IsiXhosa 1996 (XHO96)
6

Ukucela uncedo engxakini

Umhobe kaDavide, kumbhexeshi-kwayara; uhlatyelwa ngeentambula; ngelizwi lebhasi.

61Uze ungandikhalimeli unomsindo, *Ndikhoyo;

ungandohlwayi uqumbile.Ndum 38:1

2Yiba nenceba kum, Ndikhoyo, kuba ndityhafile;

ndomeleze, Mhlekazi, ndiphelelwe.

3Ndihleli ndinexhala elibi;

koda kube nini kodwa kunje, Ndikhoyo?

4Yiza, Ndikhoyo, undihlangule;

ndikhulule ngenxa yothando lwakho olungajikiyo.

5Kaloku akusekho kukukhumbula kwabafileyo;

akukho bani unokukudumisa engcwabeni.

6Sendide ndatyhafa sisingqala;

ubusuku ngobusuku ndiyantywizisa;

umqamelo umanzi tixi ziinyembezi.

7Atyhumfutyhumfu amehlo am kukulila;

sekude kwanzima nokujonga.

Ndinje nje nje kungenxa yeentshaba zam.

8Sukani kum, nonke nina mathol' esihulu-hulu!Mat 7:23; Luka 13:27

Kaloku uNdikhoyo usivile isingqala sam.

9Ukuvile ukubongoza kwam,

wawuphulaphula umthandazo wam.

10Ziya kudana, zidideke zonk' iintshaba zam;

ziya kujika ngephanyazo, ziphoxekile.