IsiXhosa 1996 (XHO96)
51

Umthandazo wokuzohlwaya

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide xa wayejongene noNatan emveni kwenyala lakhe noBhashebha.2 Sam 12:1-15

511Awu, Thixo, ndiyatarhuzisa!

Ngenxa yezibele zothando lwakho,

nobubanzi benceba yakho, nceda uzicime iziphoso zam!

2Ndihlambe ndahlukane nabo bonke ububi;

ndenze ndibe nyulu, ndingabi nasono!

3Kaloku ndiyabuvuma ubugwenxa bam;

isono sam sindithukuthezele.

4Eyona ngcambu yesono sam kukuba ndone wena kanye,

ndenze into ekuhlazisayo.

Ngoko ke undigwebe ngakhona;

isigwebo sakho sifanelekile.Roma 3:4

5Kaloku ndaba gwenxa kwasekuzalweni;

ndaba ngumoni ndisakhawulwanje nguma.

6Ewe, wena uthanda umntu onyanisekileyo;

ndincede undiphe ingqiqo enzulu.

7Ndihlambe undicokise ndicoceke;

ndihlambe ndibe mhlophe qhwa,

ndibe ngaphezu kwalo nekhephu.

8Mandiphuphume luvuyo nemincili;

nakuba undikrobozile nje, mandonwabe.

9Bufihle ubuso bakho ezonweni zam,

ubususe bonke ubugwenxa bam.

10Ewe, Thixo, intliziyo yam yidale ngokutsha, ibe nyulu;

wuhlaziye umoya wam, ndikhaliphe.

11Musa ukundigxotha, Nkosi yam;

ungamthathi uMoya wakho kum.

12Ndibuyisele uvuyo losindiso lwakho,

undixhase ngoMoya wakho, khon' ukuze ndikuthobele.

13Ke, bona aboni ndiya kubafundisa imiyalelo yakho,

baguquke, beze kuwe.

14Awu, Thixo, ndihlangule ekufeni!

Nguwe, Thixo, ondisindisayo.

Ke mna ndiya kudanduluka,

ndicule ngokulunga kwakho.

15Vula imilebe yam, Nkosi,

khon' ukuze ndikubhengeze ngawo umlomo wam.

16Kaloku wena akunanze mibingelelo.

Ndingafanelana ndisenza amadini atshiswayo;

akangekwanelisi wena.

17Umbingelelo owufunayo, Thixo, yintliziyo ethobekileyo.

Intliziyo ethobekileyo neguqukayo, wena Thixo, akuyideli.

18Khawuncede uyivelele iZiyon, uyilungiselele;

khawuphinde uzakhe iindonga zeJerusalem.

19Uya kwandula ke waneliswe yimibingelelo efanelekileyo;

amadini atshiswayo, nditsho natshiswa ephelele.

Kobingwa neenkunzi eqongeni lakho lamadini.

52

Ukugweba nokubabala kukaThixo

Kumbhexeshi-kwayara; umbongo kaDavide, ngexesha uDowegi umEdom exelela uSawule ukuba uDavide usemzini ka-Ahimeleki.1 Sam 22:9-10

521Uqhayisela ntoni ngobubi, gorhandini,

usithi inceba kaThixo iphezu kwakho?

2Usoloko uzungula ukutshabalalisa.

Ulwimi lwakho alubukhali, yintshengeca!

Uhlala uyila ubutshijolo.

3Uthanda okubi kunokulungileyo;

uthe phithi bubuxoki endaweni yenyaniso.

4Hayi ke bethu umntu onolwini!

Uyakuthanda ukuphixanisa.

5Ke yena uThixo uya kukudiliza kuthi tu;

uya kukuthi xhakamfu, akukhuphe endlwini yakho;

uya kukuncothula umke ezweni labaphilayo.

6Akuyibona le nto amalungisa omangaliswa ahlekise athi:

7“Nanko ke umntu ongazange akholose ngoThixo,

owasuka wakholosa ngobutyebi,

waphumelela ngobutshijolo!”

8Ke mna ndinjengomnquma oyokoyoko;

ndihlala phakathi endlwini kaThixo.

Ndihlala ndikholose ngezibele zothando lukaThixo;

kuya kude kube ngunaphakade.

9Ngenxa yesi senzo sakho, Thixo, ndiya kukudumisa njalo-njalo.

Ndithembele kuwe kuba ulungile.

Ewe, ndiya kukubhengeza phakathi kwâbo bakuthandayo.

53

Abakhohlakeleyo

(Ndum 14)

Kumbhexeshi-kwayara; umbongo kaDavide; iculo lokukhuza.

531Iziyatha zithi akukho Thixo ngandawo.

Zonakele, futhi zenza amasikizi;

akukho ulungisayo kuzo.

2Ke yena uThixo ubabukele abantu;

uhlel' ezulwini efuna ukuqonda

ukuba ngaba sikho na isilumko,

nditsho ofuna ukunqula uThixo.

3Kambe ke bonke bemkile; xa bebonke bonakele;

kubo akakho olungisayo; nditsho nokuba abe mnye.Roma 3:10-12

4Abanangqondo na abakhohlakeleyo,

abo baxhaphaza amawethu, ngathi batya isonka,

bengamnquli nokumnqula uThixo?

5Baya kunkwantya ngendlela engaziwa mntu.

Kaloku uThixo uyawasarhaza amathambo âbo bamchasayo.

Baya kuhlazeka kuba uThixo ubalahlile.

6Akwaba ingavela eZiyon inkululeko yamaSirayeli!

Akuba uThixo eyibuyisele inkqubela yabantu bakhe,

abakwaYakobi baya kugcoba, achulumache amaSirayeli.