IsiXhosa 1996 (XHO96)
5

Umthandazo wokucela inkokhelo

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara; uhlatyelwa ngeefleyiti.

51Khawuwabekel' iindlebe amazwi am, *Ndikhoyo,

usigqale isingqala sam.

2Kuve ukukhala kwam, kumkani wam, Thixo wam,

xa ndithandazayo kuwe.

3Uyawuva umthandazo wam, Ndikhoyo, kwakusasa:

kwakusasa ndizibika kuwe, ndilinde impendulo.

4Kaloku unguThixo ongadlelaniyo nobugwenxa;

akukunyamezeli ukungcola phambi kwakho.

5Akubanyamezeli abantw' abazingcayo;

ubuthiye bonk' ubugqwirha.

6Uyawatshabalalisa amaxoki; ewe, Ndikhoyo,

abaxhaphi-gazi nabakhohlisi banezothe kuwe.

7Ke mna ndiya kungena endlwini yakho,

ngenxa yobubele bakho obuncamisileyo,

ndikunqule endlwini yakho ekhethiweyo,

ndikunqule ngembeko ndingcangcazela.

8Ndikhokelel' ekwenzeni intando yakho, Ndikhoyo.

Kaloku baninzi abandichasayo;

yenze icace phambi kwam indlela yakho.

9Azinanyani iintshaba zam,

iintliziyo zazo zizel' inkohlakalo;

Zizungula ukutshabalalisa ngentetho elalanisayo.Roma 3:13

10Zohlwaye, Thixo;

zirhintyele kwangamacebo azo;

zigxothe ngenxa yezono zazo,

kuba ziphikisana nawe.

11Bayavuya bonke abo bathembela ngawe;

bohlala bechulumacha luvuyo.

Kaloku uyabakhusela abo bakuthandayo;

abo ke banemihlali ngenene.

12Ndikhoyo, uyabathamsanqela abakuthobelayo,

ubafukamele ngobubele ngathi bagqunywe ngekhaka.