IsiXhosa 1996 (XHO96)
82

UThixo ulawula konke

Umhobe oculwayo ka-Asafu.

821UThixo uchophele intlanganiso *yoothixo;

nguye olawulayo koothixo bonke;

2uthi: “Kunini nilawula ngegobe,

nibabonelela abakhohlakeleyo!

3Khanilungiselele abaxakekileyo neenkedama,

nibonelele iintsizana namahlwempu.

4Khanikhulule abahlelelekileyo nama-athalala;

bahlanguleni abagonyamelwa zizikhohlakali.

5“Basemnyameni ombode-mbode;

bayafathula njengempumputhela,

nangona lona ihlabathi lizama-zama.

6Ndithi: Ewe kambe, ningoothixo;Yoh 10:34

nonke ningoonyana bakaPhezukonke.

7Kambe ke niya kufa njengamntu wonke,

nibhange njengamatshawe.”

8Awu, Thixo, khawulingenele ngomgwebo ihlabathi;

andithi kaloku zonke izizwe zisesandleni sakho!