IsiXhosa 1996 (XHO96)
50

Unqulo olululo

Umhobe ka-Asafu.

501*UNdikhoyo, uThixo uSomandla, uyathetha;

ubhekisa kwihlabathi jikelele,

ukususela empumalanga kuye entshonalanga.

2UThixo ubengezela eZiyon,

isixeko esibalaseleyo ngobuhle.

3Uyeza uThixo wethu;

yena akayi kuthi tu.

Phambi kwakhe kudangazela umlilo;

uphahlwe sisitshu sesivungu-vungu.

4Umema amazulu kwanehlabathi,

xa aza kugweba abantu bakhe.

5Uthi: “Bahlanganiseleni kum abam abathembekileyo,

abanqophisene nam ngombingelelo.”

6Amazulu ngokwawo abalisa ngobulungisa bukaThixo;

kaloku umgwebi ikwanguye ngokwakhe.

7“Khaniphulaphule, bantu bam, ndithethe;

ndiyakumangalela, Sirayeli.

Mna Thixo ndinguThixo wakho.

8Andiyigxeki imibingelelo yakho;

amadini akho atshiswayo asoloko ephambi kwam.

9Kambe azisamkeleki iinkunzi zakho zeenkomo;

ngokunjalo neebhokhwe zemihlambi yakho.

10Kaloku zezam zonke izilwanyana

neenyamakazi ezikumawaka-waka eenduli.

11Xa zizonke iintaka ndiyazazi;

nezinambuzane zamathafa zezam.

12“Xa bendingalambayo, bendingayi kukubikela.

Kaloku lelam ihlabathi nezinto zalo.

13Ngaba ndiyayitya inyama yeenkunzi?

Khona, ndiyalisela igazi leebhokhwe?

14Umbingelelo wakho kuThixo mayibe kukubulela,

uzifezekise izithembise zakho kuPhezukonke.

15Zibike kum xa usengxakini;

mna ndiya kukuhlangula, ke wena undidumise.”

16Kambe ke kwabo bakhohlakeleyo uThixo uthi:

“Ngani ukuba niyicengceleze imithetho yam,

nincokole ngomnqophiso wam?

17Kaloku niyayenyanya ingqeqesho;

aniyithobeli nemiyalelo yam.

18Nakudibana nesela, nihlobana nalo;

abakrexezi niyevana nabo.

19“Usoloko uthetha kakubi;

uqhelene nentlebendwane.

20Uncokola kakubi ngamawethu;

uhleba nomntakanyoko lo.

21Ndinibukele nizenza ezi zinto,

andathetha nada nacinga ukuba nam ndifana nani.

Kodwa ke ngoku ndiyakhalima;

ndilaneka phambi kwenu ityala.

22“Phulaphulani, nina bangandikhathalelanga,

hleze ndiniqwenge, angabikho nonqandayo.

23Obingelela ngokubulela uyandidumisa;

uzilungiselela ukusindiswa nguThixo.”