IsiXhosa 1996 (XHO96)
61

Ukucela ukhuselo

Kumbhexeshi-kwayara; ikhatshwa ziintambula; umhobe kaDavide.

611Thixo, ndiyakhala;

nceda undiphulaphule.

2Ndibhenela kuwe ndisekudeni;

ndisuke ndanengevane.

Nceda undikhokele,

undise entabeni ephakamileyo.

3Kaloku wena uyinqaba yam;

uyandikhusela ezintshabeni.

4Ndiya kuhlala kwakho njalo-njalo,

ndithi ncwaba phantsi kwaloo maphiko.

5Kaloku, wena Thixo, uzivile izithembiso zam;

undinike ilifa labakuhloniphayo.

6Yandise imihla yokumkani;

makakhule ade akhokhobe.

7Makangqendeve kwaThixo njalo-njalo,

umkhusele ngothando lwezibele zakho;

ewe, maluse ngokuthembeka kwakho.

8Mna ke ndiya kukubonga mihla le,

ndihlale ndizifezekisa izithembiso zam.

62

Ukukholosa ngokukhuselwa nguThixo

Kumbhexeshi-kwayara uJedutun; umhobe kaDavide.

621Ndithe cwaka ndikholose ngoThixo;

kaloku nguye yedwa ondikhululayo.

2Ndizimela ngaye, nguye ondisindisayo.

Yinqaba yam, soze ndichukunyiswe.

3Koda kube nini nimhlasela umntu,

ninxanel' igazi lakhe,

noba enjengodonga olukekeleyo,

enqwa nothango oluwayo?

4Nizungula ukumbhukuqa awe;

niqhayisa ngokuxoka.

Ngomlomo niyathamsanqelisa,

ukanti niyaqalekisa ngaphakathi.

5Ndithe cwaka, ndikholose ngoThixo;

kaloku nguye yedwa ithemba lam.

6Ndizimela ngaye, nguye ondisindisayo.

Yinqaba yam, soze ndichukunyiswe.

7Ndisindiswa nguThixo, uliwonga lam.

UThixo yinqaba yam, ndizimela ngaye.

8Maxa onke thembelani kuye, bantundini,

nizityand' igila kuye;

kaloku uThixo yinqaba yethu.

9Abantu bafana nomphunga.

Umntu yinto engento yanto.

Akubekwa esikalini ukhaphukhaphu;

hayi, kubhetele kwaphepha.

10Musa ukuqamela ngezigalo;

musa ukuthembela ekuphangeni.

Noba bungade bufumbe ubutyebi,

wena musa ukuqamela ngabo.

11Nto zimbini azithethileyo uThixo:

Le yokuba amandla ngawakhe,

12nenkqu yothando ivela kuMhlekazi.

Kaloku wena, Nkosi, uyazelelela,

umntu umvuza ngokwemisebenzi yakhe.Yobi 34:11; Jer 17:10; Mat 16:27; Roma 2:6; siTyh 2:23

63

Ukulangazelela uThixo

Umhobe kaDavide xa wayesentlango yelakwaJuda.1 Sam 23:14

631Wena Thixo, unguThixo wam, ndithe swi nguwe.

Umphefumlo wam uyakulangazelela.

Ndihlala ndizula-zula ndikufuna;

ndinxanele wena oku komhlaba obharhileyo.

2Ndikuzingela phakathi *esibingelelweni,

ukuze ndibone amandla nesidima sakho.

3Kaloku izibele zothando lwakho ziyabugqwesa nobomi,

ngoko ndiya kuhlala ndikudumisa.

4Ndiya kukubonga lo gama ndisaphilayo;

ndiya kunyukela kuwe ngomthandazo.

5Ndiya kutya ndide ndincinde amafutha;

ndiya kumemelela ndicule ndinemihlali.

6Emandlalweni wam ndicinga ngawe;

ndicamngca ngawe phakathi kobusuku.

7Kaloku wena uluncedo lwam;

ngamaphiko akho uyandikhusela, nditsho ndicule ndinemincili.

8Ndizimisele ukuthi nca kuwe;

kaloku wena uyandixhasa.

9Ke bona abafunana nobomi bam

baya kweyela kwelabafileyo.

10Baya kubulawa ngekrele,

babe lixhoba leengcuka.

11Ke yena ukumkani uvuyiswa nguThixo.

Bonke abaqamela ngaye baya konwaba.

Amaxoki ke wona aya kusikw' umlomo.