IsiXhosa 1996 (XHO96)
77

Intuthuzelo yamaxesha eenzima

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe ka-Asafu kuJedutun.

771Ndiyakhwaza, ndibhekisa kuThixo;

ndikhala kuye, ukuba andiphulaphule.

2Ngomhla wenkathazo ndibhenela eNkosini;

ebusuku ndiyazingisa, ndiziphakamisela kuyo izandla,

umoya wam ungavumi ukuthuthuzeleka.

3Ndakucinga ngoThixo, ndiba nesingqala;

ndakucamngca, uyatyhafa umoya wam.

4Andisabazi nobuthongo;

ndixakwe nakukuthetha ziinkathazo.

5Hay' imihla yamfamlibe;

ndikhumbul' iminyaka yamandulo.

6Ebusuku ndidliwa ngumva-ndedwa;

ndiyacamngca ndiyicikida intliziyo yam, ndisithi:

7“Ngaba yondilahla kuphele iNkosi,

ingaze ibuye indamkele?

8Ngaba lutshitshile na uthando lwayo?

Sibhangile na isithembiso sayo?

9Selekulibele na uThixo ukubuya ngetarhu?

Ngaba umsindo wakhe uluvalile uvelwano?”

10Ndide ndithi: “Nantsi eyona indixhelayo:

kukunqamka kwamandla kaPhezukonke.

11Ndikhumbula izenzo zakho, *Ndikhoyo;

ewe, ndicinga ngemimangaliso yamandulo.

12Ndicamngca ngemisebenzi yakho;

ndetyisa izenzo zakho ezikhwankqisayo.”

13Hayi ke beth' ubunyulu bukaThixo!

Thixo wuphi ofana noThixo wethu?

14Wena unguThixo owenza imimangaliso;

amandla akho abonakele phakathi kwabantu;

15Wabakhulula ngamandla akho abantu;

ewe, nditsho oonyana bakaYakobi nabakaJosefu.

16Uthi wakuvela wena, Thixo, arhwaqel' amanzi,

nenzongonzongo yolwandle ingcangcazele.

17Amafu wona atsho avuz' amanzi,

isibhakabhaka sona sagragrama,

imibane yona yaphithizela.

18Izithonga zeendudumo zazihamba nezaqhwithi,

imibane yalikhanyisa lonke ihlabathi,

umhlaba wangcangcazela wanyikima.

19Wena wadabul' ulwandle,

wacand' amanzi anzongonzongo.

Ke wona umkhondo wakho awufumaneki.

20Wabakhokela njengomhlambi abantu bakho

ngesandla sikaMosis noAron.