IsiXhosa 1996 (XHO96)
71

Umthandazo wengwevu

711*Ndikhoyo, ndizimela ngawe, mandingaze ndidaniswe.

2Njengokuba ulilungisa, ndihlangule undisindise;

ndiphulaphule, undikhulule.

3Yiba ngumqolomba wokuzimela;

yiba yinqaba endiphephela kuyo.

Thetha ngezwi ndikhuseleke;

kaloku uligwiba elindikhuselayo.

4Thixo wam, ndihlangule kwabakhohlakeleyo,

ndingabanjwa ngabagwenxa nezikhohlakali.

5Kaloku ithemba lam nguwe, Nkosi;

ndakholosa ngawe ndisengumntwana, Ndikhoyo.

6Ndaqamela ngawe kwasekuzalweni;

ndakhutshwa nguwe kumama.

Ndiya kukubonga njalo-njalo.

7Ndisisimanga kwabaninzi,

kodwa ke wena uyandikhusela.

8Ndiswel' imilomo yokukubonga,

ndikudumise maxa onke.

9Ungandilahli ndakuguga;

ungandishiyi ndakuphelelwa ngamandla.

10Iintshaba zifakan' imilomo ngam;

abandizungulayo bayacebisana.

11Bathi: “Ulahliwe nguThixo.

Masimsukele simgxagxamise.

Akukho uya kumhlangula.”

12Sondela kum, Thixo!

Khawuleza undincede, Thixo wam!

13Abandihlaselayo mabahlazeke babhubhe.

Ngamana baphoxeka bahlazeka

abazungula ukundenzakalisa.

14Ndiya kuthembela kuwe rhoqo,

ndikubonge njalo-njalo.

15Ndiya kububhengeza ubulungisa bakho,

ndihlale ndiluvakalisa usindiso lwakho

nakuba lungenakuphicothwa.

16Ndize kukudumisa, Mhlekazi Ndikhoyo,

ngenxa yamandla akho,

ndikubonge ngobulungisa obungakanana.

17Wandifundisa kwasebuncinaneni, Thixo.

Unangoku ndisayincoma imisebenzi yakho,

kuba iyamangalisa.

18Nangona ndiyingwevu nje, sukundilahla, Thixo,

ndide ndiwabhengeze amandla akho

nakwizizukulwana ezizayo.

19Amandla nobulungisa bakho, Thixo,

bufikelela emazulwini.

Kambe zinkulu izinto ozenzileyo.

Awu, Thixo, akakho onjengawe!

20Undithubelezise ezinkathazweni ezininzi;

kambe ke uya kundihlangula ekufeni,

undikhuphe emathunjini omhlaba.

21Uya kundizimasa, undithuthuzele kwakhona.

22Ndiya kubeth' ihapu ndikubonge,

kuba uthembekile, Thixo wam.

Ndobeth' ikatala ndikudumise,

wena Ngcwele kaSirayeli.

23Ndiya kumemelela ndinemincili,

ndicule ngokuzimisela okukhulu

ngenxa yokuba undihlangule.

24Ndiya kubalisa ngobulungisa bakho,

ndithethe ngabo ndingaphezi,

kuba abo babezama ukundenzakalisa

bahlazisiwe batsho baphoxeka.

72

Umthanjiswa kaThixo

Indumiso kaSolomon.

721Mthi jize ngobulumko bokulawula ukumkani, Thixo;

mabele ukunyaniseka kwakho umntwan' egazi;

2ukuze abaphathe ngobulungisa abantu bakho,

abalawule ngokubazelelela abahlelelekileyo.

3Mazihlaziyeke iinduli neentaba ziqhame;

makube yinzolo inkqubela nobulungisa.

4Ngamana yena wawakhusela amahlwempu,

abancede abo bahlelelekileyo,

abanyhashe abacinezeli.

5Abantu mabambuse bamkhonze

xa lisaman' ukuvela ilanga,

lo gama isakhanyisa nenyanga,

kuye kwizizukulwana ngezizukulwana.

6Makabe njengemvula emasimini,

abe njengomvimbi emhlabeni.

7Makande amalungisa ngemihla yakhe;

ewe, axhamle inzolo de ingabi sabikho inyanga.

8Ngamana olwakhe ulawulo

lwasuka elwandle lwesa elwandle,

lusuke emlanjeni iEfrati

luse eziphelweni zehlabathi.Zakar 9:10

9Ngamana baqubuda kuye abasentlango,

iintshaba zakhe zity' umhlaba.

