele ibe ngamashum' asibhozo;

kodwa iza neenkxwaleko neentsizi,

imihla yethu ithi tshe iphele.

11Ngubani owaziyo umsindo wakho;

ingubani oluqondayo unkwantyo oluza nengqumbo yakho?

12Sifundise ukuyiqingqa imihla yethu,

ukuze sizuze ubulumko.

13Yiba nebuyambo, *Ndikhoyo;

koda kube nini usifulathele?

Yiba nenceba kuthi zicaka zakho.

14Sithululele izibele zakho kwangentseni,

size sonwabe, simemelele yonke imihla yobomi bethu.

15Sithuthuzele kaloku wakuba usohlwayile;

sonwabe kangangoko ubusibandezele.

16Bubonakalise ububele bakho kuthi zicaka zakho,

ukuze nesizukulwana sethu sisazi isihomo sakho.

17Nkosi, Thixo, sithamsanqelise!

Siphumelelise kuyo yonke imizamo yethu;

ewe, yiphumelelise yonke imizamo yethu.