IsiXhosa 1996 (XHO96)
49

Musa ukukholosa ngobutyebi

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe woonyana bakwaKora.

491Phulaphulani, nonke zizwe!

Yivani, nonke bemi behlabathi!

2Iindidi zonke maziphulaphule,

izityebi ngokunjalo namahlwempu!

3Ngoku ndiza kuphokoza ubulumko,

iingcamango zam zizal' ukuqiqa.

4Ndiza kujongana nentsonkotha;

ndiza kuyichaza ngengoma yehapu.

5Ndingoyika ntoni ngemihla yobubi,

xa ndingqongwe yinkohlakalo yabakhohlisi,

6abantu abaqamele ngobutyebi,

abaqhayisa ngentabalala yobutyebi?

7Umntu akanako ukusindisa umntu;

akanako ukunika uThixo ixabiso lobomi bakhe.

8Nakanye! Kaloku ixabiso lobomi bomntu likhulu.

Alifikeleleki mpela-mpela

9elo linokumenza abe sisimakade,

angaze alibone ingcwaba.

10Uyabona, kaloku nezilumko ziyafa,

izidenge kwanezityhakala!

Ubutyebi babushiya kwabakhoyo.

11Amangcwaba likhaya labo naphakade.

Baya kuhlala khona njalo-njalo,

nakuba babefudula benemihlaba ebizwa ngabo.

12Umntu akanako ukukuphepha ukufa ngokuba esisinhanha.

Hayi bo! Uyatshabalala njengezilwanyana.

13Nâso ke isiphelo sabasweli-kuqonda,

abo bakhohliswa ziingcinga zabo.

14Bamiselwe ukufa njengeegusha;

bona baxhatshazwa kukufa.

Bathi ngqo behlele engcwabeni,

onke amathambo abo avuthuluke,

kuba kaloku bona abasekho.

15Ke mna ke, uThixo uya kundikhulula;

uya kundihlangula andithathele kuye.

16Sukuxhala wakubona umntu ehluma,

wakubona ubutyebi bakhe bukhula.

17Akanakuhamba nabo xa afayo;

ubutyebi buya kusala ngasemva.

18Nakuba ebezicingela ukuba wonwabile ngokuya ebesaphila,

nokuba ebenconywa ngempumelelo,

19wohamba aye kuhlala namanyange

angaze abonane nokukhanya.

20Umntu osisinhanha, kodwa engenangqiqo,

uyafana nje nezilwanyana ezi zitshabalalayo.

50

Unqulo olululo

Umhobe ka-Asafu.

501*UNdikhoyo, uThixo uSomandla, uyathetha;

ubhekisa kwihlabathi jikelele,

ukususela empumalanga kuye entshonalanga.

2UThixo ubengezela eZiyon,

isixeko esibalaseleyo ngobuhle.

3Uyeza uThixo wethu;

yena akayi kuthi tu.

Phambi kwakhe kudangazela umlilo;

uphahlwe sisitshu sesivungu-vungu.

4Umema amazulu kwanehlabathi,

xa aza kugweba abantu bakhe.

5Uthi: “Bahlanganiseleni kum abam abathembekileyo,

abanqophisene nam ngombingelelo.”

6Amazulu ngokwawo abalisa ngobulungisa bukaThixo;

kaloku umgwebi ikwanguye ngokwakhe.

7“Khaniphulaphule, bantu bam, ndithethe;

ndiyakumangalela, Sirayeli.

Mna Thixo ndinguThixo wakho.

8Andiyigxeki imibingelelo yakho;

amadini akho atshiswayo asoloko ephambi kwam.

9Kambe azisamkeleki iinkunzi zakho zeenkomo;

ngokunjalo neebhokhwe zemihlambi yakho.

10Kaloku zezam zonke izilwanyana

neenyamakazi ezikumawaka-waka eenduli.

11Xa zizonke iintaka ndiyazazi;

nezinambuzane zamathafa zezam.

12“Xa bendingalambayo, bendingayi kukubikela.

Kaloku lelam ihlabathi nezinto zalo.

