IsiXhosa 1996 (XHO96)
63

Ukulangazelela uThixo

Umhobe kaDavide xa wayesentlango yelakwaJuda.1 Sam 23:14

631Wena Thixo, unguThixo wam, ndithe swi nguwe.

Umphefumlo wam uyakulangazelela.

Ndihlala ndizula-zula ndikufuna;

ndinxanele wena oku komhlaba obharhileyo.

2Ndikuzingela phakathi *esibingelelweni,

ukuze ndibone amandla nesidima sakho.

3Kaloku izibele zothando lwakho ziyabugqwesa nobomi,

ngoko ndiya kuhlala ndikudumisa.

4Ndiya kukubonga lo gama ndisaphilayo;

ndiya kunyukela kuwe ngomthandazo.

5Ndiya kutya ndide ndincinde amafutha;

ndiya kumemelela ndicule ndinemihlali.

6Emandlalweni wam ndicinga ngawe;

ndicamngca ngawe phakathi kobusuku.

7Kaloku wena uluncedo lwam;

ngamaphiko akho uyandikhusela, nditsho ndicule ndinemincili.

8Ndizimisele ukuthi nca kuwe;

kaloku wena uyandixhasa.

9Ke bona abafunana nobomi bam

baya kweyela kwelabafileyo.

10Baya kubulawa ngekrele,

babe lixhoba leengcuka.

11Ke yena ukumkani uvuyiswa nguThixo.

Bonke abaqamela ngaye baya konwaba.

Amaxoki ke wona aya kusikw' umlomo.