IsiXhosa 1996 (XHO96)
88

Ukukhalela uncedo

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe oculwayo woonyana bakaKora; umbongo kaHeman umEzra; umva-ndedwa womntu ogulayo.

881Emini ndibhenela kuwe, *Ndikhoyo, Msindisi wam;

nasebusuku ndizibika kuwe, Thixo wam.

2Mawuvakale umthandazo wam kuwe;

ndive xa ndikhala kuwe, Thixo wam.

3Kuba ndiphahlwe ziinkxwaleko;

sendimi phezu kwengcwaba.

4Ewe, sendibalelwa kubafi;

akusekho yam kwaphela.

5Sendinikelwe kwabafileyo;

sendifana nowoselweyo othe gangalala engcwabeni.

Ndinjengâbo ungasabakhumbuliyo,

abo bangasenakuncedakala.

6Undithe tywa kwelimnyama ingcwaba,

ezantsi emathunjini omhlaba.

7Ingqumbo yakho indisibekele,

amaza alatyuzayo andongamele.

8Undihluthe izihlobo zam ezisenyongweni;

kungokunje ziyandenyanya.

Ndixinekile, futhi andisenakuphuncula;

9ndiyayengezelisa ngenxa yembandezelo.

Ndikhoyo, ndikhala kuwe yonke imihla;

ndiphakamela kuwe ngomthandazo.

10Imimangaliso ngaba uyenzela abafileyo na?

Boze bavuke bakudumise na?

11Uthando lwakho luxelwa ngabafileyo na?

Ukunyaniseka kwakho kwaziwa kwantshabalala na?

12Ngaba imimangaliso yakho yaziwa enzonzobileni na?

Okanye usindiso lwakho lusebenza kwelokulibala na?

13Hayi bo! Ndikhoyo, ndibhenela kuwe;

ntsasa zonke ndizibika kuwe.

14Awu, Ndikhoyo, ngani ukuba undilahle?

Ngani ukuba undifulathele?

15Ndaxhwaleka ndasemngciphekweni kwandisemtsha;

ndiyangcungcutheka, andisento yanto.

16Ingqumbo yakho iyandigubungela;

ewe, izithonga zakho zindicim' igama,

17zindirhawula njengamanzi imini yonke,

zindigubungela ngeenxa zonke.

18Undihluthe izihlobo nezizalwane zam;

ngoku sendihlobene nobumnyama kuphela.

89

Ingoma yamaxesha enkathazo

Umbongo kaEtan umEzra.1 Kum 4:31

891*Ndikhoyo, ndiya kucula ngezibele zakho njalo-njalo;

ukuthembeka kwakho ndokubhengeza kuzo zonke izizukulwana.

2Ndiya kububengeza obakho ububele ukuba soze butshitshe;

ukuthembeka kwakho ukuzinzisile emazulwini.

3Kaloku wena wathi:

“Ndenze umnqophiso kunye nomnyulwa wam;

ndinqophisene nesicaka sam uDavide, ndathi:

4‘Ndiya kuyimisela ngonaphakade inzala yakho;

ndoluxhasa ulawulo lwakho lungabi nasiphelo.’ ”2 Sam 7:12-16; 1 Gan 17:11-14; Ndum 132:11; Mseb 2:30

5Amazulu ababaza imimangaliso yakho, Ndikhoyo,

ukuthembeka kwakho ebandleni lemilowo yakwakho!

6Esibhakabhakeni ngubani onokulinganiswa nawe, Ndikhoyo,

ingubani kwabasemazulwini ofana nawe?

7UnguThixo ohlonelwayo kwibandla labamsulwa;

umkhulu uyoyikeka ngaphezu kwabo bonke abakungqongileyo.

8Ndikhoyo, Thixo onamandla onke,

ngubani oyingangamsha njengawe?

Ngeendlela zonke uthembekile!

