IsiXhosa 1996 (XHO96)
43

431Ngamana wandigwebela, Thixo.

Ewe, mandiphume phambili

ekumangalelweni ngabantu abakuchasileyo.

Ndihlangule kubantu abanamaqhinga nobuqhokolo.

2Kaloku ùnguThixo endizimela ngaye.

Ngani ke ukuba undilahle?

Ngani ukuba ndihlale ndizibambe ngeenkophe

ngenxa yokubandezelwa ziintshaba?

3Mandikhanyiselwe nguwe,

ndikhokelwe yinyaniso yakho.

Mazindise entabeni yakho engcwele,

endlwini elikhaya lakho.

4Ke mna mandingene *esibingelelweni sakho,

wena Thixo ongumonwabisi wam.

Ndiya kubeth' intambula ndintyiloze

ndidumise wena, Thixo – Thixo wam!

5Hee! Ngani ukuba ndidakumbe kangaka?

Ngani ukuba ndikhathazeke kangaka?

Hayi bo! Mandikholose ngoThixo,

khon' ukuze ndibuyele ekumdumiseni uMsindisi noThixo wam.

44

Ukulangazelela ukuhlangulwa

Kumbhexeshi-kwayara; umbongo woonyana bakwaKora.

441Ewe kambe, sizivele ngezethu iindlebe, Thixo.

Kaloku amanyange asibalisela

ngezigigaba zakho zemihla yawo yamfamlibe.

2Wena wazigxotha iintlanga,

waza bona abantu bakho wabamilisela elizweni lazo.

Wazitshutshisa iintlanga

waza bona abakho wabathi jize ngenkqubela.

3Hayi, eli lizwe abalizuzanga ngenxa yezikhali,

bengaphumelelanga ngenxa yezigalo zabo;

koko kwakungenxa yegunya nezigalo zakho

nefuthe lobukho bakho, njengoko babethandeka kuwe.

4Wena unguKumkani noThixo wam.

Lumiselwa nguwe uloyiso lwakwaYakobi.

5Ngoncedo lwakho siyazingqula iintshaba zethu;

ngegama lakho siyabaxovula abasihlaselayo.

6Andixhomekekanga kolwam utolo,

ndingaqamelanga ngalo nekrele.

7Hayi, nguwe owasihlangulayo ezintshabeni zethu;

ikwanguwe owabaduba-dubayo abasithiyileyo.

8Thina siqhayisa ngoThixo njalo-njalo,

saye siya kumdumisa nanini-nanini.

9Kambe ke usilahle satsho sahlazeka,

njengoko ungasaphumi nemikhosi yethu.

10Wena usiyekele zasiswantsulisa iintshaba,

zaza zathimba amaxhoba ngokuthanda kwazo.

11Wena usiyekele saxhelwa njengeegusha;

usithathe wasisarhaza phakathi kweentlanga.

12Abantu bakho wabathengisa ngelize,

wena akwafumana nzuzo ngabo.

13Usenze intsini kubamelwane,

satsho sasisigculelo nesenyeliso

kwezo zizwe zisingqongileyo.

14Ngoku singundaba-mlonyeni phakathi kwezizwe;

sesingabasizelwayo kulo lonke elimiweyo.

15Ndisoloko ndithiwe mbende lihlazo.

Ke zona iintloni zindongamele

16ngenxa yempoxo nezenyeliso

ezigityiselwa kum ziintshaba ezindivukeleyo.

17Zonke ezi zinto zasihlela,

nangona singazange sakulibala thina,

okanye siwutshinizele umnqophiso wakho.

18Asizange sikufulathele thina,

singazange sanxaxha endleleni yakho.

19Kodwa elethu linyhashwe laba linxuwa,

silahlwe esithokothokweni sobumnyama.

20Ukuba besikutyeshele, wena Thixo,

okanye sanqula thixo bambi,

21andithi, wena Thixo, ubuya kuyibhaqa na naleyo?

Kaloku wena uyabazi ubunzulu beentliziyo.

