IsiXhosa 1996 (XHO96)
80

Ukuthandazela ukuvelelwa kwesizwe

Kumbhexeshi-kwayara; uculwa njengalowa uthi: “Iinyibiba ziyangqina.” Umhobe ka-Asafu.

801Khawubek' iindlebe, malusi kaSirayeli!

Wena makhokel' uJosefu njengomhlambi,

wena osesihlalweni *ngakwizithunywa ezimaphiko,Mfud 25:22

2khanya kwaEfrayim nakwaBhenjamin nakwaManase;

ngaloo mandla akho yiza usisindise.

3Awu, Thixo, yiba nebuyambo;

velana nathi usisindise!

4*Ndikhoyo Thixo onamandla onke,

koda kube nini ungayamkeli imithandazo yabantu bakho?

5Wena usondle ngeentsizi,

wasiseza iinyembezi.

6Usitsho abamelwane baxhwithana ngathi;

ngoku iintshaba zihlekisa ngathi.

7Awu, Thixo Somandla, yiba nebuyambo;

velana nathi usisindise!

8Wena weza nomdiliya eJiputa,

wazigxotha iintlanga, watyala wona.

9Walima wawulungiselela umhlaba,

wamila waxanda emhlabeni wonke.

10Ithunzi lawo lafikelela ezintabeni,

lawagquma amasebe emisedare.

11Amasebe awo afikelela elwandle,

iingcambu zafikelela e-Efrati.

12Uludilizeleni ke uthango lwawo,

abadlulayo sebegqwathula iziqhamo nje?

13Ngoku sewunqunqudwa nayingulube;

iinyamakazi zizifikisela kuwo.

14Khawusivelele, Thixo onamandla onke;

khawuphos' amehlo uzibonele, uwuhlangule umdiliya.

15Nditsho isebe owalityalayo,

ewe, elo latyalwa zizandla zakho.

16Bawugecile baza bawutshisa;

batshabalalise ngomsindo wakho.

17Kodwa ke basindise abantu bakho abayinqobo,

abo uzomelezele bona.

18Thina ke soze sabuya mva;

sihlaziye saye sohlala sikudumisa.

19Awu, Thixo Somandla, yiba nebuyambo;

velana nathi usisindise!