IsiXhosa 1996 (XHO96)
81

Ingoma yetheko

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe ka-Asafu; uvunywa njengalowa wamaGati.

811Dandulukani ngovuyo, nibonge uThixo osikhuselayo;

memelelani nidumise uThixo kaYakobi.

2Hlabelani nitsho ngohadi;

dlobani ngoncuthu lweehapu neekatala.

3Vuthelani ixilongo ukuthwasa kwenyanga,

nasekuhlanganeni kwenyanga mhla ngetheko.Ntlango 10:10

4Kaloku lowo ngummiselo wakwaSirayeli,

lisiko loThixo kaYakobi.

5Walenza langummiselo kwaSirayeli,

mhla wahlasela elamaJiputa.

Ndiva ilizwi endingaliqondiyo, lisithi:

6“Ndawothula umthwalo owawusemagxeni enu,

zaxibilika iingobozi ezandleni.

7Nakhala ngomhla wengxingongo, ndanihlangula;

ndaniphendula ndingabonakali ndisezindudumeni;

ndanivavanya emthonjeni waseMeribha.Mfud 17:7; Ntlango 20:13

8“Ndathi sigqaleni isilumkiso sam, bantu bam;

Sirayeli, akwaba ubuya kundiva!

9Ze ningamnquli *uthixo wesinye isizwe;

ongomnye eningamaziyo ze ningamnquli.Mfud 20:2-3; Hlaz 5:6-7

10Ndim mna *Ndikhoyo uThixo wenu

owanikhuphayo kwelamaJiputa;

khamisani, mna ndiza kunifunza.

11“Phi ke! Abantu bam zange baphulaphule;

abafunanga nokuva oku ngam.

12Ndaza ke ndabayekela kwezo nkani zabo,

ukuze benze ngokuthanda kwabo.

13Ngamana nandiphulaphula, bantu bam;

akwaba ubungandithobela, Sirayeli.

14Bendingazigeqayo iintshaba zakho;

ewe, bendiya kuzinyhasha iintshaba zakho.

15Abamthiyileyo uNdikhoyo bebeya kushwabana,

isigwebo sabo sibe ngumlibe.

16Bendiya kunondla ngeyona-yona ngqolowa,

ndinanelise ngobusi obupholileyo.”

82

UThixo ulawula konke

Umhobe oculwayo ka-Asafu.

821UThixo uchophele intlanganiso *yoothixo;

nguye olawulayo koothixo bonke;

2uthi: “Kunini nilawula ngegobe,

nibabonelela abakhohlakeleyo!

3Khanilungiselele abaxakekileyo neenkedama,

nibonelele iintsizana namahlwempu.

4Khanikhulule abahlelelekileyo nama-athalala;

bahlanguleni abagonyamelwa zizikhohlakali.

5“Basemnyameni ombode-mbode;

bayafathula njengempumputhela,

nangona lona ihlabathi lizama-zama.

6Ndithi: Ewe kambe, ningoothixo;Yoh 10:34

nonke ningoonyana bakaPhezukonke.

7Kambe ke niya kufa njengamntu wonke,

nibhange njengamatshawe.”

8Awu, Thixo, khawulingenele ngomgwebo ihlabathi;

andithi kaloku zonke izizwe zisesandleni sakho!

83

Umthandazo wokuba amaSirayeli oyise

Umhobe oculwayo ka-Asafu.

831Awu, Thixo, ungathini ukuthi cwaka?

Ngani ukuba wonwabe, Thixo?

2Nâzo iintshaba zakho zikuvukela.

Nâbo abakuthiyileyo bephithizela.

3Ewe, babenzela amayelenqe abantu bakho;

badibene ngabo abo ubakhuselayo.

4Bathi: “Yizani sisibhangise esi sizwe,

uSirayeli angabi sakhunjulwa.”

5Kaloku bona bathetha nto-nye,

bevana ngawe ngegobe.

6Nditsho amaEdom namaIshmayeli,

amaMowabhi kunye namaHagare,

7amaGebhali, ama-Amoni, nama-Amaleki,

amaFilistiya nabemi baseTire.

8Angenelele nama-Asiriya,

bebonke bancedisana nenzala kaLothe.

9Khawubafumanise esamaMidiyan

ngomhla kaSisera noJabhin entlanjeni iKishon,Nkokh 4:6-22; 7:1-23

10abatshabalela e-Endore,

banyhashwa batsho bangumgquba.

11Iinjengele zabo zifanise no-Orebhe noZebhe;Nkokh 7:25

amatshawe abo wanyhashe njengoZebha noZalmuna.Nkokh 8:12

12Kaloku bona bafuna ukuwohlutha

umhlaba wabantu olibango likaThixo.

13Thixo wam, baphephethe njengothuli,

babe njengomququ ophetshethwa ngumoya.

14Mabatshayelwe okwehlathi lilenywa ngumlilo,

okweentaba zibhuqwa ngumlilo.

15Ewe, yiba sisitshu emva kwabo,

barhwaqelise ngesaqhwithi.

16Mabambatshe bade banyoshoze,

ukuze badane bakulangazelele, *Ndikhoyo.

17Baswantsulise, bahlale bengcungcutheka;

ewe, mabafele ehlazweni.

18Mabavume ukuba nguwe wedwa onguNdikhoyo,

uPhezukonke obhijel' ihlabathi jikelele.