IsiXhosa 1996 (XHO96)
66

Elokudumisa nelokubulela

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe oculwayo.

661Khanitsho ngentsholo nidumisa,

nibong' uThixo, nonke bemi behlabathi!

2Culani nidumise isidima sakhe;

khanimtyibele nimemelele!

3Dandulukani, nithi kuThixo:

“Iyamangalisa imisebenzi yakho;

ubungangamsha bakho bunabile;

buzitsho neentshaba zakho zinkwantye.

4Ihlabathi liphela likhahlela kuwe,

livum' amaculo, lidumisa wena;

liyamemelela, libong' igama lakho.”

5Yizani niyibone imisebenzi kaThixo;

izenzo zakhe ziyalumangalisa uluntu.

6Ulwandle walujika lwayinkangala.Mfud 14:21

Umlambokazi bawuwela betabhata.Yosh 3:14-17

Ngenene sachulumacha ngenxa yakhe.

7Igunya lamandla akhe alinamida.

Iliso lakhe lizalusile izizwe;

nezibhoja mazingajambalazi.

8Mncomeni uThixo wethu, nonke zizwe!

Izibongo zenu maziviwe nangabakude.

9Yena wasithundeza wasixhasa;

akasiyekelanga ekutyibilikeni.

10Kaloku, wena Thixo, usivavanyile;

usicikide njengesiliva.

11Wasiyeka sagaxeleka elubobeni;

wasiyekela sathandelwa ziinkxwaleko.

12Wasivula, iintshaba zasityakatya,

sadada emililweni nasemanzini;

wabuya wasithi jize ngendyebo.

13Ndoya endlwini yakho,

ndikuphathele amadini atshiswayo;

ndiza kuzifezekisa izithembiso zam,

14ndizenze izinto endazithethayo

mhla kwakugos' okwaphukayo.

15Ndiza kukwenzela amadini ngezityebileyo,

ndiqhumise ngombingelelo weenkunzi zeegusha,

ndibingelele ngeenkunzi zeenkomo nezeebhokhwe.

16Nonke nina nimhlonelayo uThixo,

yizani ndinibonise izinto andenzele zona.

17Ndadanduluka kuye ndizibika;

ndandipheth' iindumiso nemibongo.

18Ukuba ndandizigushile izono zam

uMhlekazi ebengayi kundiphulaphula.

19Kambe ke uThixo undivile;

uwuphendule umthandazo wam.

20Ngenene ngowokubongwa uThixo.

Yena akakhalalanga ndakuzibika kuye;

akazibandezanga izibele zothando lwakhe.