IsiXhosa 1996 (XHO96)
65

Elokudumisa nokubulela

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe oculwayo kaDavide.

651Ufanelwe kukubongwa, Thixo, eZiyon,

zifezekiswe kuwe izibhambathiso.

2Wena uyawugqala umthandazo;

bonke baya kuza kuwe.

3Ngenxa yobugwenxa bethu

iziphoso zethu ziyasongamela,

kodwa wena uyasixolela.

4Uthamsanqelekile omnyulayo wena.

Lowo umhlalisa enkundleni yakwakho.

Siya kufumana ukwanela endlwini yakho,

apho kukho ubunewu-newu nobungcwele.

5Ngemisebenzi yakho emangalisayo

uyasiphendula usikhulule.

Thixo, wena uyinkululeko kuthi.

Ihlabathi liphela lithembele ngawe,

nditsho neelwandle jikelele.

6Iintaba waziseka ngegunya lakho,

zingumzobo wamandla akho.

7Ungumthozamisi weelwandle ezilwayo,

umthibazi wamaza alatyuzayo,

umthomalalisi wezizwe ezixokozelayo.

8Nabaseziphelweni zehlabathi bathi,

bakuzibona ezi zinto, barhwaqele.

Ngapha nangapha wena uhlwayela ulonwabo.

9Ilizwe wena ulalusa ngemvula;

wena ulitsho libe yintombazana.

Ke yona imilambo iyankcenkceza;

uyabalungiselela bafumane indyebo.

10Amasimi uwavathisa ngemvula, atsho ee thinte ngamanzi.

Umhlaba uwunyakamisa ngomvimbi, zitsho ziqhame izityalo.

11Unyaka uwuthi jize ngendyebo,

kuvuz' ubusi namafutha kwimizila yeenyawo zakho.

12Amadlelo athe thande yimfuyo;

iinduli zimbeje-mbeje, ziyavuya.

13Idobo liphanjwe yimihlambi;

iintili zivathiswe likhaba.

Ziyakratsha, ziyacula zinemincili.

66

Elokudumisa nelokubulela

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe oculwayo.

661Khanitsho ngentsholo nidumisa,

nibong' uThixo, nonke bemi behlabathi!

2Culani nidumise isidima sakhe;

khanimtyibele nimemelele!

3Dandulukani, nithi kuThixo:

“Iyamangalisa imisebenzi yakho;

ubungangamsha bakho bunabile;

buzitsho neentshaba zakho zinkwantye.

4Ihlabathi liphela likhahlela kuwe,

livum' amaculo, lidumisa wena;

liyamemelela, libong' igama lakho.”

5Yizani niyibone imisebenzi kaThixo;

izenzo zakhe ziyalumangalisa uluntu.

6Ulwandle walujika lwayinkangala.Mfud 14:21

Umlambokazi bawuwela betabhata.Yosh 3:14-17

Ngenene sachulumacha ngenxa yakhe.

7Igunya lamandla akhe alinamida.

Iliso lakhe lizalusile izizwe;

nezibhoja mazingajambalazi.

8Mncomeni uThixo wethu, nonke zizwe!

Izibongo zenu maziviwe nangabakude.

9Yena wasithundeza wasixhasa;

akasiyekelanga ekutyibilikeni.

10Kaloku, wena Thixo, usivavanyile;

usicikide njengesiliva.

11Wasiyeka sagaxeleka elubobeni;

wasiyekela sathandelwa ziinkxwaleko.

12Wasivula, iintshaba zasityakatya,

sadada emililweni nasemanzini;

wabuya wasithi jize ngendyebo.

13Ndoya endlwini yakho,

ndikuphathele amadini atshiswayo;

ndiza kuzifezekisa izithembiso zam,

14ndizenze izinto endazithethayo

mhla kwakugos' okwaphukayo.

15Ndiza kukwenzela amadini ngezityebileyo,

ndiqhumise ngombingelelo weenkunzi zeegusha,

ndibingelele ngeenkunzi zeenkomo nezeebhokhwe.

16Nonke nina nimhlonelayo uThixo,

yizani ndinibonise izinto andenzele zona.

17Ndadanduluka kuye ndizibika;

ndandipheth' iindumiso nemibongo.

18Ukuba ndandizigushile izono zam

uMhlekazi ebengayi kundiphulaphula.

19Kambe ke uThixo undivile;

uwuphendule umthandazo wam.

20Ngenene ngowokubongwa uThixo.

Yena akakhalalanga ndakuzibika kuye;

akazibandezanga izibele zothando lwakhe.

67

Elokubulela

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe oculwayo; ukhatshwa ziintambula.

671Ngamana wanesisa wasithamsanqelisa, Thixo!

Ewe, ngamana ungenza kube hele kube chosi kuthi,

2ukuze yaziwe intando yakho emhlabeni,

izizwe ziluxhamle usindiso lwakho.

3Zonk' iintlanga mazikubonge, Thixo;

bonk' abantu mabakudumise.

4Mazidanduluk' izizwe zicule ngemincili,

kuba wena ulawula ngobulungisa,

zaluswa nguwe zonk' izizwe.

5Zonk' iintlanga mazikubonge, Thixo;

bonk' abantu mabakudumise.

6Ilizwe liphuphum' indyebo.

UThixo usithamsanqele; nditsho uThixo wethu.

7Ngenene uThixo uyasithamsanqela;

ngamana lamthobela ihlabathi jikelele.