IsiXhosa 1996 (XHO96)
71

Umthandazo wengwevu

711*Ndikhoyo, ndizimela ngawe, mandingaze ndidaniswe.

2Njengokuba ulilungisa, ndihlangule undisindise;

ndiphulaphule, undikhulule.

3Yiba ngumqolomba wokuzimela;

yiba yinqaba endiphephela kuyo.

Thetha ngezwi ndikhuseleke;

kaloku uligwiba elindikhuselayo.

4Thixo wam, ndihlangule kwabakhohlakeleyo,

ndingabanjwa ngabagwenxa nezikhohlakali.

5Kaloku ithemba lam nguwe, Nkosi;

ndakholosa ngawe ndisengumntwana, Ndikhoyo.

6Ndaqamela ngawe kwasekuzalweni;

ndakhutshwa nguwe kumama.

Ndiya kukubonga njalo-njalo.

7Ndisisimanga kwabaninzi,

kodwa ke wena uyandikhusela.

8Ndiswel' imilomo yokukubonga,

ndikudumise maxa onke.

9Ungandilahli ndakuguga;

ungandishiyi ndakuphelelwa ngamandla.

10Iintshaba zifakan' imilomo ngam;

abandizungulayo bayacebisana.

11Bathi: “Ulahliwe nguThixo.

Masimsukele simgxagxamise.

Akukho uya kumhlangula.”

12Sondela kum, Thixo!

Khawuleza undincede, Thixo wam!

13Abandihlaselayo mabahlazeke babhubhe.

Ngamana baphoxeka bahlazeka

abazungula ukundenzakalisa.

14Ndiya kuthembela kuwe rhoqo,

ndikubonge njalo-njalo.

15Ndiya kububhengeza ubulungisa bakho,

ndihlale ndiluvakalisa usindiso lwakho

nakuba lungenakuphicothwa.

16Ndize kukudumisa, Mhlekazi Ndikhoyo,

ngenxa yamandla akho,

ndikubonge ngobulungisa obungakanana.

17Wandifundisa kwasebuncinaneni, Thixo.

Unangoku ndisayincoma imisebenzi yakho,

kuba iyamangalisa.

18Nangona ndiyingwevu nje, sukundilahla, Thixo,

ndide ndiwabhengeze amandla akho

nakwizizukulwana ezizayo.

19Amandla nobulungisa bakho, Thixo,

bufikelela emazulwini.

Kambe zinkulu izinto ozenzileyo.

Awu, Thixo, akakho onjengawe!

20Undithubelezise ezinkathazweni ezininzi;

kambe ke uya kundihlangula ekufeni,

undikhuphe emathunjini omhlaba.

21Uya kundizimasa, undithuthuzele kwakhona.

22Ndiya kubeth' ihapu ndikubonge,

kuba uthembekile, Thixo wam.

Ndobeth' ikatala ndikudumise,

wena Ngcwele kaSirayeli.

23Ndiya kumemelela ndinemincili,

ndicule ngokuzimisela okukhulu

ngenxa yokuba undihlangule.

24Ndiya kubalisa ngobulungisa bakho,

ndithethe ngabo ndingaphezi,

kuba abo babezama ukundenzakalisa

bahlazisiwe batsho baphoxeka.