IsiXhosa 1996 (XHO96)
60

Ukucela ukuhlangulwa

Kumbhexeshi-kwayara, ingoma yokufundisa. Sisililo sikaDavide ngokuya wayesilwa nama-Aram aseMesopotami, kunye nama-Aram aseZobha, waza uJowabhi wawadudula wabulala amaEdom alishumi elinambini lamawaka kwiNtlambo yeTyuwa.2 Sam 8:13; 1 Gan 18:12 Iculwa ngathi yileya ithi: “Iinyibiba.”

601Awu, Thixo, usilahlile!

Ngoku sitsho soyisakala.

Wena usivelele ngomsindo.

Nceda, khawube nebuyambo.

2Wena uwunyikimisile umhlaba;

wona utsho wazama-zama; kungokunje uyaqhaqhazela.

Nceda ungcibe ezo ntanda.

3Abantu bakho ubavise inkxwaleko;

ewe, usitsho sazizinxada-nxada.

4Ubanike intshinga abakuhlonelayo;

ubahluphezile ukuze bazuze uloyiso.

5Nceda ngamandla akho usivelele,

ukuze basinde abo ubathandayo.

6UThixo uthethe *esesibingelelweni sakhe,

wathi: “IShekem ndiyayahlula-hlula,

ngoloyiso ndiyayihlahlela;

intili yeSukoti yona ndiyibenge.

7IGiliyadi yeyam, noManase ngowam.

UEfrayim lelona xhadi lam;

uJuda ngumsimbithi wam.

8UMowabhi yintili yam yebhongo;

ke yena uEdom ndiyambanga.

EFilistiya ndikhwaza uloyiso.”

9Ngubani onokundisa emzini oxhotyisiweyo?

Ngubani onokundisa e-Edom?

10Noko usilahlile, Thixo.

Awusaphumi nemikhosi yethu.

11Sincedise ezintshabeni zethu:

kaloku olomntu uncedo luphuthile.

12Ukuba uThixo ungakuthi siya kuphumelela;

uya kuzinyhasha iintshaba zethu.

61

Ukucela ukhuselo

Kumbhexeshi-kwayara; ikhatshwa ziintambula; umhobe kaDavide.

611Thixo, ndiyakhala;

nceda undiphulaphule.

2Ndibhenela kuwe ndisekudeni;

ndisuke ndanengevane.

Nceda undikhokele,

undise entabeni ephakamileyo.

3Kaloku wena uyinqaba yam;

uyandikhusela ezintshabeni.

4Ndiya kuhlala kwakho njalo-njalo,

ndithi ncwaba phantsi kwaloo maphiko.

5Kaloku, wena Thixo, uzivile izithembiso zam;

undinike ilifa labakuhloniphayo.

6Yandise imihla yokumkani;

makakhule ade akhokhobe.

7Makangqendeve kwaThixo njalo-njalo,

umkhusele ngothando lwezibele zakho;

ewe, maluse ngokuthembeka kwakho.

8Mna ke ndiya kukubonga mihla le,

ndihlale ndizifezekisa izithembiso zam.

Ukukholosa ngokukhuselwa nguThixo

Kumbhexeshi-kwayara uJedutun; umhobe kaDavide.

621Ndithe cwaka ndikholose ngoThixo;

kaloku nguye yedwa ondikhululayo.

2Ndizimela ngaye, nguye ondisindisayo.

Yinqaba yam, soze ndichukunyiswe.

3Koda kube nini nimhlasela umntu,

ninxanel' igazi lakhe,

noba enjengodonga olukekeleyo,

enqwa nothango oluwayo?

4Nizungula ukumbhukuqa awe;

niqhayisa ngokuxoka.

Ngomlomo niyathamsanqelisa,

ukanti niyaqalekisa ngaphakathi.

5Ndithe cwaka, ndikholose ngoThixo;

kaloku nguye yedwa ithemba lam.

6Ndizimela ngaye, nguye ondisindisayo.

Yinqaba yam, soze ndichukunyiswe.

7Ndisindiswa nguThixo, uliwonga lam.

UThixo yinqaba yam, ndizimela ngaye.

8Maxa onke thembelani kuye, bantundini,

nizityand' igila kuye;

kaloku uThixo yinqaba yethu.

9Abantu bafana nomphunga.

Umntu yinto engento yanto.

Akubekwa esikalini ukhaphukhaphu;

hayi, kubhetele kwaphepha.

10Musa ukuqamela ngezigalo;

musa ukuthembela ekuphangeni.

Noba bungade bufumbe ubutyebi,

wena musa ukuqamela ngabo.

11Nto zimbini azithethileyo uThixo:

Le yokuba amandla ngawakhe,

12nenkqu yothando ivela kuMhlekazi.

Kaloku wena, Nkosi, uyazelelela,

umntu umvuza ngokwemisebenzi yakhe.Yobi 34:11; Jer 17:10; Mat 16:27; Roma 2:6; siTyh 2:23