IsiXhosa 1996 (XHO96)
64

Ukucela ukhuselo

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide.

641Bek' iindlebe, Thixo, ndiyakhala;

ndikhusele kwizoyikiso zotshaba.

2Ndifihle kumayelenqe abakhohlakeleyo,

kwihlokondiba eliyila inkohlakalo.

3Ulwimi lwabo lubukhali njengekrele;

bajolisa ngamazwi abukhali okweentolo.

4Balalela badubule abamsulwa;

babaqubula bengenasazela.

5Bayakhuthazana kobu bukrelemnqa;

bafuthelana ngamayelenqe;

bathi: “Soze sibonwe!

6Ngubani onokulibhaqa eli yelenqe lethu?

Iqhinga lethu silenze ngobuchule.”

Kaloku intliziyo yomntu lulwandle!

7Kodwa ke uThixo uya kubadubula ngotolo;

uya kubachana benzakale bengalindelanga.

8Uya kubabhubhisa ngenxa yokuthetha kwabo,

abababonayo banikine iintloko.

9Bonke baya kutsho boyike,

bakubhengeze akwenzileyo uThixo,

bayetyise imisebenzi yakhe.

10Amalungisa makonwatyiswe *nguNdikhoyo.

Ewe, makazimele ngaye;

onke amalungisa makaqhayise ngaye.