IsiXhosa 1996 (XHO96)
68

Umhobe wesizwe

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe oculwayo kaDavide.

681Ngamana waphakam' uThixo,

waziswantsulis' iintshaba zakhe.

Banga bangaba ziintsali abamthiyileyo.

2Mabaphaphatheke; bavuthele, bathi shwaka, baxel' umsi.

Mabanyibilike, baxel' umthwebeba emlilweni.

Mababhubhe phantsi koThixo abakhohlakeleyo.

3Ke wona amalungisa makonwabe.

Wona makavuye phambi koThixo.

Ewe, makabe nemihlali nemincili.

4Culelani uThixo, nibong' igama lakhe.

Ewe, mbongeni lowo ucand' emafini.

Igama lakhe *nguNdikhoyo, vuyani ngenxa yakhe.

5UThixo usendlwini yakhe engcwele.

Nguyise weenkedama, umthetheleli wabahlolokazi.

6Abangenabani ubenzela izihlobo.

Amabanjwa uwakhokelela enyhwebeni;

ke bona abavukeli bohlala kwelingumqwebedu.

7Ke wena, Thixo, wabakhokela abantu bakho;

wanyantsula, wacanda entlango.

8Umhlaba watsho wanyikima, yagalelek' imvula,

ngokufika kukaThixo waseSinayi;Mfud 19:18

ewe, nditsho uThixo wamaSirayeli.

9Wena, Thixo, wathulula izandyondyo zemvula,

walinyanga ilizwe lakho elibharhileyo.

10Abantu bakho watsho bazuza umhlaba wokuma;

ngenceba yakho wabazelelela abahlelelekileyo.

11INkosi inika umyalelo,

batsho babe baninzi abavakalisa iindaba.

12Iinjengele zomkhosi nâzo zibaleka;

ke bona abafazi basala besab' amaxhoba.

13Sebengathi ngamahobe ahonjiswe ngesiliva;

amaphiko ehonjiswe ngegolide.

14Wathi uSomandla ukubasarhaza ookumkani,

kwatsho kwalal' ikhephu eZalmon.

15Iphakamile ke kambe intaba iBhashan;

yintaba encopho zininzi.

16Zintabandini, ngani ukuba niyigxeleshe intaba,

nditsho intaba enqwenelekayo kuThixo,

apho wohlala khona ngonaphakade uNdikhoyo!

17UNdikhoyo weza ngeenqwelo ezimawaka-waka,

ephuma eSinayi, esiza ebhotwe.

18Wantinga, wanyukela phezulu,

erhuqa umngcelele wabathinjwa,

wamkela izipho ebantwini,Efese 4:8

ewe, nditsho nakwabamvukelayo,

ukuze uNdikhoyo uThixo ahlale khona.

19Yibongeni iNkosi!

Mihla le iyasazelelela, uThixo ngumsindisi wethu.

20UThixo wethu ungosindisayo;

uMhlekazi uNdikhoyo uyasihlangula ekufeni.

21Kodwa ke uThixo uya kuzintlekeza iintshaba zakhe,

abo bathene nca nenkohlakalo.

22INkosi yathi: “Ndiya kuzibuyisa eBhashan;

ndiya kuzirhola enzonzobileni yolwandle;

23ukuze nina nigxampuze egazini lazo,

zona izinja zihluthe kukuxhaph' igazi.”

24Umngcelele wakho, Thixo, uyabonakala,

umngcelele oya esibingelelweni,

nditsho okaThixo, ukumkani wam.

25Phambili ngabantyilozayo, belandelwa ngabangqungqayo;

phakathi kwabo iintombi zibeth' iingqongqo.

26Mbongeni uThixo embizweni yakhe;

mbongeni, nina bandla likaSirayeli!

27Zikhokelwa nguBhenjamin inci.

Nâlo neqela lamatshawe akwaJuda.

Ayalandela awakwaZebhulon nawakwaNafetali.

28Bonakalìsa ubungangamsha bakho, Thixo;

loo mandla wasinceda ngawo, Thixo.

29Ngenxa yesidima sendlu yakho eJerusalem

izikumkani ziza zipheth' imirhumo.

30Bakhalimele abo bahlala eJiputa,

isizwe esiziphetheleyo izizwe,

esicinezela ezinye ngenxa yomrhumo.

Isizwe esingumnqay' ulambile

sizichitha-chithile ezinye izizwe.

31Imirhumo mayize iphuma eJiputa;

amaKushe makaphakamele kuThixo azibike.

32Culelan' uThixo, zizwe zehlabathi;

memelelani nimbonge uMhlekazi;

33kulowo ucanda amazulu,

nditsho amazulu amandulo,

otsho ngelizwi ngathi liyazongoma.

34Wancomeni amandla kaThixo

obungangamsha buphezu koSirayeli,

omagunya akhe asesibhakabhakeni.

35Uyamangalisa uThixo kwikomkhulu lakhe;

ewe, nditsho uThixo kaSirayeli.

Abantu bakhe ubabela amandla nokomelela.

Huntshu-u-u, mbongeni uThixo!