13Ngaba ndiyayitya inyama yeenkunzi?

Khona, ndiyalisela igazi leebhokhwe?

14Umbingelelo wakho kuThixo mayibe kukubulela,

uzifezekise izithembise zakho kuPhezukonke.

15Zibike kum xa usengxakini;

mna ndiya kukuhlangula, ke wena undidumise.”

16Kambe ke kwabo bakhohlakeleyo uThixo uthi:

“Ngani ukuba niyicengceleze imithetho yam,

nincokole ngomnqophiso wam?

17Kaloku niyayenyanya ingqeqesho;

aniyithobeli nemiyalelo yam.

18Nakudibana nesela, nihlobana nalo;

abakrexezi niyevana nabo.

19“Usoloko uthetha kakubi;

uqhelene nentlebendwane.

20Uncokola kakubi ngamawethu;

uhleba nomntakanyoko lo.

21Ndinibukele nizenza ezi zinto,

andathetha nada nacinga ukuba nam ndifana nani.

Kodwa ke ngoku ndiyakhalima;

ndilaneka phambi kwenu ityala.

22“Phulaphulani, nina bangandikhathalelanga,

hleze ndiniqwenge, angabikho nonqandayo.

23Obingelela ngokubulela uyandidumisa;

uzilungiselela ukusindiswa nguThixo.”

51

Umthandazo wokuzohlwaya

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide xa wayejongene noNatan emveni kwenyala lakhe noBhashebha.

511Awu, Thixo, ndiyatarhuzisa!

Ngenxa yezibele zothando lwakho,

nobubanzi benceba yakho, nceda uzicime iziphoso zam!

2Ndihlambe ndahlukane nabo bonke ububi;

ndenze ndibe nyulu, ndingabi nasono!

3Kaloku ndiyabuvuma ubugwenxa bam;

isono sam sindithukuthezele.

4Eyona ngcambu yesono sam kukuba ndone wena kanye,

ndenze into ekuhlazisayo.

Ngoko ke undigwebe ngakhona;

isigwebo sakho sifanelekile.

5Kaloku ndaba gwenxa kwasekuzalweni;

ndaba ngumoni ndisakhawulwanje nguma.

6Ewe, wena uthanda umntu onyanisekileyo;

ndincede undiphe ingqiqo enzulu.

7Ndihlambe undicokise ndicoceke;

ndihlambe ndibe mhlophe qhwa,

ndibe ngaphezu kwalo nekhephu.

8Mandiphuphume luvuyo nemincili;

nakuba undikrobozile nje, mandonwabe.

9Bufihle ubuso bakho ezonweni zam,

ubususe bonke ubugwenxa bam.

10Ewe, Thixo, intliziyo yam yidale ngokutsha, ibe nyulu;

wuhlaziye umoya wam, ndikhaliphe.

11Musa ukundigxotha, Nkosi yam;

ungamthathi uMoya wakho kum.

12Ndibuyisele uvuyo losindiso lwakho,

undixhase ngoMoya wakho, khon' ukuze ndikuthobele.

13Ke, bona aboni ndiya kubafundisa imiyalelo yakho,

baguquke, beze kuwe.

14Awu, Thixo, ndihlangule ekufeni!

Nguwe, Thixo, ondisindisayo.

Ke mna ndiya kudanduluka,

ndicule ngokulunga kwakho.

15Vula imilebe yam, Nkosi,

khon' ukuze ndikubhengeze ngawo umlomo wam.

16Kaloku wena akunanze mibingelelo.

Ndingafanelana ndisenza amadini atshiswayo;

akangekwanelisi wena.

17Umbingelelo owufunayo, Thixo, yintliziyo ethobekileyo.

Intliziyo ethobekileyo neguqukayo, wena Thixo, akuyideli.

18Khawuncede uyivelele iZiyon, uyilungiselele;

khawuphinde uzakhe iindonga zeJerusalem.

19Uya kwandula ke waneliswe yimibingelelo efanelekileyo;

amadini atshiswayo, nditsho natshiswa ephelele.

Kobingwa neenkunzi eqongeni lakho lamadini.