IsiXhosa 1996 (XHO96)
88

Ukukhalela uncedo

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe oculwayo woonyana bakaKora; umbongo kaHeman umEzra; umva-ndedwa womntu ogulayo.

881Emini ndibhenela kuwe, *Ndikhoyo, Msindisi wam;

nasebusuku ndizibika kuwe, Thixo wam.

2Mawuvakale umthandazo wam kuwe;

ndive xa ndikhala kuwe, Thixo wam.

3Kuba ndiphahlwe ziinkxwaleko;

sendimi phezu kwengcwaba.

4Ewe, sendibalelwa kubafi;

akusekho yam kwaphela.

5Sendinikelwe kwabafileyo;

sendifana nowoselweyo othe gangalala engcwabeni.

Ndinjengâbo ungasabakhumbuliyo,

abo bangasenakuncedakala.

6Undithe tywa kwelimnyama ingcwaba,

ezantsi emathunjini omhlaba.

7Ingqumbo yakho indisibekele,

amaza alatyuzayo andongamele.

8Undihluthe izihlobo zam ezisenyongweni;

kungokunje ziyandenyanya.

Ndixinekile, futhi andisenakuphuncula;

9ndiyayengezelisa ngenxa yembandezelo.

Ndikhoyo, ndikhala kuwe yonke imihla;

ndiphakamela kuwe ngomthandazo.

10Imimangaliso ngaba uyenzela abafileyo na?

Boze bavuke bakudumise na?

11Uthando lwakho luxelwa ngabafileyo na?

Ukunyaniseka kwakho kwaziwa kwantshabalala na?

12Ngaba imimangaliso yakho yaziwa enzonzobileni na?

Okanye usindiso lwakho lusebenza kwelokulibala na?

13Hayi bo! Ndikhoyo, ndibhenela kuwe;

ntsasa zonke ndizibika kuwe.

14Awu, Ndikhoyo, ngani ukuba undilahle?

Ngani ukuba undifulathele?

15Ndaxhwaleka ndasemngciphekweni kwandisemtsha;

ndiyangcungcutheka, andisento yanto.

16Ingqumbo yakho iyandigubungela;

ewe, izithonga zakho zindicim' igama,

17zindirhawula njengamanzi imini yonke,

zindigubungela ngeenxa zonke.

18Undihluthe izihlobo nezizalwane zam;

ngoku sendihlobene nobumnyama kuphela.