IsiXhosa 1996 (XHO96)
69

Ukuzibika

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide. Uculwa ngathi yilaa ngoma ithi: “Iinyibiba.”

691Awu, khawundihlangule, Thixo!

Ndithe gabhu ngentamo emanzini.

2Ndiyazika eludakeni olubizelayo,

apho kungekho nokuxhathisa.

Ndithe dyumpu esizibeni;

umsinga uyandintywilisela.

3Sendikhale zada zoma,

kungokunje ndom' umqala;

amehlo afiphele kukujong' enkalweni,

ndilangazelela wena, Thixo wam.

4Abo bandithiyileyo ngaphandle kwesizathu

bagqitha inani leenwele zentloko yam.Ndum 35:19; Yoh 15:25

Zizigantsontso ezifuna ukunditshabalalisa,

ezindihlasela ngokundityhola.

Ndingathini ukuhlawula ndingebanga nje?

5Ke wena, Thixo wam, uyasazi isono sam;

amatyala am' aselubala kuwe.

6Awu, *Ndikhoyo, Thixo onamandla onke,

mandingabahlazisi abo bakholosa ngawe;

abakulangazelelayo mabangangcikivwa

ngenxa yam, Thixo kaSirayeli.

7Kaloku kungenxa yakho ndinyeliswa nje;

ngoku sendintywil' ehlazweni.

8Sendaba yintlanga kumawethu;

ndingumhambi kwiinto zikabawo.

9Ke kona ukuzondelela indlu yakho kundongamele;Yoh 2:17

izithuko zabakunyelisayo ziphezu kwam.Roma 15:3

10Ndalila ezimathontsi, ndizila ukutya,

kodwa naleyo yaba sisingcikivo.

11Ndithi ndakunxiba ezirhwexayo zokuzila

ndisuke ndibe ngundaba-mlonyeni.

12Bancokola ngam ezimbuthweni;

sendide ndayingoma yamanxila.

13Kambe ke, Ndikhoyo, mna ndiyakuthandaza.

Ngeli xesha lifanelekileyo, Thixo,

nangenxa yendyebo yezibele zothando lwakho,

khawuncede undiphendule.

Ngenxa yokuthembeka kwakho ndihlangule;

naku sendizika eludakeni.

14Ndisindise ezintshabeni zam;

ndikhuphe emanzini anzongonzongo.

15Ewe, mandingantywiliselwa ngumsinga;

mandingarhaxwa kwisiziba esimnyama;

mandingaginywa yinzonzobila.

16Hayi ubuhle bezibele zakho!

Ndikhoyo, ndivelele undiphendule;

ewe, ngokobuninzi beenceba zakho ndive!

17Musa ukusifulathela isicaka sakho.

Ndibandezelekile; nceda undiphendule.

18Sondela undisindise;

ndikhulule ezintshabeni zam.

19Uyayazi indlela endingcikivwa ngayo;

uyazi ukuba andinto yanto, ndihlazekile;

uyazazi zonke iintshaba zam.

20Izinyeliso ziwaphule umoya wam;

kungokunje ndivikivekile.

Ndathemba ukukhuzwa, kodwa nya!

Nokuthuthuzelwa andakufumana.

21Ndaweni yokutya ndanikwa ityhefu;

endaweni yamanzi yaba yiviniga.Mat 27:48; Marko 15:36; Luka 23:36; Yoh 19:28-29

22Mabenzakaliswe kwakukutya kwabo,

amatheko abo abe ngumgibe kubo.

23Mabamfanyekiswe bangaboni;

umzimba wabo mawutyhutyhwe lidumbe.Roma 11:9-10

24Mabagutyungelwe yingqumbo yakho;

mabatshiswe ngumsindo wakho.

25Mawube linxuwa umzi wabo,

makungahlali nabani kuwo,Mseb 1:20

26kuba bayamtshutshisa ombethileyo,

baphoxise ngaye omenzakalisileyo.

27Bancine ngesona sohlwayo;

mabaphoswe yinceba yakho.

28Mabacinywe kwincwadi yoludwe lwabaphilayo,Mfud 32:32; siTyh 3:5; 13:8; 17:8

mabangadweliswa namalungisa.

29Kambe ke ndiyajwaqeka yintlungu;

ndonyule undisindise, Thixo.

30Ndiya kumemelela ndibonge uThixo;

ndiya kumncoma ndidomboze.

31Lo ke wona umbulelo ubalasele;

ungaphezulu kokubulela ngethole kuNdikhoyo,

uyidlula lee inkunzi yenkomo.

