IsiXhosa 1996 (XHO96)
84

Ukulangazelela indlu kaThixo

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe woonyana bakaKora; uvunywa njengalowa wamaGati.

841Hay' ubuhle nokuthandeka komzi wakho,

*Ndikhoyo onamandla onke.

2Umphefumlo wam uzele lulangazelelo;

ewe, ulangazelela inkundla yakwakho, Ndikhoyo.

Ndiyamemelela ndicula ngochulumacho,

ndidumisa uThixo ophilayo.

3Namasomi azakhela iindlwana zawo khona;

kwaneenkonjane zifumana ikhaya khona.

Amathole azo ziwagcina *esibingelelweni sakho,

Ndikhoyo onamandla onke, wena kumkani noThixo wam.

4Hay' ithamsanqa lâbo bahlala endlwini yakho,

abasoloko bentyiloza bememelela bebonga wena.

5Hay' ithamsanqa labantu abaxhotyiswa nguwe,

abasoloko belangazelela ukuya eZiyon.

6Bathi xa bedlula kwelibharhileyo

kutsho kugqabhuke imithombo,

iimvula zokuqala zilitsho lithi thande ngamaqula.

7Baya besomelela ngokomelela,

bade bavele phambi koThixo eZiyon.

8Ndikhoyo, Thixo Somandla, wuve umthandazo wam;

ndiphulaphule, Thixo kaYakobi.

9Thixo, mbone ukumkani wethu;

mvelele umamkele umthanjiswa wakho.

10Imini enye echithelwe kwakho, Thixo,

ingaphezulu kwewaka lemihla echithwe ndaweni yimbi.

Kubhetele ndibe ngumgcini-mnyango kwaThixo

ndaweni yokungqendeva phakathi kwezaphula-mthetho.

11Kaloku uNdikhoyo uThixo ngumkhuseli nelanga lethu;

usithi jize ngendili nangobubele.

UNdikhoyo akazibandezi izinto ezintle

kwabo bamthobela ngokupheleleyo.

12Hay' ithamsanqa lomntu okholosa ngawe,

Ndikhoyo onamandla onke!

85

Ukuthandazela inkqubela yesizwe

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe woonyana bakaKora.

851Ewe, *Ndikhoyo, ulazelelele eli lizwe;

uYakobi umthe jize ngendyebo nenkqubela.

2Ubaxolele abantu bakho ngobugwenxa babo;

ubuye wazilibala izono zabo.

3Ubuye wayibamba ingqumbo yakho;

uphinde wathomalala umsindo wakho.

4Yiba nebuyambo, Thixo, usisindise,

ungabi sakhathazeka sithi.

5Ngani ukuba ungabi saphela umsindo wakho?

Koda kube zizizukulwana ucaphukile na?

6Nceda ubuye usihlaziye,

abantu bakho bagcobe ngawe.

7Maziphuphumele kuthi izibele zothando lwakho;

awu, Ndikhoyo, sithi jize ngenkululeko yakho.

8Mandiweve amazwi kaNdikhoyo uThixo;

kaloku uzisa uxolo kubantu bakhe,

kwabo bayimilowo yakhe engajika-jikiyo.

9Ngenene usindiso lwakhe lukufuphi kwabo bamthobelayo;

nobungangamsha bakhe bohlala kweli lizwe.

10Kodibana uthando nokunyaniseka,

ubulungisa noxolo bulale ngengub' enye.

11Ukunyaniseka kuya kuntshula emhlabeni;

ubulungisa bona boqwalasela busesibhakabhakeni.

12Ewe, uNdikhoyo wosithi jize ngenkqubela,

lona ilizwe lethu libe yintombazana.

13Yena uya kukhokelwa bubulungisa;

ewe, buya kumgabulela izigcawu.

86

Ukuzibika

Umthandazo kaDavide.

861Khawusabele, *Ndikhoyo, undilungiselele;

kaloku mna ndiyimpula kalujaca.

2Ndikhusele kaloku, kuba ndiyakuthobela;

sihlangule isicaka esikholosa ngawe.

3UnguThixo wam, ndibabale, Nkosi.

Kaloku mna ndihlala ndikhala kuwe.

4Ewe, khawusonwabise isicaka sakho.

Nkosi, ndiwunyusela kuwe umthandazo wam.

5Kuba wena, Nkosi, ulungile, uyaxolela;

uphuphuma luthando kwabo bakholosa ngawe.

6Ndikhoyo, wuve umthandazo wam;

khawundivele, ndiyakubongoza.

7Ndakuba sengxakini, ndibhenela kuwe,

kuba wena uyavelana nam.

8Nkosi, kubo bonke *oothixo akakho onjengawe,

engekho nonemisebenzi enjengeyakho.

9Zonke izizwe owazidalayo

ziya kukhahlela kuwe, Nkosi,

zibonga zibabaza igama lakho.SiTyh 15:4

10Kuba wena uyingangalala, uyamangalisa;

ewe, nguwe wedwa uThixo.

11Khawundifundise iindlela zakho, Ndikhoyo,

khon' ukuze ndinamathele enyanisweni.

Ewe, ndifundise ukukuhlonela, Nkosi;

ndikunqule ndingankwalambisi.

12Ndikubulela ngomxhelo wam wonke, Nkosi;

Thixo wam, ndolidumisa njalo igama lakho,

13kuba ziyandimangalisa izibele zakho;

undihlangule enzonzobileni yengcwaba.

14Awu, Thixo, zindivukele izibhoja.

Ewe, izikrelemnqa ziyandizingela;

zona azikukhathalele nganto.

15Kambe ke wena, Nkosi,

unguThixo onenceba nesisa.

Wena ucaphuka kade,

uphuphuma uthando nokunyaniseka.

16Buya uvelane nam;

khawusomeleze isicaka sakho,

umhlangule unyana wesicakazana sakho.

17Ndinike umqondiso wokundazelelela kwakho,

ukuze abandithiyileyo babone badane,

kuba wena, Ndikhoyo, undincedile wandithuthuzela.