IsiXhosa 1996 (XHO96)
85

Ukuthandazela inkqubela yesizwe

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe woonyana bakaKora.

851Ewe, *Ndikhoyo, ulazelelele eli lizwe;

uYakobi umthe jize ngendyebo nenkqubela.

2Ubaxolele abantu bakho ngobugwenxa babo;

ubuye wazilibala izono zabo.

3Ubuye wayibamba ingqumbo yakho;

uphinde wathomalala umsindo wakho.

4Yiba nebuyambo, Thixo, usisindise,

ungabi sakhathazeka sithi.

5Ngani ukuba ungabi saphela umsindo wakho?

Koda kube zizizukulwana ucaphukile na?

6Nceda ubuye usihlaziye,

abantu bakho bagcobe ngawe.

7Maziphuphumele kuthi izibele zothando lwakho;

awu, Ndikhoyo, sithi jize ngenkululeko yakho.

8Mandiweve amazwi kaNdikhoyo uThixo;

kaloku uzisa uxolo kubantu bakhe,

kwabo bayimilowo yakhe engajika-jikiyo.

9Ngenene usindiso lwakhe lukufuphi kwabo bamthobelayo;

nobungangamsha bakhe bohlala kweli lizwe.

10Kodibana uthando nokunyaniseka,

ubulungisa noxolo bulale ngengub' enye.

11Ukunyaniseka kuya kuntshula emhlabeni;

ubulungisa bona boqwalasela busesibhakabhakeni.

12Ewe, uNdikhoyo wosithi jize ngenkqubela,

lona ilizwe lethu libe yintombazana.

13Yena uya kukhokelwa bubulungisa;

ewe, buya kumgabulela izigcawu.