IsiXhosa 1996 (XHO96)
53

Abakhohlakeleyo

(Ndum 14)

Kumbhexeshi-kwayara; umbongo kaDavide; iculo lokukhuza.

531Iziyatha zithi akukho Thixo ngandawo.

Zonakele, futhi zenza amasikizi;

akukho ulungisayo kuzo.

2Ke yena uThixo ubabukele abantu;

uhlel' ezulwini efuna ukuqonda

ukuba ngaba sikho na isilumko,

nditsho ofuna ukunqula uThixo.

3Kambe ke bonke bemkile; xa bebonke bonakele;

kubo akakho olungisayo; nditsho nokuba abe mnye.Roma 3:10-12

4Abanangqondo na abakhohlakeleyo,

abo baxhaphaza amawethu, ngathi batya isonka,

bengamnquli nokumnqula uThixo?

5Baya kunkwantya ngendlela engaziwa mntu.

Kaloku uThixo uyawasarhaza amathambo âbo bamchasayo.

Baya kuhlazeka kuba uThixo ubalahlile.

6Akwaba ingavela eZiyon inkululeko yamaSirayeli!

Akuba uThixo eyibuyisele inkqubela yabantu bakhe,

abakwaYakobi baya kugcoba, achulumache amaSirayeli.

54

Ukucela ukukhuselwa ezintshabeni

Kumbhexeshi-kwayara; ikhatshwa ziintambula; umbongo kaDavide, ngexesha amaZiti exelela uSawule ukuba uDavide uzimele kuwo.1 Sam 23:19; 26:1

541Ngegunya lakho ndisindise, Thixo;

ngamandla akho undikhulule.

2Wuphulaphule umthandazo wam,

sive isikhalo sam, Thixo.

3Iintlanga ziyandihlasela;

izikhohlakali zizungula ukundibulala.

Zona azimkhathalele nganto uThixo.

4Kodwa ke umncedi wam nguThixo,

umxhasi wam nguMhlekazi.

5Ngamana wayibuyisela kwasezintshabeni zam inkohlakalo yazo.

Zibhangise, kuba uthembekile wena.

6*Ndikhoyo, ndilangazelela ukukwenzela umbingelelo.

Ndiyabulela kuwe, kuba wena ulungile.

7Kuzo zonke iingxaki zam wena undihlangule;

ukoyiswa kweentshaba zam ndikubone ngamehlo.

55

Ukucela uncedo

Kumbhexeshi-kwayara; umbongo kaDavide; ukhatshwa ziintambula.

551Ndincede uwubekele iindlebe umthandazo wam, Thixo.

Ndibhenela kuwe; sukundifulathela.

2-3Sabela, undiphendule.

Kaloku iinkathazo zindongamele.

Ngenxa yezisongelo zeentshaba zam ndididekile;

ingcinezelo yabangendawo indixinile.

Bafumba inkxwaleko phezu kwam;

futhi bandingcikiva ngolunya.

4Ndiyajijitheka ngaphakathi;

izoyikiso zokufa zindivingcele.

5Andoyiki ndiyagubha!

Ukunkwantya kuyandirhwaqelisa.

6Ndide ndithi: “Akwaba bendinamaphiko njengehobe!

Bendiya kuntinga ndiye kuphumla kude lee.

7Ewe, bendiya kubethwa ngumoya,

ndihlale entlango.

8Ndandiya kukhawuleza ndizifunele umqolomba,

ndiyizimele kuyo imimoya ebhudlayo.”

9Nqanda, Mhlekazi!

Waphuthise amacebo abo!

Kubhidanise ukuthetha kwabo, bangevani,

kuba ndibona ugonyamelo nesidube-dube esixekweni.

10Imini nobusuku bajikeleza ezindongeni zesixeko;

siyaphuphuma bububhoja nobutshijolo.

11Ewe, siphuphuma intshabalalo;

ezindaweni zeembutho yingcinezelo nobukrelemnqa.

12Kambe ke andingcikivwa lutshaba.

Ukuba ibilulo bendinganyamezelayo.

Asinguye ondichasayo lo undiqholoselayo,

okanye bendingamphephayo.

13Koko nguwe, ntangam, wena gxa wam,

mhlobo wam osenyongweni.

14Fudula sisidl' imbadu kunye;

endlwini kaThixo sasikunye, singumtya nethunga.

15Ngamana zahlaselwa kukufa iintshaba zam.

Ewe, ngamana zehlela kwelabafileyo zihleli.

Koloku amakhaya azo aqhelene nobubi.

16Kambe ke ndibhenela kuThixo.

Ewe, *uNdikhoyo uya kundihlangula.

17Kusasa emini nangokuhlwa

ndithiwe mbende ngumva-ndedwa;

saye ke isililo sam sinyukela kuye,

futhi ke uza kundiphulaphula.

18Yena uza kundikhulula,

ndingenawo nowempumlo,

kweli dabi ndikulo,

kwezingaka zona iintshaba.

19Ewe, uThixo owaba sesihlalweni kwamandulo uza kusabela;

waye ke eya kuzibhukuqa.

Kaloku zona aziguquki, zingamkhathalele noThixo.

20Ewe, obefudula engugxa wam

suka wavukela izihlobo zakhe,

wasaphula isithembiso sakhe.

21Yena wayethetha kamnandi,

kodwa intliziyo yona ifukam' inkohlakalo.

Amazwi akhe ayelalanisa,

kodwa engebukhali, eyintshengeca!

22Iingxaki zakho ziphose kuNdikhoyo;

yena uya kukuxhasa, akayi kuze aliyekele ilungisa.

23Kambe ke, Thixo,

uya kubeyelisela enzonzobileni abangendawo,

ababulali namatshijolo,

bengekagqibi nesiqingatha sobomi.

Ukanti ke mna ndiya kukholosa ngawe.