IsiXhosa 1996 (XHO96)
81

Ingoma yetheko

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe ka-Asafu; uvunywa njengalowa wamaGati.

811Dandulukani ngovuyo, nibonge uThixo osikhuselayo;

memelelani nidumise uThixo kaYakobi.

2Hlabelani nitsho ngohadi;

dlobani ngoncuthu lweehapu neekatala.

3Vuthelani ixilongo ukuthwasa kwenyanga,

nasekuhlanganeni kwenyanga mhla ngetheko.Ntlango 10:10

4Kaloku lowo ngummiselo wakwaSirayeli,

lisiko loThixo kaYakobi.

5Walenza langummiselo kwaSirayeli,

mhla wahlasela elamaJiputa.

Ndiva ilizwi endingaliqondiyo, lisithi:

6“Ndawothula umthwalo owawusemagxeni enu,

zaxibilika iingobozi ezandleni.

7Nakhala ngomhla wengxingongo, ndanihlangula;

ndaniphendula ndingabonakali ndisezindudumeni;

ndanivavanya emthonjeni waseMeribha.Mfud 17:7; Ntlango 20:13

8“Ndathi sigqaleni isilumkiso sam, bantu bam;

Sirayeli, akwaba ubuya kundiva!

9Ze ningamnquli *uthixo wesinye isizwe;

ongomnye eningamaziyo ze ningamnquli.Mfud 20:2-3; Hlaz 5:6-7

10Ndim mna *Ndikhoyo uThixo wenu

owanikhuphayo kwelamaJiputa;

khamisani, mna ndiza kunifunza.

11“Phi ke! Abantu bam zange baphulaphule;

abafunanga nokuva oku ngam.

12Ndaza ke ndabayekela kwezo nkani zabo,

ukuze benze ngokuthanda kwabo.

13Ngamana nandiphulaphula, bantu bam;

akwaba ubungandithobela, Sirayeli.

14Bendingazigeqayo iintshaba zakho;

ewe, bendiya kuzinyhasha iintshaba zakho.

15Abamthiyileyo uNdikhoyo bebeya kushwabana,

isigwebo sabo sibe ngumlibe.

16Bendiya kunondla ngeyona-yona ngqolowa,

ndinanelise ngobusi obupholileyo.”