IsiXhosa 1996 (XHO96)
56

Ukuthembela kuThixo

Kumbhexeshi-kwayara; ucamngco lukaDavide ekubanjweni kwakhe ngamaFilistiya eGati.1 Sam 21:13-15 Uculwa ngathi yilaa ngoma ithi: “Ihobe lamahlathi akude.”

561Awu, Thixo, velana nam, kuba iintshaba ziyandihlasela;

maxa onke ziyanditshutshisa.

2Ewe, ndixinekile yintshutshiso yotshaba;

yinyambalala abahlaseli abaqholosayo.

3Ndakuxineka ndikholosa ngawe.

4UThixo olizwi ndilidumisayo

ndikholosa ngaye ndingenadyudyu.

Soze andenze nto umntu.

5Iintshaba zam ziyaphixanisa;

zasoloko ziyila amacebo okundilimaza.

6Ziphum' izithuba, ziyandilalela;

zithene mbende nam.

Kaloku ziyandizungula.

7Babuyekeze ngenxa yezenzo zabo, Thixo;

ngamana wabakhahlela phantsi ungenalusizi.

8Uyakubona ukubhadula kwam,

neenyembezi zam uyazibona.

Kaloku uyazibhala ezi zinto.

9Mhla ndabhenela kuwe iintshaba ziya kuphethuka.

Ndotsho ndiqonde ukuba uThixo ungakum.

10UThixo olizwi ndilidumisayo,

*uNdikhoyo olizwi ndilidumisayo,

11ndokholosa ngaye ndingenadyudyu.

Soze andenze nto umntu.

12Ewe, Thixo, ndozifezekisa izithembiso zam,

ndenze umbingelelo wokukubulela;

13kuba undihlangule ekufeni,

undisindise ekoyisweni,

ukuze ndibe phambi koThixo,

ndidle ubomi njalo-njalo.