IsiXhosa 1996 (XHO96)
62

Ukukholosa ngokukhuselwa nguThixo

Kumbhexeshi-kwayara uJedutun; umhobe kaDavide.

621Ndithe cwaka ndikholose ngoThixo;

kaloku nguye yedwa ondikhululayo.

2Ndizimela ngaye, nguye ondisindisayo.

Yinqaba yam, soze ndichukunyiswe.

3Koda kube nini nimhlasela umntu,

ninxanel' igazi lakhe,

noba enjengodonga olukekeleyo,

enqwa nothango oluwayo?

4Nizungula ukumbhukuqa awe;

niqhayisa ngokuxoka.

Ngomlomo niyathamsanqelisa,

ukanti niyaqalekisa ngaphakathi.

5Ndithe cwaka, ndikholose ngoThixo;

kaloku nguye yedwa ithemba lam.

6Ndizimela ngaye, nguye ondisindisayo.

Yinqaba yam, soze ndichukunyiswe.

7Ndisindiswa nguThixo, uliwonga lam.

UThixo yinqaba yam, ndizimela ngaye.

8Maxa onke thembelani kuye, bantundini,

nizityand' igila kuye;

kaloku uThixo yinqaba yethu.

9Abantu bafana nomphunga.

Umntu yinto engento yanto.

Akubekwa esikalini ukhaphukhaphu;

hayi, kubhetele kwaphepha.

10Musa ukuqamela ngezigalo;

musa ukuthembela ekuphangeni.

Noba bungade bufumbe ubutyebi,

wena musa ukuqamela ngabo.

11Nto zimbini azithethileyo uThixo:

Le yokuba amandla ngawakhe,

12nenkqu yothando ivela kuMhlekazi.

Kaloku wena, Nkosi, uyazelelela,

umntu umvuza ngokwemisebenzi yakhe.Yobi 34:11; Jer 17:10; Mat 16:27; Roma 2:6; siTyh 2:23