IsiXhosa 1996 (XHO96)
79

Isicelo sokuhlangulwa kwesizwe

Umhobe ka-Asafu.

791Iintshaba ziwuhlasele umhlaba wakho, Thixo;

ziyixabhele indlu yakho engcwele,

iJerusalem itsho yalinxuwa.2 Kum 25:8-10; 2 Gan 36:17-19; Jer 52:12-14

2Imizimba yezicaka zakho kukutya kweentaka,

izidumbu zazo zityiwa ziinyamakazi.

3Igazi lazo laphalala njengamanzi,

laba ngumgxobhozo ojikelez' iJerusalem,

kungekho bani wokuzifihla.

4Sesiyintlekisa kubamelwane;

bayakrwecana bephoxisa ngathi.

5Koda kube nini, *Ndikhoyo?

Uya kusoloko ucaphukile?

Lohlala livutha ikhwele lakho?

6Wugalele ezintlangeni umsindo wakho,

kwabo bangakukhathalelanga wena,

kwizikumkani ezingakunquliyo.

7Kuba bamqwengile uYakobi,

babhuqe bavuthulula konke.

8Ungasixhibi ngenxa yezono zoobawo;

nceda velana nathi kuba siphelelwe.

9Khawuncede usisindise, Thixo wethu,

ngenxa yesidima segama lakho.

Sihlangule usixolele amatyala ethu ngenxa yegama lakho.

10Ngani ukuba iintlanga zide zithi:

“Uphi lo Thixo wabo?”

Liphindezele igazi lezicaka zakho;

masikubone uzohlwaya iintlanga.

11Yive incwina yâbo bathinjiweyo;

ngaloo mandla akho basindise abo bagwetyelwe ukufa.

12Babuyisele kasixhenxe abamelwane

ngenxa yezenyeliso abakuthuka ngazo, Mhlekazi.

13Ke thina bantu baziigusha ozalusayo

siya kukubulela njalo-njalo;

ewe, soze sipheze ukukuncoma!