IsiXhosa 1996 (XHO96)
69

Ukuzibika

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide. Uculwa ngathi yilaa ngoma ithi: “Iinyibiba.”

691Awu, khawundihlangule, Thixo!

Ndithe gabhu ngentamo emanzini.

2Ndiyazika eludakeni olubizelayo,

apho kungekho nokuxhathisa.

Ndithe dyumpu esizibeni;

umsinga uyandintywilisela.

3Sendikhale zada zoma,

kungokunje ndom' umqala;

amehlo afiphele kukujong' enkalweni,

ndilangazelela wena, Thixo wam.

4Abo bandithiyileyo ngaphandle kwesizathu

bagqitha inani leenwele zentloko yam.Ndum 35:19; Yoh 15:25

Zizigantsontso ezifuna ukunditshabalalisa,

ezindihlasela ngokundityhola.

Ndingathini ukuhlawula ndingebanga nje?

5Ke wena, Thixo wam, uyasazi isono sam;

amatyala am' aselubala kuwe.

6Awu, *Ndikhoyo, Thixo onamandla onke,

mandingabahlazisi abo bakholosa ngawe;

abakulangazelelayo mabangangcikivwa

ngenxa yam, Thixo kaSirayeli.

7Kaloku kungenxa yakho ndinyeliswa nje;

ngoku sendintywil' ehlazweni.

8Sendaba yintlanga kumawethu;

ndingumhambi kwiinto zikabawo.

9Ke kona ukuzondelela indlu yakho kundongamele;Yoh 2:17

izithuko zabakunyelisayo ziphezu kwam.Roma 15:3

10Ndalila ezimathontsi, ndizila ukutya,

kodwa naleyo yaba sisingcikivo.

11Ndithi ndakunxiba ezirhwexayo zokuzila

ndisuke ndibe ngundaba-mlonyeni.

12Bancokola ngam ezimbuthweni;

sendide ndayingoma yamanxila.

13Kambe ke, Ndikhoyo, mna ndiyakuthandaza.

Ngeli xesha lifanelekileyo, Thixo,

nangenxa yendyebo yezibele zothando lwakho,

khawuncede undiphendule.

Ngenxa yokuthembeka kwakho ndihlangule;

naku sendizika eludakeni.

14Ndisindise ezintshabeni zam;

ndikhuphe emanzini anzongonzongo.

15Ewe, mandingantywiliselwa ngumsinga;

mandingarhaxwa kwisiziba esimnyama;

mandingaginywa yinzonzobila.

16Hayi ubuhle bezibele zakho!

Ndikhoyo, ndivelele undiphendule;

ewe, ngokobuninzi beenceba zakho ndive!

17Musa ukusifulathela isicaka sakho.

Ndibandezelekile; nceda undiphendule.

18Sondela undisindise;

ndikhulule ezintshabeni zam.

19Uyayazi indlela endingcikivwa ngayo;

uyazi ukuba andinto yanto, ndihlazekile;

uyazazi zonke iintshaba zam.

20Izinyeliso ziwaphule umoya wam;

kungokunje ndivikivekile.

Ndathemba ukukhuzwa, kodwa nya!

Nokuthuthuzelwa andakufumana.

21Ndaweni yokutya ndanikwa ityhefu;

endaweni yamanzi yaba yiviniga.Mat 27:48; Marko 15:36; Luka 23:36; Yoh 19:28-29

22Mabenzakaliswe kwakukutya kwabo,

amatheko abo abe ngumgibe kubo.

23Mabamfanyekiswe bangaboni;

umzimba wabo mawutyhutyhwe lidumbe.Roma 11:9-10

24Mabagutyungelwe yingqumbo yakho;

mabatshiswe ngumsindo wakho.

25Mawube linxuwa umzi wabo,

makungahlali nabani kuwo,Mseb 1:20

26kuba bayamtshutshisa ombethileyo,

baphoxise ngaye omenzakalisileyo.

27Bancine ngesona sohlwayo;

mabaphoswe yinceba yakho.

28Mabacinywe kwincwadi yoludwe lwabaphilayo,Mfud 32:32; siTyh 3:5; 13:8; 17:8

mabangadweliswa namalungisa.

29Kambe ke ndiyajwaqeka yintlungu;

ndonyule undisindise, Thixo.

30Ndiya kumemelela ndibonge uThixo;

ndiya kumncoma ndidomboze.

31Lo ke wona umbulelo ubalasele;

ungaphezulu kokubulela ngethole kuNdikhoyo,

uyidlula lee inkunzi yenkomo.

32Ke bona abahlelelekileyo baya kuvuya;

abamlangazelelayo uThixo bokhuthazeka.

33Kaloku uNdikhoyo uyabeva abahlelelekileyo;

akabacekisi abakhe ababanjiweyo.

34Dandulukani, mazulu nani hlabathi, nimbonge,

nani zilwandle nako konke okushukumayo kuni!

35Kuba uThixo uya kuyisindisa iZiyon,

aphinde azakhe izixeko zakwaJuda.

Izicaka zakhe ziya kuba ngabemi bakhona,

36izizukulwana zona zidle ilifa,

bathi nabamthandayo bahlale khona.