32Ke bona abahlelelekileyo baya kuvuya;

abamlangazelelayo uThixo bokhuthazeka.

33Kaloku uNdikhoyo uyabeva abahlelelekileyo;

akabacekisi abakhe ababanjiweyo.

34Dandulukani, mazulu nani hlabathi, nimbonge,

nani zilwandle nako konke okushukumayo kuni!

35Kuba uThixo uya kuyisindisa iZiyon,

aphinde azakhe izixeko zakwaJuda.

Izicaka zakhe ziya kuba ngabemi bakhona,

36izizukulwana zona zidle ilifa,

bathi nabamthandayo bahlale khona.

70

Ukucela uncedo

(Ndum 40:13-17)

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide, olungiselelwe umnikelo wesikhumbuzo.

701Awu, khawuncede undihlangule, Thixo!

Khawuleza, *Ndikhoyo, undincede!

2Mabadane badideke abandizondayo;

mabarhoxe baphoxeke abazungula ukundenzakalisa.

3Mabajike benyoshoza abo bathi tshotsho vityo.

4Abakulangazelelayo mabavuye bagcobe ngawe;

abaluthandayo usindiso lwakho mabangaphezi ukuthi:

“Huntshu – uyingangalala uThixo!”

5Ke mna ndilihlwempu, ndiludwayi;

awu, Thixo, khawundivelele!

Umncedi nomhlanguli wam nguwe;

sukuba saphozisa maseko, Ndikhoyo!

71

Umthandazo wengwevu

711*Ndikhoyo, ndizimela ngawe, mandingaze ndidaniswe.

2Njengokuba ulilungisa, ndihlangule undisindise;

ndiphulaphule, undikhulule.

3Yiba ngumqolomba wokuzimela;

yiba yinqaba endiphephela kuyo.

Thetha ngezwi ndikhuseleke;

kaloku uligwiba elindikhuselayo.

4Thixo wam, ndihlangule kwabakhohlakeleyo,

ndingabanjwa ngabagwenxa nezikhohlakali.

5Kaloku ithemba lam nguwe, Nkosi;

ndakholosa ngawe ndisengumntwana, Ndikhoyo.

6Ndaqamela ngawe kwasekuzalweni;

ndakhutshwa nguwe kumama.

Ndiya kukubonga njalo-njalo.

7Ndisisimanga kwabaninzi,

kodwa ke wena uyandikhusela.

8Ndiswel' imilomo yokukubonga,

ndikudumise maxa onke.

9Ungandilahli ndakuguga;

ungandishiyi ndakuphelelwa ngamandla.

10Iintshaba zifakan' imilomo ngam;

abandizungulayo bayacebisana.

11Bathi: “Ulahliwe nguThixo.

Masimsukele simgxagxamise.

Akukho uya kumhlangula.”

12Sondela kum, Thixo!

Khawuleza undincede, Thixo wam!

13Abandihlaselayo mabahlazeke babhubhe.

Ngamana baphoxeka bahlazeka

abazungula ukundenzakalisa.

14Ndiya kuthembela kuwe rhoqo,

ndikubonge njalo-njalo.

15Ndiya kububhengeza ubulungisa bakho,

ndihlale ndiluvakalisa usindiso lwakho

nakuba lungenakuphicothwa.

16Ndize kukudumisa, Mhlekazi Ndikhoyo,

ngenxa yamandla akho,

ndikubonge ngobulungisa obungakanana.

17Wandifundisa kwasebuncinaneni, Thixo.

Unangoku ndisayincoma imisebenzi yakho,

kuba iyamangalisa.

18Nangona ndiyingwevu nje, sukundilahla, Thixo,

ndide ndiwabhengeze amandla akho

nakwizizukulwana ezizayo.

19Amandla nobulungisa bakho, Thixo,

bufikelela emazulwini.

Kambe zinkulu izinto ozenzileyo.

Awu, Thixo, akakho onjengawe!

20Undithubelezise ezinkathazweni ezininzi;

kambe ke uya kundihlangula ekufeni,

undikhuphe emathunjini omhlaba.

21Uya kundizimasa, undithuthuzele kwakhona.

22Ndiya kubeth' ihapu ndikubonge,

kuba uthembekile, Thixo wam.

Ndobeth' ikatala ndikudumise,

wena Ngcwele kaSirayeli.

23Ndiya kumemelela ndinemincili,

ndicule ngokuzimisela okukhulu

ngenxa yokuba undihlangule.

24Ndiya kubalisa ngobulungisa bakho,

ndithethe ngabo ndingaphezi,

kuba abo babezama ukundenzakalisa

bahlazisiwe batsho baphoxeka.