9Iilwandle ezinzongo-nzongo zilawulwa nguwe;

wena uyawazolisa amaza agugumayo.

10Wena wasinyhasha isilo esikhulu saselwandle;

ngaloo mandla akho wazisarhaza iintshaba zakho.

11Amazulu ngokunjalo nehlabathi lelakho;

ihlabathi nako konke okukulo kwasekwa nguwe.

12Umntla nomzantsi wadalwa kwanguwe;

iintaba iTabhore neHermon ziyakudumisa.

13Ubungangamsha bakho buyakhamnqisa;

ubugorha nobukroti bakho buyamangalisa.

14Ulawulo lwakho lusekwe ngobulungisa nolungelelwano;

wena ukhokelwa bububele nokuthembeka.

15Basethamsanqeni abantu abakubhengeza ngendumiso;

ewe, Ndikhoyo, abo basoloko bekufutshane nawe,

16abonwatyiswa nguwe imini yonke,

bekudumisa ngenxa yobulungisa bakho.

17Wena uyindili yokomelela kwabo;

batshatshele kuba baxhaswa nguwe.

18LikuNdikhoyo ikhaka lethu;

ukumkani wethu uvela koyiNgcwele kaSirayeli.

Isithembiso sikaThixo kuDavide

19Kwamandulo wena wathetha ngombono nâbo bathembekileyo, wathi:

“Ndiyithe jize ngembasa ingangalala;

ulawulo ndilunikele umfana okhethwe ebantwini.

20Ndimfumene uDavide isicaka sam;1 Sam 13:14; Mseb 13:22

yena ndimthambise ngamafutha angcwele.1 Sam 16:12

21Ke ngoko isandla sam soba naye njalo-njalo;

ewe, uya komelezwa ndim.

22Akasoze onganyelwe lutshaba,

nezibhoja soze zimthibaze.

23Ndiya kuzinyhasha iintshaba zakhe,

ndibatshabalalise abo bamthiyileyo.

24Ndohlala ndimthanda, ndilithemba lakhe;

ndiya kumenza ahlale eyintshatsheli.

25Ulawulo lwakhe luya kuma ngeelwandle,

luya kuthi xhaxhe ngemilambo.

26Uya kubhenela kum, athi: ‘Wena unguTata;

unguThixo wam, umqolomba ondihlangulayo.’

27Yena uya kuba yinkulu yam,

abe yingangalala yookumkani behlabathi.SiTyh 1:5

28Ububele bam kuye buya kuma njalo-njalo;

umnqophiso wam naye soze utshitshe.

29Ulawulo soze luphume endlwini yakhe;

Ewe, lona lohlala luhleli njengamazulu.

30“Sothi isizukulwana sakhe sakundilahla,

ewe, sakuyilahla imiyalelo yam,

31ukuba sithe sayaphula imimiselo yam,

asayithobela imithetho yam,

32ndisohlwaye ngoswazi,

ndibakatse ngenxa yesono sabo.

33Kambe ke soze ndipheze ukumthanda,

ingasoze inxaxhe intembeko yam.

34Soze ndiwutshitshise umnqophiso wam,

lingasoze liwe phantsi ilizwi endalithethayo.

35Ewe, kaloku ndafunga ubungcwele bam,

ngoko ke soze ndimxokise uDavide.

36Indlu yakhe soze ithini nanini-nanini;

ulawulo lwakhe luqiniseke njengelanga.

37Soze luthini, lunjengenyanga

yona ilingqina elithembekileyo elisesibhakabhakeni.”

Isililo ngokoyiswa kokumkani

38Phi ke, ngoku umlahlile nje,

wanengcwangu ngakumthanjiswa wakho?

39Uwutshitshisile umnqophiso wakho nesicaka sakho;

uyohluthile naloo mbasa yakhe.

40Uzidilizile iindonga zesixeko sakhe;

uzitsho zangamabhodlo iinqaba zakhe.