10Ngamana ookumkani baseTashishe nabeziqithi bakhuph' imirhumo,

abaseSheba nabaseSebha bakhuph' isithabathaba.

11Bonk' ookumkani mabakhahlele kuye,

zonk' izizwe zimbuse.

12Uyabahlangula abakhalayo,

amahlwempu nabangenabani.

13Uyavelana nababuthathaka neentsizana,

abasindise abahlelelekileyo.

14Ubakhulula kwingcinezelo nakwizibhovubhovu;

kuye lixabisekile igazi labo.

15Kuye sithi: “Mpilo-nde-ntle!”

Mayize kuye igolide yaseShebha;

makathandazelwe njalo-njalo,

iintsikelelo zihlale zivuza phezu kwakhe.

16Ngamana kwayindyebo emhlabeni,

neencopho zeentaba ziqhame,

kuchume njengaseLebhanon.

Mabanyakazele abantu ezixekweni,

baxel' ingca emadlelweni.

17Igama lakhe malingaze liphele;

malibe sisimakade lixel' ilanga.

Ngamana bonk' abantu bamdumisa;

ewe, mabamnqwenelele iintsikelelo,

zonk' izizwe zimthamsanqele.

18Ngamana wadunyiswa *uNdikhoyo, uThixo kaSirayeli,

ekukuphela kwakhe owenza imimangaliso enje.

19Huntshu-u-u!

Masibongwe isidima segama lakhe kude kube nini nanini!

Ngamana waphuphuma umhlaba sisihomo nesithozela sakhe!

Huntshu-u-u!

( 20Iyaphela apha incwadi yemihobe kaDavide unyana kaJese.)

73

ICANDELO LESITHATHU

(IiNdumiso 73 – 89)

Ubulungisa bukaThixo

Umhobe ka-Asafu.

731Ngenene uThixo umphethe kakuhle uSirayeli;

ulungile kwabantliziyo zinyulu.

2Kodwa ke mna suka ndathandabuza,

ewe, gcwizi ndityibilike,

3kuba ndinekhwele ngabaqhayisayo,

kukubona inkqubela yabakhohlakeleyo.

4Kaloku bona abazani nantlungu;

baphile bayimiqaba-qaba.

5Abakhathazwa nto njengabanye abantu;

abafunyanwa zizibetho njengabanye.

6Ngoko ke bagaxel' ikratshi;

bathi wambu ugonyamelo.

7Badumb' amehlo kukutyeba;

iintliziyo ziphuphum' ubuqhophololo.

8Bayangcikiva benentlamba;

baziphakamisile basongela ngengcinezelo.

9Bangcikiva nkqu namazulu;

batheth' unothanda emhlabeni.

10Ke bona abantu bayabamkela;

barhorhozela emva kwabo.

11Bathi: “UThixo ngeke aqonde;

uPhezukonke ngeke asibhaqe.”

12Banjalo ke abakhohlakeleyo;

abazihluphi nganto, kodwa bayahluma.

13Ngani ke ukuba ndiziphathe kakuhle,

ndizigcine ndinyulu?

14Kaloku andahlukani nentlupheko;

miso le ndiyohlwaywa.

15Xa bendithetha kanjalo

bendingaba ndingcatsha abantu bakho.

16Ndizamile ukuyiphonononga le nyewe,

kodwa suka yayinkinge kum.

17Ndide ke ndabhenela engcweleni kaThixo,

ndacacelwa ke sisiphelo sabo.

18Ngenene ubabeka emtyibilizini,

bawe batshabalale.

19Ngephanyazo baba nesiphelo esilumezayo,

beyela bephanziswa kukunkwantya.

20Nkosi, banjengephupha ekuphaphameni komntu;

ubume balo buyalibaleka akuvuka.

21Ngokuya ndandibindekile,

ndikhathazekile entliziyweni,

22ndandingaqondi, ndisisidenge;

ndandiziphethe njengesilwanyana.

23Kambe ke ndisoloko ndikuwe;

undithe chu ngesandla.

24Ewe, wena uyandithundeza;

kamva ke wondamkelela ewongeni.

25Ndikholosa ngawe usemazulwini;

ungowam nje ke, andilinanze nganto ihlabathi.

26Umzimba nentliziyo zingade ziphelelwe,

wona amandla am nguThixo, ulibango lam naphakade.

27Abakutyeshelayo baya kubhanga;

uyabatshabalalisa abaqhankqalazi.

28Kum ke kuluyolo ukuba kufuphi kuwe, Thixo.

Nkosi yam *Ndikhoyo, ndikhuselwa nguwe,

ukuze ndibalise ngemisebenzi yakho.