IsiXhosa 1996 (XHO96)
8

Ubungangamsha bukaThixo nesidima somntu

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara; uvunywa ngathi yilaa ngoma yamaGati.

81*Ndikhoyo, Nkosi yethu,

hayi ukubaluleka kwegama lakho ehlabathini!

Wena uqaqambisa amazulu ngesithozela sakho,

2nditsho abantwana kwaneentsana ziyakubonga,Mat 21:16

nto leyo ibamisela umqobo abachasi

wokuvalela utshaba kwanomphindezeli.

3Xa ndiqwalasela amazulu owenzileyo,

inyanga, neenkwenkwezi ezidalwe nguwe,

4ngubani yena umntu, le nto umkhumbulelayo,

engubani yena unyana womntu, le nto umkhathalelayo?Yobi 7:17-18; Ndum 144:3; Hebh 2:6-8

5Ngaphezu koko umenze wanganeno kancinane nje kuwe, Thixo;

umthe jize ngesihomo nesithozela.

6Umnike igunya kuyo yonke indalo yakho,

wazibeka phantsi kwegunya lakhe zonk' izinto:1 Kor 15:27; Efese 1:22; Hebh 2:8

7iinkomo neegusha, kwanazo neenyamakazi;

8iintaka eziphaphazelayo, neentlanzi,

nayo yonke into ephithizela elwandle.

9Hayi ukubaluleka kwalo igama lakho ehlabathini liphela,

Ndikhoyo, Nkosi yethu!