41Ngoku abadlulayo bayazixhwithela;

uyintlekisa nakubamelwane bakhe.

42Wena uziphakamisile iintshaba zakhe;

iintshaba zakhe ziyamqholosela.

43Ewe, ikrele lakho ulitsho layindunyuva;

ngoku usisisulu edabini.

44Uwohluthile umsimbithi oliwonga lakhe,

walubhangisa ulawulo lwakhe.

45Uyinqamle imihla yobutsha bakhe;

ewe, umthe wambu ngehlazo.

Umthandazo wokusindiswa

46*Ndikhoyo, koda kube nini ufulathele – ngumlibe na?

Koda kube nini ivutha njengomlilo ingqumbo yakho?

47Ndikhoyo, khawukhumbule ukuba bufutshane kwabo ubomi bam;

khumbula ukungabi nto kwabo ubomi bomntu.

48Nguwuphi umntu oya kuhlala ngonaphakade,

ingubani ongaliphephayo ingcwaba?

49Nkosi, zaya ngaphi izibele zakho zamandulo,

nditsho ezo wazifungela uDavide?

50Nkosi, khawukubone ukungcikivwa kwesicaka sakho,

ndlela le ndijijithekiswa yintlamba yoluntu ngayo.

51Ndikhoyo, iintshaba zihlekisa ngam;

ewe, ziphoxisa ngaye umthanjiswa wakho naphi na apho anyathela khona.

52Huntshu-u-u! UNdikhoyo ngowokubongwa naphakade!

Makube njalo – ewe; amen!

90

ICANDELO LESINE

(IiNdumiso 90 – 106)

Amandla kaThixo nobulwelwe bomntu

Umthandazo kaMosis, isicaka sikaThixo.

901Usoloko ulikhaya lethu, wena Nkosi,

izizukulwana ngezizukulwana.

2Zingekadalwa iintaba, ungekalenzi ilizwe nehlabathi,

ubusel' ukade unguThixo wena kwanini-nini.

3Umbuyisela kwaseluthulini umntu, usithi:

“Buyela apho ubuvela khona, mntundini!”

4Linjengemini enye iwaka leminyaka kuwe,

lona liyafana nemini yezolo,2 Pet 3:8

lifutshane okwexesha labalindi ebusuku.

5Uphephetheka njengephepha umntu;

uphela okobuthongo, abune njengengca,

6yona iba luhlaza kusasa,

ithi kwakuhlwa ibe selintshwenyile.

7Siyaphela kaloku yingqumbo yakho,

uyasigqiba umsindo wakho.

8Izono zethu zaziwa nguwe,

nezifihliweyo zisekuhleni kuwe.

9Uyinqumle imihla yethu ngenxa yomsindo,

yadlula ngathi kukuqhwanyaza.

10Iminyaka yomntu iba ngamashum' asixhenxe,

xa ngaba womelele ibe ngamashum' asibhozo;

kodwa iza neenkxwaleko neentsizi,

imihla yethu ithi tshe iphele.

11Ngubani owaziyo umsindo wakho;

ingubani oluqondayo unkwantyo oluza nengqumbo yakho?

12Sifundise ukuyiqingqa imihla yethu,

ukuze sizuze ubulumko.

13Yiba nebuyambo, *Ndikhoyo;

koda kube nini usifulathele?

Yiba nenceba kuthi zicaka zakho.

14Sithululele izibele zakho kwangentseni,

size sonwabe, simemelele yonke imihla yobomi bethu.

15Sithuthuzele kaloku wakuba usohlwayile;

sonwabe kangangoko ubusibandezele.

16Bubonakalise ububele bakho kuthi zicaka zakho,

ukuze nesizukulwana sethu sisazi isihomo sakho.

17Nkosi, Thixo, sithamsanqelise!

Siphumelelise kuyo yonke imizamo yethu;

ewe, yiphumelelise yonke imizamo yethu.