IsiXhosa 1996 (XHO96)
44

Ukulangazelela ukuhlangulwa

Kumbhexeshi-kwayara; umbongo woonyana bakwaKora.

441Ewe kambe, sizivele ngezethu iindlebe, Thixo.

Kaloku amanyange asibalisela

ngezigigaba zakho zemihla yawo yamfamlibe.

2Wena wazigxotha iintlanga,

waza bona abantu bakho wabamilisela elizweni lazo.

Wazitshutshisa iintlanga

waza bona abakho wabathi jize ngenkqubela.

3Hayi, eli lizwe abalizuzanga ngenxa yezikhali,

bengaphumelelanga ngenxa yezigalo zabo;

koko kwakungenxa yegunya nezigalo zakho

nefuthe lobukho bakho, njengoko babethandeka kuwe.

4Wena unguKumkani noThixo wam.

Lumiselwa nguwe uloyiso lwakwaYakobi.

5Ngoncedo lwakho siyazingqula iintshaba zethu;

ngegama lakho siyabaxovula abasihlaselayo.

6Andixhomekekanga kolwam utolo,

ndingaqamelanga ngalo nekrele.

7Hayi, nguwe owasihlangulayo ezintshabeni zethu;

ikwanguwe owabaduba-dubayo abasithiyileyo.

8Thina siqhayisa ngoThixo njalo-njalo,

saye siya kumdumisa nanini-nanini.

9Kambe ke usilahle satsho sahlazeka,

njengoko ungasaphumi nemikhosi yethu.

10Wena usiyekele zasiswantsulisa iintshaba,

zaza zathimba amaxhoba ngokuthanda kwazo.

11Wena usiyekele saxhelwa njengeegusha;

usithathe wasisarhaza phakathi kweentlanga.

12Abantu bakho wabathengisa ngelize,

wena akwafumana nzuzo ngabo.

13Usenze intsini kubamelwane,

satsho sasisigculelo nesenyeliso

kwezo zizwe zisingqongileyo.

14Ngoku singundaba-mlonyeni phakathi kwezizwe;

sesingabasizelwayo kulo lonke elimiweyo.

15Ndisoloko ndithiwe mbende lihlazo.

Ke zona iintloni zindongamele

16ngenxa yempoxo nezenyeliso

ezigityiselwa kum ziintshaba ezindivukeleyo.

17Zonke ezi zinto zasihlela,

nangona singazange sakulibala thina,

okanye siwutshinizele umnqophiso wakho.

18Asizange sikufulathele thina,

singazange sanxaxha endleleni yakho.

19Kodwa elethu linyhashwe laba linxuwa,

silahlwe esithokothokweni sobumnyama.

20Ukuba besikutyeshele, wena Thixo,

okanye sanqula thixo bambi,

21andithi, wena Thixo, ubuya kuyibhaqa na naleyo?

Kaloku wena uyabazi ubunzulu beentliziyo.

22Kambe ke kungenxa yakho sisesichengeni sokubulawa nje;

yiyo loo nto sesifana neegusha zokuxhelwa nje.Roma 8:36

23Hayi bo! Vuka, Nkosi yam!

Ngani ukuba uthurh' obentlombe?

Vuka; sukusinyengez' uhle nomcinga!

24Ngan' ukuba usilibale kangaka?

Ngan' ukuba usifulathele ngolu hlobo,

sibe sisisulu sembandezelo nengcinezelo?

25Ewe, asisazelwe nto konke;

sesingoogqush' eluthulini.

26Ngenxa yothando lwakho olungatshitshiyo

khawuvuke usihlangule kaloku!