22Kambe ke kungenxa yakho sisesichengeni sokubulawa nje;

yiyo loo nto sesifana neegusha zokuxhelwa nje.Roma 8:36

23Hayi bo! Vuka, Nkosi yam!

Ngani ukuba uthurh' obentlombe?

Vuka; sukusinyengez' uhle nomcinga!

24Ngan' ukuba usilibale kangaka?

Ngan' ukuba usifulathele ngolu hlobo,

sibe sisisulu sembandezelo nengcinezelo?

25Ewe, asisazelwe nto konke;

sesingoogqush' eluthulini.

26Ngenxa yothando lwakho olungatshitshiyo

khawuvuke usihlangule kaloku!

45

Iindonga ziwelen' ebhotwe

Kumbhexeshi-kwayara; ingoma yomtshato; eyoonyana bakwaKora. Iculwa ngathi yileya ithi: “Iinyibiba.”

451Intliziyo yam suke yaphuphuma;

kuthi mandibonge ndityibele.

Ulwimi lwam lona luqule lwaligangatha,

ndanga ndingumbhali ongenadyudyu.

Kaloku ndingqungel' ukubhekisa kuMntwan' omhle.

2Kubo bonke wen' uyinzwan' engenasiphako;

uliciko elicikoza kuvokotheke.

Kaloku uThixo ukuthamsanqele

ngezingaphele ndawo iintsikelelo.

3Yithi hlas' ikrel' uqule, Somagorha!

Qula ngesidima nobungangamsha!

4Nyantsul' uye kuqhawuk' unobathana!

Qula uyilwele inyaniso nobulungisa!

Ngobungangamsha bakho dubula ugeqa!

5Iintolo zakho zibukhali;

ziyazihlabanisela iintshaba zakho,

izizwe zitsho zibe phantsi kwakho.

6Kambe ulawulo lwakho, Thixo, aluphele ndawo;

owakho umsimbithi ngowobulungisa.

7Ungumathand' ubulungisa; uyithiyil' inkohlakalo.

Ngenxa yaloo nto ke, Thixo,

uThixo wakho ukuthambisile.

Ewe, ukuthe jize ngesihomo nesithozela

esisigqwesayo esoogxa bakho.Hebh 1:8-9

8Iminweba yakho iqholwe ngomtsalane

wemore, ikhala, nekasiya.

Kwizixeko ezihonjiswe ngamabamba eendlovu

wonwatyiswa ngezeentambula.

9Phakathi kwezo zikuphahlileyo

zikho neentombi zookumkani.

Kufuphi nawe kuthe zinzi inkosazana

ethe thande ecikiziweyo igolide yaseOfire.

10Khawundiphe iindlebe, uphulaphule, ntombam.

Uze ulincame ikhaya, ngokunjalo nendlu kayihlo.

11Kaloku wena uyinzwakazi;

ke yena ukumkani uyakulangazelela.

Phofu ke yena ungumhlekazi, ngoko ke wena mthobele.

12Wena ntombi yaseTire, baya kukucenga bakunyobe;

ewe, izinhanha ngeendidi zonke zobutyebi.

13Phaya entangeni bubuyokoyoko,

inkosazana ivath' ezegolide.

14Nantso irhuqisa ngamawezaweza,

irholwa isiwa kukumkani.

Nâzo neentombi eziyikhaphileyo

ziyiphahlile zisiya nayo kuye.

15Ziyaduda, ziyavuya, ziyamemelela;

tsotsololo zagaleleka ebhotwe!

16Ngxatsho ke, mntwan' omhle!

Ezihlangwini zooyihlo kuya kungena abakho oonyana.

Wena uya kubathi jize ngobungangamsha,

babe zizinxiba-mxhaka ehlabathini liphela.

17Ke mna ndiya kulubhengeza udumo lwegama lakho.

Uya kudunyiswa zizizukulwana ziphela.

Ewe, zonke izizwe ziya kutyibela,

zikubonga kude kube ngunaphakade.