IsiXhosa 1996 (XHO96)
42

ICANDELO LESIBINI

(IiNdumiso 42 – 72)

Umthandazo womntu onesithukuthezi

Kumbhexeshi-kwayara; umbongo woonyana bakwaKora.

421Njengenxala elikhothekileyo kukunxanwa

nam ndikwanjalo ukukulangazelela wena, Thixo.

2Ewe, intliziyo yam iyakulangazelela, Thixo,

nditsho wena Thixo ophilayo.

Yaz'ba koda kube nini na

ukuze ndide ndibe nonxibelelwano nawe, Thixo?

3Imini nobusuku ndiyinyhididi kukugixa.

Ke zona izibhoxi zasoloko zindiphoxa zisithi:

“Ude abe phi na lo Thixo wakho?”

4Kambe ke ndithi ndakukhumbula mandulo

ijijitheke intliziyo yam.

Kaloku fudula ndiwukhokela loo mngcelele

uya endlwini kaThixo.

Ewe, sasingumkhosi wochulumacho

sonwabile, simemelela sidumisa.

5Hee! Ngani ukuba ndidakumbe kangaka?

Ngani ukuba ndikhathazeke kangaka?

Hayi bo! Mandikholose ngoThixo,

khon' ukuze ndibuyele ekumdumiseni uMsindisi noThixo wam.

6Ke kaloku ndinomva-ndedwa,

ngoku ke ndikhumbula wena, kobu bugxwayiba ndikubo,

kwezi ntili zeJordan, ngakwiintaba zeHermon, neenduli zaseMiza.

7Iziziba ezinzongo-nzongo ziyamemezana

ngokukrotsha kweengxangxasi zakho.

Amaza eze ngendlu yawo,

ngokunjalo kwaneempuphuma.

Ewe, ziwugubungele umphefumlo wam.

8Kambe ke, ngeny' imini, *Ndikhoyo,

luya kubalasela uthando lwakho.

Ndiya kuphikelela ndikudumise ebusuku,

ndithandaze kuThixo endixhomekeke kuye.

9Ndiyakhala kuwe, mqolomba wam, Thixo:

“Ngani ukuba undilibale?

Ngani ukuba ndihlale ndizibambe ngeenkophe

ngenxa yokubandezelwa ziintshaba?”

10Ewe, sendixushekile zizenyeliso zabo.

Kaloku basoloko bendigcolodela besithi:

“Ude abe phi na lo Thixo wakho?”

11Hee! Ngani ukuba ndidakumbe kangaka?

Ngani ukuba ndikhathazeke kangaka?

Hayi bo! Mandikholose ngoThixo,

khon' ukuze ndibuyele ekumdumiseni uMsindisi noThixo wam.