IsiXhosa 1996 (XHO96)
83

Umthandazo wokuba amaSirayeli oyise

Umhobe oculwayo ka-Asafu.

831Awu, Thixo, ungathini ukuthi cwaka?

Ngani ukuba wonwabe, Thixo?

2Nâzo iintshaba zakho zikuvukela.

Nâbo abakuthiyileyo bephithizela.

3Ewe, babenzela amayelenqe abantu bakho;

badibene ngabo abo ubakhuselayo.

4Bathi: “Yizani sisibhangise esi sizwe,

uSirayeli angabi sakhunjulwa.”

5Kaloku bona bathetha nto-nye,

bevana ngawe ngegobe.

6Nditsho amaEdom namaIshmayeli,

amaMowabhi kunye namaHagare,

7amaGebhali, ama-Amoni, nama-Amaleki,

amaFilistiya nabemi baseTire.

8Angenelele nama-Asiriya,

bebonke bancedisana nenzala kaLothe.

9Khawubafumanise esamaMidiyan

ngomhla kaSisera noJabhin entlanjeni iKishon,Nkokh 4:6-22; 7:1-23

10abatshabalela e-Endore,

banyhashwa batsho bangumgquba.

11Iinjengele zabo zifanise no-Orebhe noZebhe;Nkokh 7:25

amatshawe abo wanyhashe njengoZebha noZalmuna.Nkokh 8:12

12Kaloku bona bafuna ukuwohlutha

umhlaba wabantu olibango likaThixo.

13Thixo wam, baphephethe njengothuli,

babe njengomququ ophetshethwa ngumoya.

14Mabatshayelwe okwehlathi lilenywa ngumlilo,

okweentaba zibhuqwa ngumlilo.

15Ewe, yiba sisitshu emva kwabo,

barhwaqelise ngesaqhwithi.

16Mabambatshe bade banyoshoze,

ukuze badane bakulangazelele, *Ndikhoyo.

17Baswantsulise, bahlale bengcungcutheka;

ewe, mabafele ehlazweni.

18Mabavume ukuba nguwe wedwa onguNdikhoyo,

uPhezukonke obhijel' ihlabathi jikelele.

84

Ukulangazelela indlu kaThixo

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe woonyana bakaKora; uvunywa njengalowa wamaGati.

841Hay' ubuhle nokuthandeka komzi wakho,

*Ndikhoyo onamandla onke.

2Umphefumlo wam uzele lulangazelelo;

ewe, ulangazelela inkundla yakwakho, Ndikhoyo.

Ndiyamemelela ndicula ngochulumacho,

ndidumisa uThixo ophilayo.

3Namasomi azakhela iindlwana zawo khona;

kwaneenkonjane zifumana ikhaya khona.

Amathole azo ziwagcina *esibingelelweni sakho,

Ndikhoyo onamandla onke, wena kumkani noThixo wam.

4Hay' ithamsanqa lâbo bahlala endlwini yakho,

abasoloko bentyiloza bememelela bebonga wena.

5Hay' ithamsanqa labantu abaxhotyiswa nguwe,

abasoloko belangazelela ukuya eZiyon.

6Bathi xa bedlula kwelibharhileyo

kutsho kugqabhuke imithombo,

iimvula zokuqala zilitsho lithi thande ngamaqula.

7Baya besomelela ngokomelela,

bade bavele phambi koThixo eZiyon.

8Ndikhoyo, Thixo Somandla, wuve umthandazo wam;

ndiphulaphule, Thixo kaYakobi.

9Thixo, mbone ukumkani wethu;

mvelele umamkele umthanjiswa wakho.

10Imini enye echithelwe kwakho, Thixo,

ingaphezulu kwewaka lemihla echithwe ndaweni yimbi.

Kubhetele ndibe ngumgcini-mnyango kwaThixo

ndaweni yokungqendeva phakathi kwezaphula-mthetho.

11Kaloku uNdikhoyo uThixo ngumkhuseli nelanga lethu;

usithi jize ngendili nangobubele.

UNdikhoyo akazibandezi izinto ezintle

kwabo bamthobela ngokupheleleyo.

12Hay' ithamsanqa lomntu okholosa ngawe,

Ndikhoyo onamandla onke!

85

Ukuthandazela inkqubela yesizwe

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe woonyana bakaKora.

851Ewe, *Ndikhoyo, ulazelelele eli lizwe;

uYakobi umthe jize ngendyebo nenkqubela.

2Ubaxolele abantu bakho ngobugwenxa babo;

ubuye wazilibala izono zabo.

3Ubuye wayibamba ingqumbo yakho;

uphinde wathomalala umsindo wakho.

4Yiba nebuyambo, Thixo, usisindise,

ungabi sakhathazeka sithi.

5Ngani ukuba ungabi saphela umsindo wakho?

Koda kube zizizukulwana ucaphukile na?

6Nceda ubuye usihlaziye,

abantu bakho bagcobe ngawe.

7Maziphuphumele kuthi izibele zothando lwakho;

awu, Ndikhoyo, sithi jize ngenkululeko yakho.

8Mandiweve amazwi kaNdikhoyo uThixo;

kaloku uzisa uxolo kubantu bakhe,

kwabo bayimilowo yakhe engajika-jikiyo.

9Ngenene usindiso lwakhe lukufuphi kwabo bamthobelayo;

nobungangamsha bakhe bohlala kweli lizwe.

10Kodibana uthando nokunyaniseka,

ubulungisa noxolo bulale ngengub' enye.

11Ukunyaniseka kuya kuntshula emhlabeni;

ubulungisa bona boqwalasela busesibhakabhakeni.

12Ewe, uNdikhoyo wosithi jize ngenkqubela,

lona ilizwe lethu libe yintombazana.

13Yena uya kukhokelwa bubulungisa;

ewe, buya kumgabulela izigcawu.