IsiXhosa 1996 (XHO96)
67

Elokubulela

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe oculwayo; ukhatshwa ziintambula.

671Ngamana wanesisa wasithamsanqelisa, Thixo!

Ewe, ngamana ungenza kube hele kube chosi kuthi,

2ukuze yaziwe intando yakho emhlabeni,

izizwe ziluxhamle usindiso lwakho.

3Zonk' iintlanga mazikubonge, Thixo;

bonk' abantu mabakudumise.

4Mazidanduluk' izizwe zicule ngemincili,

kuba wena ulawula ngobulungisa,

zaluswa nguwe zonk' izizwe.

5Zonk' iintlanga mazikubonge, Thixo;

bonk' abantu mabakudumise.

6Ilizwe liphuphum' indyebo.

UThixo usithamsanqele; nditsho uThixo wethu.

7Ngenene uThixo uyasithamsanqela;

ngamana lamthobela ihlabathi jikelele.

68

Umhobe wesizwe

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe oculwayo kaDavide.

681Ngamana waphakam' uThixo,

waziswantsulis' iintshaba zakhe.

Banga bangaba ziintsali abamthiyileyo.

2Mabaphaphatheke; bavuthele, bathi shwaka, baxel' umsi.

Mabanyibilike, baxel' umthwebeba emlilweni.

Mababhubhe phantsi koThixo abakhohlakeleyo.

3Ke wona amalungisa makonwabe.

Wona makavuye phambi koThixo.

Ewe, makabe nemihlali nemincili.

4Culelani uThixo, nibong' igama lakhe.

Ewe, mbongeni lowo ucand' emafini.

Igama lakhe *nguNdikhoyo, vuyani ngenxa yakhe.

5UThixo usendlwini yakhe engcwele.

Nguyise weenkedama, umthetheleli wabahlolokazi.

6Abangenabani ubenzela izihlobo.

Amabanjwa uwakhokelela enyhwebeni;

ke bona abavukeli bohlala kwelingumqwebedu.

7Ke wena, Thixo, wabakhokela abantu bakho;

wanyantsula, wacanda entlango.

8Umhlaba watsho wanyikima, yagalelek' imvula,

ngokufika kukaThixo waseSinayi;Mfud 19:18

ewe, nditsho uThixo wamaSirayeli.

9Wena, Thixo, wathulula izandyondyo zemvula,

walinyanga ilizwe lakho elibharhileyo.

10Abantu bakho watsho bazuza umhlaba wokuma;

ngenceba yakho wabazelelela abahlelelekileyo.

11INkosi inika umyalelo,

batsho babe baninzi abavakalisa iindaba.

12Iinjengele zomkhosi nâzo zibaleka;

ke bona abafazi basala besab' amaxhoba.

13Sebengathi ngamahobe ahonjiswe ngesiliva;

amaphiko ehonjiswe ngegolide.

14Wathi uSomandla ukubasarhaza ookumkani,

kwatsho kwalal' ikhephu eZalmon.

15Iphakamile ke kambe intaba iBhashan;

yintaba encopho zininzi.

16Zintabandini, ngani ukuba niyigxeleshe intaba,

nditsho intaba enqwenelekayo kuThixo,

apho wohlala khona ngonaphakade uNdikhoyo!

17UNdikhoyo weza ngeenqwelo ezimawaka-waka,

ephuma eSinayi, esiza ebhotwe.

18Wantinga, wanyukela phezulu,

erhuqa umngcelele wabathinjwa,

wamkela izipho ebantwini,Efese 4:8

ewe, nditsho nakwabamvukelayo,

ukuze uNdikhoyo uThixo ahlale khona.

19Yibongeni iNkosi!

Mihla le iyasazelelela, uThixo ngumsindisi wethu.

20UThixo wethu ungosindisayo;

uMhlekazi uNdikhoyo uyasihlangula ekufeni.

21Kodwa ke uThixo uya kuzintlekeza iintshaba zakhe,

abo bathene nca nenkohlakalo.

22INkosi yathi: “Ndiya kuzibuyisa eBhashan;

ndiya kuzirhola enzonzobileni yolwandle;

23ukuze nina nigxampuze egazini lazo,

zona izinja zihluthe kukuxhaph' igazi.”

24Umngcelele wakho, Thixo, uyabonakala,

umngcelele oya esibingelelweni,

nditsho okaThixo, ukumkani wam.

25Phambili ngabantyilozayo, belandelwa ngabangqungqayo;

phakathi kwabo iintombi zibeth' iingqongqo.

26Mbongeni uThixo embizweni yakhe;

mbongeni, nina bandla likaSirayeli!

27Zikhokelwa nguBhenjamin inci.

Nâlo neqela lamatshawe akwaJuda.

Ayalandela awakwaZebhulon nawakwaNafetali.

28Bonakalìsa ubungangamsha bakho, Thixo;

loo mandla wasinceda ngawo, Thixo.

29Ngenxa yesidima sendlu yakho eJerusalem

izikumkani ziza zipheth' imirhumo.

30Bakhalimele abo bahlala eJiputa,

isizwe esiziphetheleyo izizwe,

esicinezela ezinye ngenxa yomrhumo.

Isizwe esingumnqay' ulambile

sizichitha-chithile ezinye izizwe.

31Imirhumo mayize iphuma eJiputa;

amaKushe makaphakamele kuThixo azibike.

32Culelan' uThixo, zizwe zehlabathi;

memelelani nimbonge uMhlekazi;

33kulowo ucanda amazulu,

nditsho amazulu amandulo,

otsho ngelizwi ngathi liyazongoma.

