IsiXhosa 1996 (XHO96)
56

Ukuthembela kuThixo

Kumbhexeshi-kwayara; ucamngco lukaDavide ekubanjweni kwakhe ngamaFilistiya eGati.1 Sam 21:13-15 Uculwa ngathi yilaa ngoma ithi: “Ihobe lamahlathi akude.”

561Awu, Thixo, velana nam, kuba iintshaba ziyandihlasela;

maxa onke ziyanditshutshisa.

2Ewe, ndixinekile yintshutshiso yotshaba;

yinyambalala abahlaseli abaqholosayo.

3Ndakuxineka ndikholosa ngawe.

4UThixo olizwi ndilidumisayo

ndikholosa ngaye ndingenadyudyu.

Soze andenze nto umntu.

5Iintshaba zam ziyaphixanisa;

zasoloko ziyila amacebo okundilimaza.

6Ziphum' izithuba, ziyandilalela;

zithene mbende nam.

Kaloku ziyandizungula.

7Babuyekeze ngenxa yezenzo zabo, Thixo;

ngamana wabakhahlela phantsi ungenalusizi.

8Uyakubona ukubhadula kwam,

neenyembezi zam uyazibona.

Kaloku uyazibhala ezi zinto.

9Mhla ndabhenela kuwe iintshaba ziya kuphethuka.

Ndotsho ndiqonde ukuba uThixo ungakum.

10UThixo olizwi ndilidumisayo,

*uNdikhoyo olizwi ndilidumisayo,

11ndokholosa ngaye ndingenadyudyu.

Soze andenze nto umntu.

12Ewe, Thixo, ndozifezekisa izithembiso zam,

ndenze umbingelelo wokukubulela;

13kuba undihlangule ekufeni,

undisindise ekoyisweni,

ukuze ndibe phambi koThixo,

ndidle ubomi njalo-njalo.

57

Ukucela uncedo

Kumbhexeshi-kwayara; ucamngco lukaDavide ekuphuncukeni kwakhe kuSawule emqolombeni.1 Sam 22:1; 24:3 Luculwa ngathi yilaa ngoma ithi: “Uzungatshabalalisi.”

571Khawube nenceba uvelane nam, Thixo;

kaloku igwiba lam nguwe.

Ndizimela kuloo maphiko akho zide zidlule iinkqwithela.

2Ndibhenela kuThixo uPhezukonke,

kuThixo ongenakundiyekela,

3eve esezulwini andihlangule,

abahlazise abo bandixobongayo.

Ngokuthembeka kwakhe uThixo,

ngokunjalo nangezibele zothando lwakhe,

yena uya kuphendula.

4Ndiphahlwe ziingonyama ezibaqwengayo oonyana babantu.

Zisineke ngeengxavula ezingathi yimikhonto neentolo;

zitsho ngeelwimi ezilencayo.

5Awu, Thixo, zimaseka phezulu esibhakabhakeni;

isidima nesihomo sakho masibe phezu kwehlabathi jikelele.

6Bandithiyela ngezabatha; ndatsho ke ndaminxeka.

Bandimbela umwonyo; suka kweyela kwabona.

7Awu, Thixo, ndizimisele ngokupheleleyo;

ewe, ngenene, andithandabuzi;

ndiza kumemelela nditsholoze!

8Awuhoyi na, mphefumlo wam?

Ndosuka ndiqubul' ihapu nekatala;

ewe, ndovuka xa kumpondo zankomo.

9Ndiya kukuncoma phakathi kweentlanga, Nkosi;

ewe, ndokudumisa naphakathi kwezizwe.

10Izibele zakho zibalasele ezulwini;

ukuthembeka kwakho kurhec' amafu.

11Awu, Thixo, zimaseka esibhakabhakeni;

isidima nesihomo sakho masibe phezu kwehlabathi jikelele!

58

Ukutshatyalaliswa kwabakhohlakeleyo

Kumbhexeshi-kwayara; ucamngco lukaDavide. Luculwa ngathi yilaa ngoma ithi: “Uze ungatshabalalisi.”

581Ngaba anikhethi buso na kodwa,

nina balawuli, xa nilawulayo?

Anibalamli ngegobe kodwa abantu?

2Hayi bo! Niyila inkohlakalo;

kweli hlabathi naba ugonyamelo.

3Abakhohlakeleyo banxaxha bezalwa nje;

ewe, banxaxha besesesizalweni, bathethe ubuxoki.

4Banobuhlungu njengeenyoka;

banjengenyushu ezenza isithulu,

5ukuze ingeva tu xa iculelwa ngabo banemilingo;

ubuqili benkintsela bungasebenzi.

6Khawubaphule loo mazinyo, Thixo;

wafohloze amabamba engonyama, *Ndikhoyo.

7Mabaphel' emehlweni, baxel' amanzi ehamba ngomsele.

Mabajolise ngeentolo ezibuthuntu.

8Mabanyibilike, baxel' inkumba.

Mabaxel' imva-mbilini ejik' endleleni.

9Imbiza ingekawuva umlilo,

noba wokhekile, noba awokhekanga,

izikhohlakali ziqweqwediswa zingabi sabonakala.

10Ke lona ilungisa liya kugcoba lisakuyibona le mpindezelo;

liya kugxampuza egazini labakhohlakeleyo.

11Abantu baya kutsho bathi:

“Kuthe kanti kuneziqhamo ukuba lilungisa;

ngenene ukho uThixo olilawulayo ihlabathi.”