IsiXhosa 1996 (XHO96)
7

Ukuthandazela ukuncedwa kwelungisa

Isililo sikaDavide awasivumela *uNdikhoyo ngenxa kaKushe wesizwe sakwaBhenjamin.

71Thixo wam, Ndikhoyo, ndithembele ngawe!

Ndihlangule, undisindise kubo bonk' abandileqayo,

2hleze bandiqwenga-qwenge njengengonyama,

bandiqangqulule ndibe zizijungqe ndingenamhlanguli.

3Thixo wam, Ndikhoyo,

ukuba kukho nto ndiyenzileyo kwezi zinto:

ukuba kukho bani ndimonileyo,

4nokuba ndingcatshe umhlobo wam,

okanye ndifumane ndalwenzakalisa utshaba lwam,

5malundileqe ke lundifumane utshaba,

lundinqumle, ndife kube kanye,

lundishiye apho ndilutywantsi.

6Khalima ngomsindo, Ndikhoyo;

undithethelele kule ngqumbo yeentshaba zam.

Thixo wam, vuka undincede;

kaloku wena ufuna kugwetywe ngobulungisa.

7Mazibizwe zonke izizwe zikungqonge,

ungqendeve esihlalweni sakho phezu kwazo.

8NguNdikhoyo umgwebi wabo bonk' abantu.

Ligwebe ityala lam ke, Ndikhoyo,

bucace ubulungisa bam, kucace ukuba ndimsulwa.

9Phelisa inkohlakalo yabantw' abagwenxa,

uwazimase amalungisa, wena Thixo othand' ukulunga,

ogocagoca iintliziyo neengcinga zabantu.SiTyh 2:23

10Likhaka lam uThixo,

uyabakhusela abantw' abathand' ukulunga.

11UThixo ngumgwebi olilungisa;

unguThixo ocatshukisw' imihla nezolo.

12Ukuba abazohlwayi abantu

wolirhola ikrele lakhe elibukhali uThixo.

Selesityedile isaphetha sakhe, wema kuhle;

13uzikhuphile esingxotyeni sazo izikhali,

wajolisa ngeentolo ezinomlilo.

14Khangela, umnt' ogwenxa ukhawula ukungcola,

amith' ubumenemene, azal' ubuxoki.

15Umba umhadi onzulu,

ajike eyele kwakuloo mgibe awenzileyo;

16urhintyelwa kwabubumenemene bakhe,

isikhuni sibuye nomkhwezeli.

17Ndiyambulela uNdikhoyo ngenxa yobulungisa bakhe.

Ndisaya kumbonga uNdikhoyo uPhezukonke.

8

Ubungangamsha bukaThixo nesidima somntu

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara; uvunywa ngathi yilaa ngoma yamaGati.

81*Ndikhoyo, Nkosi yethu,

hayi ukubaluleka kwegama lakho ehlabathini!

Wena uqaqambisa amazulu ngesithozela sakho,

2nditsho abantwana kwaneentsana ziyakubonga,Mat 21:16

nto leyo ibamisela umqobo abachasi

wokuvalela utshaba kwanomphindezeli.

3Xa ndiqwalasela amazulu owenzileyo,

inyanga, neenkwenkwezi ezidalwe nguwe,

4ngubani yena umntu, le nto umkhumbulelayo,

engubani yena unyana womntu, le nto umkhathalelayo?Yobi 7:17-18; Ndum 144:3; Hebh 2:6-8

5Ngaphezu koko umenze wanganeno kancinane nje kuwe, Thixo;

umthe jize ngesihomo nesithozela.

6Umnike igunya kuyo yonke indalo yakho,

wazibeka phantsi kwegunya lakhe zonk' izinto:1 Kor 15:27; Efese 1:22; Hebh 2:8

7iinkomo neegusha, kwanazo neenyamakazi;

8iintaka eziphaphazelayo, neentlanzi,

nayo yonke into ephithizela elwandle.

9Hayi ukubaluleka kwalo igama lakho ehlabathini liphela,

Ndikhoyo, Nkosi yethu!

9

Ukubulela uThixo umgwebi olilungisa

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara; uvunywa ngathi yilaa ngoma ithi: “Ukufa konyana.”

91Mandikubonge ngomxhelo wam wonke, *Ndikhoyo,

ndibalise ngayo yonke imimangaliso oyenzileyo.

2Ndomemelela ngemincili,

ndikuvumel' ingoma, ndibonge wena, Phezukonke.

3Zithe xa zihlehlayo iintshaba zam,

zawa zatshabalala, wakuvela wena, Ndikhoyo.

4Kaloku undigwebele ityala lam;

ungqendeve esihlalweni sakho,

wena mgwebi olungileyo.

5Uzikhalimele iintlanga,

wabatshabalalisa abantw' abagwenxa,

waliphanzisa kwaphela igama labo.

6Iintshaba zethu zibhangile mpela,

uzidilize didli izixeko zazo;

sele zacimayo nasezingqondweni.

7Kodwa uNdikhoyo uya kuhlal' elawula kude kube nini-nini;

selengqendeve enkundleni yakhe, elungele ukugweba.

8Ulilawula ngobulungisa elimiweyo;

azigwebe kakuhle zonke iintlanga.

9NguNdikhoyo inqaba yokuzimela abacinezelwayo;

nguye ikhusi ngamaxesha eembandezelo.

10Bathembele ngawe, Ndikhoyo, bonke abakwaziyo;

kaloku akuzange ubafulathele abo bakufunayo.

11Mbongeni uNdikhoyo ongqendeve ebhotwe eZiyon;

zibhengezeni eluntwini izinto asenzele zona.

12Uyaliphindezela igazi labacinezelweyo;

akasilibali isikhalo sabo baselusizini.

13Ndenzele inceba, Ndikhoyo;

bona indlela abandiphethe ngayo abo bandithiyileyo,

wena ondihlangula ethunzini lokufa.

14Mandiluxele udumo lwakho

phakathi kwabantu bakho eJerusalem.

Ewe, ndinemincili ngenxa yokuba undihlangule.

15Iintlanga zeyele kumhadi ebeziwembile,

zabhajiswa sisabatha ebezisithiyile.

16Uzibonakalisile uNdikhoyo, wasiwisa isigwebo;

izikhohlakali zarhintyelwa kwayimisebenzi yazo.

17Ziya kwelabafileyo izikhohlakali,

neentlanga zonke ezimfulathelayo uThixo.

18Kaloku akayi kusoloko elityalwa amahlwempu;

ithemba labahlelelekileyo aliyi kusoloko lifuthaniselwe.

19Lamla, Ndikhoyo; malungaphakami uluntu;

mazize phambi kwakho uzigwebe iintlanga.

20Zenze zikoyike, Ndikhoyo,

ziqonde ukuba zingabantu nje kuphela.