34Wancomeni amandla kaThixo

obungangamsha buphezu koSirayeli,

omagunya akhe asesibhakabhakeni.

35Uyamangalisa uThixo kwikomkhulu lakhe;

ewe, nditsho uThixo kaSirayeli.

Abantu bakhe ubabela amandla nokomelela.

Huntshu-u-u, mbongeni uThixo!

69

Ukuzibika

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide. Uculwa ngathi yilaa ngoma ithi: “Iinyibiba.”

691Awu, khawundihlangule, Thixo!

Ndithe gabhu ngentamo emanzini.

2Ndiyazika eludakeni olubizelayo,

apho kungekho nokuxhathisa.

Ndithe dyumpu esizibeni;

umsinga uyandintywilisela.

3Sendikhale zada zoma,

kungokunje ndom' umqala;

amehlo afiphele kukujong' enkalweni,

ndilangazelela wena, Thixo wam.

4Abo bandithiyileyo ngaphandle kwesizathu

bagqitha inani leenwele zentloko yam.Ndum 35:19; Yoh 15:25

Zizigantsontso ezifuna ukunditshabalalisa,

ezindihlasela ngokundityhola.

Ndingathini ukuhlawula ndingebanga nje?

5Ke wena, Thixo wam, uyasazi isono sam;

amatyala am' aselubala kuwe.

6Awu, *Ndikhoyo, Thixo onamandla onke,

mandingabahlazisi abo bakholosa ngawe;

abakulangazelelayo mabangangcikivwa

ngenxa yam, Thixo kaSirayeli.

7Kaloku kungenxa yakho ndinyeliswa nje;

ngoku sendintywil' ehlazweni.

8Sendaba yintlanga kumawethu;

ndingumhambi kwiinto zikabawo.

9Ke kona ukuzondelela indlu yakho kundongamele;Yoh 2:17

izithuko zabakunyelisayo ziphezu kwam.Roma 15:3

10Ndalila ezimathontsi, ndizila ukutya,

kodwa naleyo yaba sisingcikivo.

11Ndithi ndakunxiba ezirhwexayo zokuzila

ndisuke ndibe ngundaba-mlonyeni.

12Bancokola ngam ezimbuthweni;

sendide ndayingoma yamanxila.

13Kambe ke, Ndikhoyo, mna ndiyakuthandaza.

Ngeli xesha lifanelekileyo, Thixo,

nangenxa yendyebo yezibele zothando lwakho,

khawuncede undiphendule.

Ngenxa yokuthembeka kwakho ndihlangule;

naku sendizika eludakeni.

14Ndisindise ezintshabeni zam;

ndikhuphe emanzini anzongonzongo.

15Ewe, mandingantywiliselwa ngumsinga;

mandingarhaxwa kwisiziba esimnyama;

mandingaginywa yinzonzobila.

16Hayi ubuhle bezibele zakho!

Ndikhoyo, ndivelele undiphendule;

ewe, ngokobuninzi beenceba zakho ndive!

17Musa ukusifulathela isicaka sakho.

Ndibandezelekile; nceda undiphendule.

18Sondela undisindise;

ndikhulule ezintshabeni zam.

19Uyayazi indlela endingcikivwa ngayo;

uyazi ukuba andinto yanto, ndihlazekile;

uyazazi zonke iintshaba zam.

20Izinyeliso ziwaphule umoya wam;

kungokunje ndivikivekile.

Ndathemba ukukhuzwa, kodwa nya!

Nokuthuthuzelwa andakufumana.

21Ndaweni yokutya ndanikwa ityhefu;

endaweni yamanzi yaba yiviniga.Mat 27:48; Marko 15:36; Luka 23:36; Yoh 19:28-29

22Mabenzakaliswe kwakukutya kwabo,

amatheko abo abe ngumgibe kubo.

23Mabamfanyekiswe bangaboni;

umzimba wabo mawutyhutyhwe lidumbe.Roma 11:9-10

24Mabagutyungelwe yingqumbo yakho;

mabatshiswe ngumsindo wakho.

25Mawube linxuwa umzi wabo,

makungahlali nabani kuwo,Mseb 1:20

26kuba bayamtshutshisa ombethileyo,

baphoxise ngaye omenzakalisileyo.

27Bancine ngesona sohlwayo;

mabaphoswe yinceba yakho.

28Mabacinywe kwincwadi yoludwe lwabaphilayo,Mfud 32:32; siTyh 3:5; 13:8; 17:8

mabangadweliswa namalungisa.

29Kambe ke ndiyajwaqeka yintlungu;

ndonyule undisindise, Thixo.

30Ndiya kumemelela ndibonge uThixo;

ndiya kumncoma ndidomboze.

31Lo ke wona umbulelo ubalasele;

ungaphezulu kokubulela ngethole kuNdikhoyo,

uyidlula lee inkunzi yenkomo.

32Ke bona abahlelelekileyo baya kuvuya;

abamlangazelelayo uThixo bokhuthazeka.

33Kaloku uNdikhoyo uyabeva abahlelelekileyo;

akabacekisi abakhe ababanjiweyo.

34Dandulukani, mazulu nani hlabathi, nimbonge,

nani zilwandle nako konke okushukumayo kuni!

35Kuba uThixo uya kuyisindisa iZiyon,

aphinde azakhe izixeko zakwaJuda.

Izicaka zakhe ziya kuba ngabemi bakhona,

36izizukulwana zona zidle ilifa,

bathi nabamthandayo bahlale khona.