IsiXhosa 1996 (XHO96)
74

Ukuthandazela inkululeko yesizwe

Umbongo ka-Asafu.

741Awu, Thixo! Ngani ukuba wenjenje ukusilahla?

Awusathothi na umsindo wakho kubantu bakho?

2Khawulikhumbule ibandla lakho owalifumana mandulo,

owalikhululayo ukuze libe lilifa lakho;

khumbula ikhaya lakho intaba iZiyon.

3Khawuye kuloo mabhodlo;

iintshaba zabhuqa konke endlwini yakho.

4Zabharhumla phakathi endaweni engcwele,

zaza zamisa eyazo indwe.

5Ezo zinxosha-nxosha zabhulula konke,

ngathi ngabagawuli begec' imithi.

6Zona izinto ezenziwe ngomthi

bazintlekeza ngooncelemba nezando.

7Zayintumek' umlilo indawo engcwele,

zayixabhela zayidiliza indlu yakho engcwele.

8Zathi: “Masibabhangise kuthi tu.”

Kulo lonke bazitshisa iindawo zokunqula.

9Eyakuthi indwe ayisabonakali;

akusekho namshumayeli,

kungekho waziyo ukuba koda kube nini na.

10Koda kube nini, Thixo, utshaba lungcikiva?

Lohlala lukunyelisa njalo-njalo?

11Kutheni ukuba ungasincedi?

Ngani ukuba usonge izandla?

12Kambe ke wena, Thixo, waba ngukumkani kwamandulo.

Uyabahlangula abantu ehlabathini liphela.

13Ngaloo mandla walahlula-hlula ulwandle,Mfud 14:21

waziqhekez' intloko iingwenya,

14wasintlekeza intloko isilo solwandle,Yobi 41:1; Ndum 104:26; Isaya 27:1

sakukutya kwelo libharhileyo.

15Wena wampompozisa imithombo nemilanjana,

waza wayomisa imilambo engatshiyo.

16Yadalwa nguwe imini, ngokunjalo nobusuku;

ivela kuwe inyanga, ngokunjalo nelanga.

17Yamiswa nguwe imida yehlabathi;

ngokukwanjalo ihlobo nobusika.

18Awu, *Ndikhoyo, khumbula ukuba iintshaba ziyakusinekela;

izibhoja ziyalingcikiva igama lakho.

19Ungabayekeli ezintshabeni abantu bakho;

khumbula ngokubandezeleka kwabantu bakho.

20Khawucinge ngomnqophiso wakho,

kuba eli lizwe liphethwe zizibhoja

zona zigoxa kwamnyama-ndawo.

21Sukubayekela abacinezelweyo;

nawo amahlwempu neentsizana makakudumise.

22Khawuvuke uhlanganise, Thixo;

izibhoja zisoloko zikungcikiva.

23Sukuyilibala intsholo yotshaba lwakho,

umlembelele wengxolo yabakuchasayo.

75

UThixo umgwebi

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe ka-Asafu; liculo; liculwa ngathi leliya lithi: “Uze ungatshabalalisi.”

751Ngxatsho ke, siyakubulela, Thixo!

Siyalibabaza igama lakho

ngenxa yemisebenzi yakho emangalisayo.

2“Ngexesha endilimisileyo

ndiya kugweba ndingakhethi buso.

3Lakuhexa ihlabathi nabemi balo

iintsika zalo zomelezwa ndim.

4Kwabazingcayo ndithi: ‘Kahleni ngamabhongo.’

Kwizikhohlakali ndithi: ‘Sanukuqholosa.’

5Yahlukanani nokuzigqatsa;

kuyekeni ukubhobhoza.”

6Unyuselo aluveli empuma nasentshona,

lungaveli nasentlango.

7Kaloku nguThixo ogwebayo:

uyamthoba lo, amnyuse lowa.

8*UNdikhoyo uphethe indebe ngesandla,

iphuphuma ingqumbo ebilayo;

ubarhabulisa kuyo abagwenxa,

boyisela bafince nentlenge.

9Kodwa ndohlala ndimncoma njalo-njalo;

ndiya kumemelela ndibonga uThixo kaYakobi.

10Abagwenxa ndiya kubaphul' iimpondo;

ndiluphakamis' uphondo lwamalungisa.

76

UThixo umrhwaqelisi wezikumkani

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe ka-Asafu; liculo; likhatshwa ngezeengcingo.

761UThixo uyaziwa kwaJuda;

igama lakhe lidumile kwaSirayeli.

2IseJerusalem indlu yakhe;

ikhaya lakhe liseZiyon.

3Wazikroboza iintolo namakhakha,

amakrele nezikrweqe zemfazwe.

4Kambe wena uyamangalisa ngokuqaqamba,

ubalasele kuneentaba eziyokoyoko.

5Amagorha uwahluthe amaxhoba;

amajoni alala undolala,

akabi nako ukuzisebenzisa izikrweqe.

6Uthi nje wakukhalima, Thixo kaYakobi,

amahashe nabawakhweleyo babe zizigede.

7Awu, uyamangalisa kambe!

Ngubani onokujongana nawe

wakuvutha umsindo wakho?

8Wena wagweba usemazulwini,

ihlabathi latsho lakhwankqiswa.

9Ngokuya wena wawisa isigwebo

sokusindisa abacinezelwa behlabathi.

10Ngenene ngomsindo wakho uyadunyiswa;

abasindileyo kuwo bayayaleka.

11Zifezekiseni izithembiso zenu *kuNdikhoyo uThixo;

abamngqongileyo mabezise izithabathaba

barhume kulowo ufanele ukoyikwa,

12kulowo unqamla umoya wamatshawe,

ewe, kumrhwaqelisi wezikumkani zehlabathi.