IsiXhosa 1996 (XHO96)
60

Ukucela ukuhlangulwa

Kumbhexeshi-kwayara, ingoma yokufundisa. Sisililo sikaDavide ngokuya wayesilwa nama-Aram aseMesopotami, kunye nama-Aram aseZobha, waza uJowabhi wawadudula wabulala amaEdom alishumi elinambini lamawaka kwiNtlambo yeTyuwa.2 Sam 8:13; 1 Gan 18:12 Iculwa ngathi yileya ithi: “Iinyibiba.”

601Awu, Thixo, usilahlile!

Ngoku sitsho soyisakala.

Wena usivelele ngomsindo.

Nceda, khawube nebuyambo.

2Wena uwunyikimisile umhlaba;

wona utsho wazama-zama; kungokunje uyaqhaqhazela.

Nceda ungcibe ezo ntanda.

3Abantu bakho ubavise inkxwaleko;

ewe, usitsho sazizinxada-nxada.

4Ubanike intshinga abakuhlonelayo;

ubahluphezile ukuze bazuze uloyiso.

5Nceda ngamandla akho usivelele,

ukuze basinde abo ubathandayo.

6UThixo uthethe *esesibingelelweni sakhe,

wathi: “IShekem ndiyayahlula-hlula,

ngoloyiso ndiyayihlahlela;

intili yeSukoti yona ndiyibenge.

7IGiliyadi yeyam, noManase ngowam.

UEfrayim lelona xhadi lam;

uJuda ngumsimbithi wam.

8UMowabhi yintili yam yebhongo;

ke yena uEdom ndiyambanga.

EFilistiya ndikhwaza uloyiso.”

9Ngubani onokundisa emzini oxhotyisiweyo?

Ngubani onokundisa e-Edom?

10Noko usilahlile, Thixo.

Awusaphumi nemikhosi yethu.

11Sincedise ezintshabeni zethu:

kaloku olomntu uncedo luphuthile.

12Ukuba uThixo ungakuthi siya kuphumelela;

uya kuzinyhasha iintshaba zethu.