IsiXhosa 1996 (XHO96)
57

Ukucela uncedo

Kumbhexeshi-kwayara; ucamngco lukaDavide ekuphuncukeni kwakhe kuSawule emqolombeni.1 Sam 22:1; 24:3 Luculwa ngathi yilaa ngoma ithi: “Uzungatshabalalisi.”

571Khawube nenceba uvelane nam, Thixo;

kaloku igwiba lam nguwe.

Ndizimela kuloo maphiko akho zide zidlule iinkqwithela.

2Ndibhenela kuThixo uPhezukonke,

kuThixo ongenakundiyekela,

3eve esezulwini andihlangule,

abahlazise abo bandixobongayo.

Ngokuthembeka kwakhe uThixo,

ngokunjalo nangezibele zothando lwakhe,

yena uya kuphendula.

4Ndiphahlwe ziingonyama ezibaqwengayo oonyana babantu.

Zisineke ngeengxavula ezingathi yimikhonto neentolo;

zitsho ngeelwimi ezilencayo.

5Awu, Thixo, zimaseka phezulu esibhakabhakeni;

isidima nesihomo sakho masibe phezu kwehlabathi jikelele.

6Bandithiyela ngezabatha; ndatsho ke ndaminxeka.

Bandimbela umwonyo; suka kweyela kwabona.

7Awu, Thixo, ndizimisele ngokupheleleyo;

ewe, ngenene, andithandabuzi;

ndiza kumemelela nditsholoze!

8Awuhoyi na, mphefumlo wam?

Ndosuka ndiqubul' ihapu nekatala;

ewe, ndovuka xa kumpondo zankomo.

9Ndiya kukuncoma phakathi kweentlanga, Nkosi;

ewe, ndokudumisa naphakathi kwezizwe.

10Izibele zakho zibalasele ezulwini;

ukuthembeka kwakho kurhec' amafu.

11Awu, Thixo, zimaseka esibhakabhakeni;

isidima nesihomo sakho masibe phezu kwehlabathi jikelele!