IsiXhosa 1996 (XHO96)
42

ICANDELO LESIBINI

(IiNdumiso 42 – 72)

Umthandazo womntu onesithukuthezi

Kumbhexeshi-kwayara; umbongo woonyana bakwaKora.

421Njengenxala elikhothekileyo kukunxanwa

nam ndikwanjalo ukukulangazelela wena, Thixo.

2Ewe, intliziyo yam iyakulangazelela, Thixo,

nditsho wena Thixo ophilayo.

Yaz'ba koda kube nini na

ukuze ndide ndibe nonxibelelwano nawe, Thixo?

3Imini nobusuku ndiyinyhididi kukugixa.

Ke zona izibhoxi zasoloko zindiphoxa zisithi:

“Ude abe phi na lo Thixo wakho?”

4Kambe ke ndithi ndakukhumbula mandulo

ijijitheke intliziyo yam.

Kaloku fudula ndiwukhokela loo mngcelele

uya endlwini kaThixo.

Ewe, sasingumkhosi wochulumacho

sonwabile, simemelela sidumisa.

5Hee! Ngani ukuba ndidakumbe kangaka?

Ngani ukuba ndikhathazeke kangaka?

Hayi bo! Mandikholose ngoThixo,

khon' ukuze ndibuyele ekumdumiseni uMsindisi noThixo wam.

6Ke kaloku ndinomva-ndedwa,

ngoku ke ndikhumbula wena, kobu bugxwayiba ndikubo,

kwezi ntili zeJordan, ngakwiintaba zeHermon, neenduli zaseMiza.

7Iziziba ezinzongo-nzongo ziyamemezana

ngokukrotsha kweengxangxasi zakho.

Amaza eze ngendlu yawo,

ngokunjalo kwaneempuphuma.

Ewe, ziwugubungele umphefumlo wam.

8Kambe ke, ngeny' imini, *Ndikhoyo,

luya kubalasela uthando lwakho.

Ndiya kuphikelela ndikudumise ebusuku,

ndithandaze kuThixo endixhomekeke kuye.

9Ndiyakhala kuwe, mqolomba wam, Thixo:

“Ngani ukuba undilibale?

Ngani ukuba ndihlale ndizibambe ngeenkophe

ngenxa yokubandezelwa ziintshaba?”

10Ewe, sendixushekile zizenyeliso zabo.

Kaloku basoloko bendigcolodela besithi:

“Ude abe phi na lo Thixo wakho?”

11Hee! Ngani ukuba ndidakumbe kangaka?

Ngani ukuba ndikhathazeke kangaka?

Hayi bo! Mandikholose ngoThixo,

khon' ukuze ndibuyele ekumdumiseni uMsindisi noThixo wam.

43

431Ngamana wandigwebela, Thixo.

Ewe, mandiphume phambili

ekumangalelweni ngabantu abakuchasileyo.

Ndihlangule kubantu abanamaqhinga nobuqhokolo.

2Kaloku ùnguThixo endizimela ngaye.

Ngani ke ukuba undilahle?

Ngani ukuba ndihlale ndizibambe ngeenkophe

ngenxa yokubandezelwa ziintshaba?

3Mandikhanyiselwe nguwe,

ndikhokelwe yinyaniso yakho.

Mazindise entabeni yakho engcwele,

endlwini elikhaya lakho.

4Ke mna mandingene *esibingelelweni sakho,

wena Thixo ongumonwabisi wam.

Ndiya kubeth' intambula ndintyiloze

ndidumise wena, Thixo – Thixo wam!

5Hee! Ngani ukuba ndidakumbe kangaka?

Ngani ukuba ndikhathazeke kangaka?

Hayi bo! Mandikholose ngoThixo,

khon' ukuze ndibuyele ekumdumiseni uMsindisi noThixo wam.

44

Ukulangazelela ukuhlangulwa

Kumbhexeshi-kwayara; umbongo woonyana bakwaKora.

441Ewe kambe, sizivele ngezethu iindlebe, Thixo.

Kaloku amanyange asibalisela

ngezigigaba zakho zemihla yawo yamfamlibe.

2Wena wazigxotha iintlanga,

waza bona abantu bakho wabamilisela elizweni lazo.

Wazitshutshisa iintlanga

waza bona abakho wabathi jize ngenkqubela.

3Hayi, eli lizwe abalizuzanga ngenxa yezikhali,

bengaphumelelanga ngenxa yezigalo zabo;

koko kwakungenxa yegunya nezigalo zakho

nefuthe lobukho bakho, njengoko babethandeka kuwe.

4Wena unguKumkani noThixo wam.

Lumiselwa nguwe uloyiso lwakwaYakobi.

5Ngoncedo lwakho siyazingqula iintshaba zethu;

ngegama lakho siyabaxovula abasihlaselayo.

6Andixhomekekanga kolwam utolo,

ndingaqamelanga ngalo nekrele.

7Hayi, nguwe owasihlangulayo ezintshabeni zethu;

ikwanguwe owabaduba-dubayo abasithiyileyo.

8Thina siqhayisa ngoThixo njalo-njalo,

saye siya kumdumisa nanini-nanini.

9Kambe ke usilahle satsho sahlazeka,

njengoko ungasaphumi nemikhosi yethu.

10Wena usiyekele zasiswantsulisa iintshaba,

zaza zathimba amaxhoba ngokuthanda kwazo.

11Wena usiyekele saxhelwa njengeegusha;

usithathe wasisarhaza phakathi kweentlanga.

12Abantu bakho wabathengisa ngelize,

wena akwafumana nzuzo ngabo.

13Usenze intsini kubamelwane,

satsho sasisigculelo nesenyeliso

kwezo zizwe zisingqongileyo.

14Ngoku singundaba-mlonyeni phakathi kwezizwe;

sesingabasizelwayo kulo lonke elimiweyo.

15Ndisoloko ndithiwe mbende lihlazo.

Ke zona iintloni zindongamele

16ngenxa yempoxo nezenyeliso

ezigityiselwa kum ziintshaba ezindivukeleyo.

17Zonke ezi zinto zasihlela,

nangona singazange sakulibala thina,

okanye siwutshinizele umnqophiso wakho.

18Asizange sikufulathele thina,

singazange sanxaxha endleleni yakho.

19Kodwa elethu linyhashwe laba linxuwa,

silahlwe esithokothokweni sobumnyama.

20Ukuba besikutyeshele, wena Thixo,

okanye sanqula thixo bambi,

21andithi, wena Thixo, ubuya kuyibhaqa na naleyo?

Kaloku wena uyabazi ubunzulu beentliziyo.

22Kambe ke kungenxa yakho sisesichengeni sokubulawa nje;

yiyo loo nto sesifana neegusha zokuxhelwa nje.Roma 8:36

23Hayi bo! Vuka, Nkosi yam!

Ngani ukuba uthurh' obentlombe?

Vuka; sukusinyengez' uhle nomcinga!

24Ngan' ukuba usilibale kangaka?

Ngan' ukuba usifulathele ngolu hlobo,

sibe sisisulu sembandezelo nengcinezelo?

25Ewe, asisazelwe nto konke;

sesingoogqush' eluthulini.

26Ngenxa yothando lwakho olungatshitshiyo

khawuvuke usihlangule kaloku!