IsiXhosa 1996 (XHO96)
43

431Ngamana wandigwebela, Thixo.

Ewe, mandiphume phambili

ekumangalelweni ngabantu abakuchasileyo.

Ndihlangule kubantu abanamaqhinga nobuqhokolo.

2Kaloku ùnguThixo endizimela ngaye.

Ngani ke ukuba undilahle?

Ngani ukuba ndihlale ndizibambe ngeenkophe

ngenxa yokubandezelwa ziintshaba?

3Mandikhanyiselwe nguwe,

ndikhokelwe yinyaniso yakho.

Mazindise entabeni yakho engcwele,

endlwini elikhaya lakho.

4Ke mna mandingene *esibingelelweni sakho,

wena Thixo ongumonwabisi wam.

Ndiya kubeth' intambula ndintyiloze

ndidumise wena, Thixo – Thixo wam!

5Hee! Ngani ukuba ndidakumbe kangaka?

Ngani ukuba ndikhathazeke kangaka?

Hayi bo! Mandikholose ngoThixo,

khon' ukuze ndibuyele ekumdumiseni uMsindisi noThixo wam.